Solvency II

Behoefte aan een Net Kapitaal Generatie Standaard in de gehele verzekeringswereld

PwC ziet steeds dat Net Kapitaal Generatie steeds vaker wordt opgenomen in de hoofdzakelijke meerjaren financiële doelstellingen van verzekeraars. Daarentegen ontbreekt een consistente meting en definitie van de doelstelling. Een breed geaccepteerde en toegepaste standaard voor Net Kapitaal Generatie helpt verzekeraars jaar in jaar uit te sturen op hun doelstellingen en financiële verrichtingen. Daarnaast kunnen aandeelhouders rekenen op een consistente waardering van prestaties die vergelijkbaar is in de markt.

Toenemende aandacht voor waardecreatie ten opzichte van accounting resultaat

Verzekeraars publiceren hun financiële cijfers over het fiscale jaar middels verschillende key performance indicators (“KPI”), binnen zowel het IFRS kader als het Solvency II kader.

De laatste jaren observeren we een toenemende behoefte voor inzicht in de ontwikkeling van de solvabiliteitspositie en generatie van vrij of distribueerbaar kapitaal, ten opzichte van het IFRS resultaat. Het Solvency II raamwerk biedt inzichten in nieuwe business versus portefeuille effecten, waar dit in het huidige IFRS 4 raamwerk aan ontbreekt. Beide verzekeraars - aan de ene kant vanuit een strategische besluitvorming en dividend uitbetaling perspectief - en aandeelhouders en analisten - vanuit een investerings en beoordelings principe - hebben getracht te sturen op het meten en publiceren van “winst”, “waardecreatie”, “rendement op eigen vermogen (ROE)” binnen het Solvency II kader. De toegenomen focus op beide de solvabiliteitspositie en waardecreatie van vrij kapitaal speelt ook een belangrijke rol in het optimaliseren van de balans tussen directe vrijval van kapitaal - door het verbeteren van de Solvency II ratio (“reserve effect”) - en het sturen op verbetering van toekomstig kapitaal generatie (“flow effect”). Verzekeraars hebben in afwezigheid van een standaard verschillende initiatieven gestart voor het ontwikkelen van een toepasbare metriek.

Verschillende benaming en definities voor een min of meer dezelfde metriek

De initiatieven relateren aan zowel terminologie als aan definitie. Tegenwoordig zijn er verschillende terminologiën in gebruik: Operationele Kapitaal Generatie, Genormaliseerde Kapitaal Generatie, Organische Kapitaal Generatie (verder gerefereerd naar als “Net Kapitaal Generatie”), etc. De Operationele/Genormaliseerde/Organische terminologie is gewoonlijk gedefinieerd als de verandering in het eigen vermogen na aftrek van eenmalige gebeurtenissen. Het woord “Net” in Net Kapitaal Generatie refereert naar de opname van de verandering in het vereist kapitaal, naast de verandering in het eigen vermogen. De definitie van eenmalige gebeurtenissen en de interpretatie ervan is momenteel tot op een zekere hoogte een grijs gebied en aan verandering onderhevig. Dit creëert ruis ten aanzien van transparantie en vergelijkbaarheid tussen verzekeraars, en vraagt om een overeenstemming in benaming en een breed toepasbare standaard.

Tijd voor een industriebrede Net Kapitaal Generatie Standaard

Een Net Kapitaal Generatie Standaard stuurt verzekeraars op hun hoofddoel voor het verbeteren van huidige prestaties en stabiele toekomstige generatie van winst. Tegelijkertijd stuurt de standaard verzekeraars in het voldoen aan de wens van financiële analisten en aandeelhouders voor een consistente, transparante en vergelijkbare publicatie van financiële veerkracht, prestaties en stabiliteit van verzekeraars. Bovendien draagt de standaard bij aan de geloofwaardigheid en vertrouwen in de gehele verzekeringsindustrie. Ten slotte wordt het meer en meer tijd voor het vergelijken en overbruggen van verschillende KPI’s, zoals Solvency II Operationele Net Kapitaal Generatie (ONKG) en IFRS operationeel resultaat. Het wordt in de nabije toekomst nog belangrijker met het ingaan van IFRS 17. Hierom vinden wij dat het tijd is voor het gebruik van een Net Kapitaal Generatie Standaard in de verzekeringsindustrie.

Hoe kan PwC hierbij helpen?

PwC levert advies services, impact beoordelingen, en helpt in sturing door middel van markt voor een verzekeraar geïnteresseerd in het toepassen, aanpassen of verbeteren van hun Net Kapitaal Generatie, als ook bij de overbrugging naar IFRS (operationele) resultaten in hun financiële rapportages. PwC zoekt naar oplossingen en antwoorden op vragen over het organiseren en projecteren van deze betreffende gegevens.

Contact

Theo Berg

Theo Berg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 359 39 09

Robin Zeeman

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 015 05 67

Puck Vlaskamp

Senior Consultant, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 33 00

Volg ons