Balansmanagement

Specifiek en generiek

Het uitgangspunt voor het managen van de balans is voor een APF niet anders dan voor ieder ander pensioenfonds, namelijk uitvoering geven aan de pensioenovereenkomst. De balans moet zodanig gemanaged worden dat de doelstellingen van de pensioenovereenkomst ten behoeve van de deelnemers worden gerealiseerd. De wijze waarop de balans van een APF wordt gemanaged kan echter wel degelijk anders zijn.

'Balansmanagement: hetzelfde uitgangspunt met een nieuwe invulling'

Governance is specifiek en generiek: Het managen van de balans gebeurt bij een APF op het niveau van de collectiviteitskring. Het APF-bestuur is generiek eindverantwoordelijk. Belanghebbendenorganen hebben per collectiviteitskring instemmingsrechten, onder andere voor het strategisch beleggingsbeleid. Dat betekent dat dit strategisch beleggingsbeleid specifiek kan zijn per kring wat weer gevolgen kan hebben voor de uitvoering op het niveau van het APF.

Meerdere type regelingen: Een APF kan meerdere type pensioenregelingen uitvoeren, zoals een defined benefit-regeling (DB), een collectief defined contributionregeling (CDC) en een defined contribution-regeling (DC). Deze regelingen hebben hun eigen karakteristieken, risico’s en doelstellingen. Ook dit heeft consequenties voor de uitvoering op het niveau van de APF als meerdere type regelingen naast elkaar worden uitgevoerd.

Waarop wordt gestuurd: Een APF kan zijn collectiviteitskringen op verschillende manieren vorm geven. Bijvoorbeeld voor verschillende dekkingsgraden, kringen per intredend pensioenfonds, mate van risicobereidheid of het delen van risicofactoren (solidariteit). De doelstellingen, de opbouw van het deelnemersbestand en de risicobereidheid per kring hebben allemaal invloed op het balansmanagement. Op basis van de huidige wetgeving zal een deel moeten worden afgestemd met de achterliggende sociale partners.

Harmonisering is een must

Bij de oprichting van een APF is het goed om in acht te nemen dat deze facetten invloed hebben op het balansmanagement.

Uitgangspunten: Welke regelingen en verplichtingen (toezeggingen) worden als uitgangspunt gehanteerd voor het ontwerp van een collectiviteitskring? Welke risicohouding hanteert de collectiviteitskring? Hoe vindt afstemming daarover plaats met sociale partners?

Beleid: Op welke rendements- en risicobronnen per kring stuurt het APF? Zijn er aparte investment en ‘policy beliefs’ per kring? Wat is het risicobudget per kring? Hoe vertaalt zich dit naar strategisch beleggingsbeleid? Is er sprake van dynamisch balansmanagement per kring? In hoeverre is er sprake van een passend beleggingsbeleid voor de collectiviteitskring? Hoe passen de gemaakte keuzes in de beleggingscyclus? Kan er een afwijking zijn in de beleggingscyclus per kring?

Uitvoering: Hoe worden de balansrisico’s door het APF gemanaged voor alle kringen? Hoe wordt risicobeheersing door het APF ingericht? Is er sprake van interventie-management per kring? Hoe wordt strategisch beleggingsbeleid met instemming van de Belanghebbende organen door het APF vertaald naar beleggingsplan en uitgevoerd? Hoe wordt de uitvoering van het beleggingsbeleid per kring op APF-niveau geharmoniseerd? Hoe om te gaan met uitvoering van collectieve regelingen versus individuele regelingen?

Om de voordelen van een APF te benutten, is een sterke harmonisering in de uitvoering van het balansmanagement een must om schaalvoordelen te realiseren. Hoe meer diversiteit hoe groter de complexiteit binnen balansmanagement. Tegelijkertijd is het wenselijk voor het APF onderscheidend te zijn in de markt ten opzichte van alternatieven om de pensioenregeling uit te voeren. Goed balansmanagement is hierbij zeer belangrijk: verkrijgen van voldoende rendement en een goede risicobeheersing is noodzakelijk om de doelstellingen van de deelnemers behalen.

Contact

Wim Koeleman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 40

Volg ons