EU Energiebelastingrichtlijn (ETD)

afgestemd op de nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen van de EU

De langverwachte herziene energiebelastingrichtlijn (‘Energy Taxation Directive’, ‘ETD’) moet ervoor zorgen dat de belasting van energieproducten en elektriciteit beter aansluit bij het effect van die producten op het milieu en de gezondheid, door belemmeringen voor schone technologieën weg te nemen en inefficiënte en vervuilende brandstoffen zwaarder te belasten. De herziene ETD maakt integraal onderdeel uit van het EU Green Deal-wetgevingspakket, samen met onder meer een update van de EU ETS en de introductie van het ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’ (‘CBAM’).

Vanaf 2050 klimaatneutraal

In het kort de achtergrond: de EU heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld om vanaf 2050 volledig klimaatneutraal te worden. Om deze doelstellingen van de EU te bereiken, was een herziening van de ETD nodig. De huidige ETD is namelijk niet in overeenstemming met de nieuwe doelstellingen en stimuleert investeringen in schone technologieën niet voldoende. Bovendien wordt de facto het gebruik van fossiele brandstoffen bevoordeeld door diverse vrijstellingen en verlagingen. Tot slot hebben de huidige minimum-belastingtarieven hun effect verloren. De herziene ETD is erop gericht deze belangrijkste tekortkomingen aan te pakken en zou kunnen leiden tot wijzigingen in de belastingheffing over opgewekte energie of energieconsumptie, waardoor de kostprijs verandert. De ETD treft daarnaast maatregelen in verband met de huidige onzekerheden in de markt, zoals de belastbaarheid van waterstof en de mogelijke dubbele belasting van elektriciteitsopslag.

Richtlijn tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (herziening)

Wat betekent dit voor uw organisatie?

De verschillende voorgestelde wijzigingen van de ETD zullen gevolgen hebben voor heel veel bedrijven, met name wanneer zij gebruik maken van minder duurzame energieproducten of elektriciteit. De verhoging van de minimumtarieven, de gemoderniseerde belastinggrondslag (op basis van de energie-inhoud) en de wijzigingen op het gebied van vrijstellingen en/of verminderingen kunnen een aanzienlijk effect hebben op de kostprijs van diverse producten. Indien de herziene ETD door de lidstaten wordt aangenomen zal deze vervolgens in nationale wetgeving moeten worden omgezet. Dit biedt de mogelijkheid om zaken te regelen die niet (voldoende) worden gedekt door de huidige nationale wetgeving, zoals de behandeling voor de energiebelasting van (groene) waterstof en het (vermijden van) dubbele belasting van elektriciteitsopslag.

Wettelijk kader

De herziene ETD is opgesteld als een actualisering van de huidige richtlijn. Omdat de richtlijn harmonisatie van (indirecte) belastingen betreft is voor de definitieve vaststelling ervan eenparigheid van stemmen in de Raad van de EU vereist. Nadat de herziene ETD is aangenomen, moet zij in de nationale wetgeving van de EU-lidstaten worden geïmplementeerd. De herziene ETD zal naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treden.

Vervolgstappen

Nadat de ETD door het Europees Parlement is aangenomen, moeten de lidstaten hun nationale energiebelasting-wetgeving in overeenstemming brengen met de herziene ETD. Deze actualiseringen zullen waarschijnlijk gevolgen hebben voor alle bedrijven, maar vooral voor energie-intensieve bedrijven en de energie- en nuts sector.

Als eerste stap is het belangrijk het Europese wetgevingsproces van de herziene ETD en de ontwikkelingen met betrekking tot de actualisering van de nationale wetgeving inzake energiebelasting te volgen. De implementatie van de ETD in de nationale wetgeving biedt de mogelijkheid om zaken te regelen die niet (voldoende) worden gedekt door de huidige wetgeving.

Mocht u vragen hebben over de herziene ETD, dan zijn wij graag bereid om te bespreken wat de herziene ETD voor uw organisatie zal betekenen. Neem gerust contact met ons op!

Volg ons

Contact

Chris Winkelman

Chris Winkelman

Energy - Utilities - Resources Industry, Tax, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 18 97

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Sander Borremans

Sander Borremans

Manager Indirect Taxes, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 42 75

Hide