Klimaatverandering in de jaarrekening

PwC neemt klimaatgerelateerde risico’s standaard mee in jaarrekeningcontroles

Vanwege de urgentie van klimaatverandering is het noodzakelijk dat ondernemingen transparant rapporteren over de impact ervan. PwC ziet dat dit nog onvoldoende gebeurt in risicobeoordelingen, het bestuursverslag en de jaarrekening, zo blijkt uit de publicatie 'Klimaatverandering gereflecteerd in de jaarrekening, een rol voor ondernemingen en hun accountants'. Hierdoor ontbreekt het beleggers aan transparante informatie over de risico’s op de lange termijn en kansen met betrekking tot klimaatrisico’s. Om door PwC gecontroleerde organisaties te helpen transparant en duidelijk te rapporteren, is de beoordeling van klimaatrisico’s bij alle gecontroleerde organisaties een expliciet onderdeel van de jaarrekeningcontrole. PwC zal vanaf boekjaar 2022 de door haar gecontroleerde organisaties uitdagen op transparantie over de effecten in de jaarrekening.

Klimaatverandering groot ondernemingsrisico

Het Global Risk Report 2022 van het World Economic Forum noemt het niet tegengaan van klimaatverandering één van de grootste risico’s op mondiaal niveau voor de komende tien jaar. Ondernemingen spelen een cruciale rol om klimaatverandering en haar impact te bestrijden en veel bedrijven zullen zelf de impact ervan ondervinden. Maar PwC-onderzoek toont aan dat de meeste ondernemingen klimaatgerelateerde risico’s vaak niet hebben geïntegreerd in hun risicomanagement en deze risico’s vervolgens niet altijd transparant doorvertalen in de jaarrekening.

Verscherpte aandacht voor klimaatrisico’s in aanpak jaarrekeningcontrole

Het is de verantwoordelijkheid en rol van de accountant om transparante verslaggeving te waarborgen. Daarom gaat PwC Nederland vanaf boekjaar 2022 de ambities en klimaatplannen van een onderneming, of de afwezigheid daarvan, meenemen in de risico-inschattingen voor al onze jaarrekeningcontroles. Op basis hiervan bepalen wij welke controlewerkzaamheden nodig zijn om de risico’s adequaat te adresseren. Hieronder valt ook de vertaalslag naar het bedrijfsmodel van de onderneming, het risicoprofiel, de continuïteit, de waardering van activa en passiva en de kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen in de jaarrekening. Waar nodig communiceren wij over onze bevindingen.

Niet wachten op nieuwe wet- en regelgeving

De jaarrekeningen van ondernemingen moeten klimaatgerelateerde kosten en ook de kansen bij het tegengaan van klimaatverandering beter in kaart brengen.  PwC gelooft dat ondernemingen niet moeten wachten op het van toepassing zijn van regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (‘CSRD’) en de EU Taxonomie voor duurzame activiteiten. Ondernemingen kunnen nu al handelen. Ondernemingen dienen eerst kwalitatieve toelichtingen op te stellen en vervolgens een aanzet te maken voor het kwantificeren ervan. De basis hiervoor is een risicobeoordeling waarbij de impact op bijvoorbeeld bedrijfsmodellen wordt meegenomen. Als accountants gaan wij aan de slag met het beoordelen van deze risico-inschatting.

Publicatie Klimaatverandering gereflecteerd in de jaarrekening

In onze publicatie Klimaatverandering gereflecteerd in de jaarrekening, een rol voor ondernemingen en hun accountants, geven wij meer uitleg over hoe wij onze verantwoordelijkheid rondom 'klimaatrisico’s in de aanpak jaarrekeningcontrole vormgeven'. We beschrijven hoe klimaatverandering momenteel wordt toegelicht en we geven voorbeelden van hoe klimaatverandering de jaarrekening van ondernemingen beïnvloedt. Verder zetten wij uiteen hoe ondernemingen, naar onze mening, klimaatverandering in hun jaarrekening dienen te adresseren en hoe accountants deze toelichtingen dienen te beoordelen.

"Steeds meer organisaties spreken veelbelovende klimaatambities uit, maar worden de financiële consequenties ervan veelal nog niet toegelicht in de jaarrekening. Een stevige en aanjagende rol van onze accountants om dit naar een hoger niveau te brengen is van maatschappelijk belang. De vrijblijvendheid over het doorgronden en doorvertalen van klimaatrisico’s en -ambities moet eraf."

Wytse van der Molen, voorzitter PwC Assurancepraktijk
Volg ons

Contact

Wytse van der Molen

Wytse van der Molen

Partner, PwC Netherlands

Marcus Looijenga

Marcus Looijenga

Partner Assurance, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 220 67 71

Daniel van Veen

Daniel van Veen

Partner Assurance, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 053 04 24

Hide