Aanbestedingsrecht

Aanbestedingen waarmee u uw ambities en beleidsdoelstellingen bereikt

Het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een aanbestedingsprocedure vergt samenwerking. Inhoudelijke expertise moet worden gecombineerd met kennis van inkoop en aanbestedingsrecht. Of het nu om aanbestedingen in het kader van de Omgevingswet gaat, waarvoor input van technische en juridische planspecialisten noodzakelijk is, of om ICT gerelateerde uitvragen, waarvoor de input van functioneel beheerders en informatiemanagers nodig is. Strategische keuzes moeten worden omgezet in concrete acties. Duurzame en circulaire ambities en beleidsdoelstellingen moeten worden doorgevoerd in uitvragen.

Aanbestedingstrajecten optimaal doorlopen

We assisteren provincies, gemeenten, woningcorporaties, zelfstandige bestuursorganen en speciale sectorbedrijven met tal van aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. We kennen de politiek bestuurlijke context waarbinnen aanbestedende diensten moeten opereren. We zijn in staat om een breed draagvlak en in- en externe betrokkenheid te creëren gedurende de aanbestedingsprocedures die we begeleiden. Goed publiek opdrachtgeverschap is essentieel.

Onze aanpak: rechtmatig, doelmatig en duurzaam.  

We helpen u om een aanbesteding optimaal te doorlopen en beantwoorden vragen zoals: 'moeten we wel of niet aanbesteden', 'welke keuze hebben we voor een passende aanbestedingsprocedure' en 'hoe kunnen we de procedure het beste uitvoeren'? Kortom, advies van strategie tot en met implementatie. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze juristen combineren aanbestedingsrechtelijke expertise met actuele kennis van specialistische sector wet- en regelgeving. We kunnen u assisteren bij het maken van keuzes voor de juiste aanbestedingsprocedure en begeleiden desgewenst bij de voorbereiding en uitvoering van de procedure. Onze kracht? We inventariseren wat precies de behoefte is, verbinden de kennis die binnen uw organisatie aanwezig is, bewerkstelligen draagvlak en zorgen voor de vlotte uitrol en voortgang van het aanbestedingsproject binnen alle relevante wettelijke kaders en termijnen. Co-creatie is daarbij het sleutelwoord.

 • Advies over de juridische implicaties van een aanbesteding.
 • Opstellen van aanbestedingsdocumentatie.
 • Uitvoer en begeleiding van aanbestedingsprojecten.
 • Advies over sectorspecifieke aanbestedingswet- en regelgeving.
 • Actualisatie van aanbestedingsbeleid en aansluiting op beleidsdoelstellingen.

Voorbeelden van hoe PwC klanten helpt

We maken deel uit van een internationaal netwerk van aanbestedingsspecialisten en begeleiden ook grensoverschrijdende, Europese of andere internationale, aanbestedingsprojecten.

 • Samenwerking Europese TSO’s
  Advisering van een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO) omtrent aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in het kader van de samenwerking met andere Europese TSO’s.
 • Woningcorporaties en duurzaamheid
  Het opstellen van aanbestedingsbeleidstukken en interne protocollen in lijn met de ambitie en strategie van verschillende woningcorporaties op het gebied van duurzaamheid.
 • Europese niet-openbare aanbesteding
  Het begeleiden van een Europese niet-openbare aanbesteding om een Nederlandse zorgverzekeraar te contracteren als uitvoeringsorganisatie.
 • Begeleiden internationale tenders
  Het begeleiden van verschillende internationale tenders in het kader van Capacity Development Programs, Technical Assistance and Research & Development onder EU Financial Regulations.
 • Woningcorporaties toch aanbestedende dienst
  De Europese Commissie stelt dat Nederlandse woningcorporaties de Europese aanbestedingsrichtlijnen moeten naleven. Deze actuele ontwikkeling vormt alle aanleiding voor woningcorporaties om zich te beraden over de strategische koers ten aanzien van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Momenteel hanteren corporaties veelal drempelwaarden die niet in lijn zijn met de Europese drempelwaarden. Het vergt hier en daar een paar fundamentele aanpassingen om de huidige werkwijze wel in lijn te brengen met de Aanbestedingswet 2012. Wij achten het verstandig dat woningcorporaties rekening gaan houden met de reële mogelijkheid dat de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is op alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die zij inkopen.
Volg ons