U persoonlijk

Algemeen

U heeft aangifte- en nalevingsverplichtingen voor de Inkomstenbelasting in Nederland in de volgende situaties:

  1. U woont in Nederland; of
  2. U woont niet in Nederland maar u ontvangt inkomsten uit een Nederlandse bron die belastbaar zijn in Nederland (bijvoorbeeld uit arbeid in Nederland, uit een belang dat u houdt in een in Nederland gevestigde onderneming of vennootschap, of doordat u onroerende zaken hebt in Nederland). In dat geval bent u wellicht een zogenoemde 'buitenlands belastingplichtige'.

Als u in Nederland woont en ingeschreven bent bij een Nederlandse gemeente (Basisregistratie Personen) zult u normaal gesproken ook automatisch aangemeld zijn bij de Nederlandse Belastingdienst, op basis van uw Burgerservicenummer (BSN). Als u een buitenlands belastingplichtige bent, moet u stappen nemen om zich aan te melden bij de Nederlandse Belastingdienst.

Jaarlijkse IB-aangifte

Wanneer moet de aangifte binnen zijn?

De uiterste datum voor het doen van aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting 2018 is 1 mei 2019. Als een belastingplichtige individueel uitstel vraagt voor het doen van aangifte wordt gewoonlijk vier maanden uitstel verleend. (N.B.: voor de Nederlandse inkomstenbelasting is het belastingjaar altijd gelijk aan het kalenderjaar).

Voorts geldt dat als u uw (voorlopige) IB-aangifte indient vóór 1 april 2019, de Belastingdienst vóór 1 juli 2019 een voorlopige aanslag over 2018 afgeeft (met eventueel de bijbehorende belastingteruggaaf).

Gebruikmaken van de uitstelregeling voor belastingconsulenten (PwC)

PwC kan om uitstel vragen voor het doen van uw belastingaangifte op basis van de “uitstelregeling voor belastingconsulenten”. In dat geval wordt PwC een extra uitstel verleend voor het doen van uw IB-aangifte. N.B.: Als er twee of meer IB-aangiften over de voorgaande drie belastingjaren (2015, 2016 en 2017) na de verleende uitsteldatum zijn ingediend, zal het verzoek om uitstel voor het doen van aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting 2018 niet worden gehonoreerd (tenzij de IB-aangifte 2017 op tijd wordt ingediend). Voorts heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om dit extra uitstel voor het doen van aangifte (gedeeltelijk) in te trekken als er in voorgaande jaren niet aan de voorschriften voor inlevering is voldaan.

Wat zijn de mogelijke sancties bij niet-naleving?

Het tijdig indienen van de aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting is van belang om sancties van de Belastingdienst te voorkomen. De bestuurlijke boete voor het te laat indienen van een IB-aangifte kan oplopen tot € 5.278,- in geval van nalatigheid, en tot 100% van het belasting bedrag in geval van opzet of grove schuld (daaronder begrepen fraude). In extreme gevallen kan het niet (tijdig) dan wel opzettelijk onjuist (fraude) indienen van belastingaangiften leiden tot strafrechtelijke vervolging. Ten slotte kan het niet (tijdig) indienen van uw IB-aangifte in geval van een procedure leiden tot omkering van de bewijslast ten nadele van de belastingplichtige.

Voor verzuim om (een deel van) uw belastbaar vermogen aan te geven (het zogenoemde "box 3-vermogen") geldt een speciale boete van 300% van het belastbare bedrag in geval van opzet of grove schuld (daaronder begrepen fraude).

Het doel en het beleid van PwC is om de aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting voor het (kalenderjaar) 2018 vóór het einde van 2019 op te stellen en in te dienen. Deze aanpak heeft belangrijke voordelen voor u: de aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting wordt opgesteld kort na het einde van het jaar, de fiscale positie in de jaarrekening van uw onderneming over 2019 zijn nauwkeuriger, en voorlopige aanslagen (voor 2018 en 2019) zijn actueler.

Hoe verwerken wij uw vooraf ingevulde IB-aangifte?

Als wij diensten verlenen met betrekking tot uw IB-aangifte willen wij graag gebruik maken van de informatie die reeds bekend is bij de Belastingdienst. Deze informatie blijkt uit een 'vooraf ingevulde aangifte' (VIA) zoals die gewoonlijk door de Belastingdienst wordt verstrekt. Wij bij PwC gebruiken deze informatie uitsluitend om in te spelen op mogelijke vragen van de Belastingdienst na ontvangst van uw aangifte.

Wij kunnen de VIA-informatie alleen ontvangen als u daarvoor toestemming geeft. U ontvangt een brief van de Belastingdienst met een aanmeldingsbrief en een activeringscode. Als u erin toestemt om ons de VIA-informatie te verstrekken, verzoeken wij u ons die activeringscode zo spoedig mogelijk door te geven. Activering moet plaatsvinden vóór de in de brief vermelde datum. Daarna verloopt de mogelijkheid tot activering. Als u de informatie niet met ons wenst te delen, hoeft u niets te doen. In dat geval is het echter mogelijk dat wij niet kunnen anticiperen op en van tevoren met u overleggen over mogelijke vragen van de Belastingdienst. Uw toestemming geldt uitsluitend voor één belastingjaar.

Beheer van uw voorlopige IB-aanslagen

In sommige gevallen kan de Belastingdienst een voorlopige IB-aanslag voor het lopende jaar afgeven. Die voorlopige belastingaanslag bestaat vaak uit een negatief bedrag dat leidt tot een maandelijkse teruggaaf (bijvoorbeeld in geval van vooraf bekende aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek), maar kan ook een positief bedrag betreffen (bijvoorbeeld in geval van vooraf bekende inkomsten anders dan uit arbeid in loondienst). In het laatste geval merken wij op dat de voorlopige aanslag dezelfde status heeft als het gaat om de betalingsverplichtingen als elke andere belastingaanslag. Gewoonlijk biedt een voorlopige belastingaanslag met een verschuldigd bedrag de mogelijkheid om gedurende het jaar in termijnen te betalen.

Om twee redenen is het van belang om het bedrag van de voorlopige belastingaanslag te controleren. Ten eerste is het mogelijk om, als het belastingbedrag gebaseerd is op een geschat inkomen dat hoger ligt dan wat u zelf verwacht, een verlaging van de voorlopige IB-aanslag te vragen.

Ten tweede dient u zich te realiseren dat, als het belastingbedrag is gebaseerd op een geschat inkomen dat aanzienlijk lager ligt dan wat u verwacht, de definitieve IB-aanslag Belastingrente kan omvatten (zie hierna). Om dit te voorkomen kunt u overwegen om nog vóór het indienen van uw IB-aangifte een verhoging van het belastingbedrag van uw voorlopige IB-aanslag te vragen.

Tarieven voor belastingrente

Als zes maanden na afloop van het belastingjaar een extra bedrag aan belasting verschuldigd is, wordt rente ("Belastingrente") in rekening gebracht over dat bedrag over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van het belastingjaar en eindigt zes weken na de datum van afgifte van de aanslag.

Het minimum rentetarief bedraagt 4% voor Nederlandse inkomstenbelasting. Over een teruggaaf wordt slechts in uitzonderlijke gevallen rente vergoed door de Belastingdienst.

Let op

Om rentelasten te voorkomen adviseren wij u binnen vier maanden na afloop van het boekjaar verzoeken in te dienen om afgifte van een correcte IB-aanslag. Dus voor het fiscaal (kalender)jaar 2018 vóór 1 mei 2019.

Contact

Jurriaan Weerman

Jurriaan Weerman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 86

Volg ons