Podcast: De gevolgen van COVID-19 voor de jaarrekening

Het coronavirus (COVID-19) heeft wereldwijd ongekende gevolgen voor onze samenleving. Naast de gevolgen voor de volksgezondheid, heeft COVID-19 een grote impact op de economie en het bedrijfsleven. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de financiële verslaggeving van ondernemingen. In onze podcast 'De gevolgen van COVID-19 voor de jaarrekening' bespreekt Alexander Spek met een team van verslaggevings- en waarderingsspecialisten hoe de coronacrisis impact kan hebben op gebieden als bijzondere waardeverminderingen van activa, de continuïteitsveronderstelling, omzetverantwoording en andere gebieden van de jaarrekening. 

Wij begrijpen dat uw tijd schaars is. Daarom hebben wij fragmenten van de podcast per deelonderwerp beschikbaar gemaakt.

Playback of this video is not currently available

Podcast

De gevolgen van COVID-19 voor de jaarrekening

Playback of this video is not currently available

Podcast deel 1

Gebeurtenissen na balansdatum, continuïteit en het bestuursverslag

Podcast deel 1: Gebeurtenissen na balansdatum, continuïteit en het bestuursverslag

Toelichting omtrent gebeurtenissen na balansdatum: De coronacrisis is een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de situatie op balansdatum. Wel zal de impact van de coronacrisis zo specifiek mogelijk moeten worden toegelicht en waar mogelijk worden gekwantificeerd.

De continuïteitsveronderstelling: Gezien de omvang van de coronacrisis en de vergaande maatregelen die overheden wereldwijd hebben getroffen, kunnen veel ondernemingen te maken krijgen met continuïteitsproblemen. We verwachten dat daarom alle bedrijven een continuïteitsparagraaf in de jaarrekening opnemen.

Bestuursverslag: Toelichtingen omtrent de specifieke risico’s en onzekerheden voor de onderneming, de getroffen mitigerende maatregelen en verwachtingen voor de toekomst. Het bestuursverslag dient consistent te zijn met de jaarrekening.

Playback of this video is not currently available

Podcast deel 2

Bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa en toelichtingen in de jaarrekening

Podcast deel 2: Bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa en toelichtingen in de jaarrekening

In het eerste kwartaal is er sprake van triggering events waardoor ondernemingen aanvullende impairment testen dienen uit te voeren in aanvulling op de jaarlijkse verplichte goodwill impairment test (IFRS).

Prognoses en aannames van eerdere impairment testen dienen te worden herzien om de onzekere economische werkelijkheid te reflecteren.

Een scenario-analyse zal waarschijnlijk een betere reflectie zijn van de toegenomen economische onzekerheid dan een enkele kasstroomprognose.

Toelichtingen in de jaarrekening: Het is de verwachting dat de impact van de coronacrisis is opgenomen  in de toelichtingen van de betreffende jaarrekeningposten. Daarnaast zijn toelichtingen vereist omtrent schattingen en beoordelingen van het management bij het toepassen van de grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingsonzekerheid en financiële risico’s zoals het liquiditeitsrisico.

Playback of this video is not currently available

Podcast deel 3

Waardering van debiteuren en omzetverantwoording

Podcast deel 3: Waardering van debiteuren en omzetverantwoording

Waardering van debiteuren: IFRS 9 vereist het gebruik van toekomstgerichte informatie om verwachte kredietverliezen te verwerken in de waardering van debiteuren. Veel ondernemingen schatten het risico op oninbaarheid in op basis van een versimpelde aanpak maar door de onzekere economische vooruitzichten als gevolg van de coronacrisis kan het zijn dat de aannames moeten worden herzien.

Omzetverantwoording: Een terugval in omzet kan leiden tot een aanpassing in assumpties voor de verantwoording van variabele opbrengsten bij toepassing van IFRS 15.

Playback of this video is not currently available

Podcast deel 4

Financiële instrumenten en hedge accounting

Podcast deel 4: Financiële instrumenten en hedge accounting

Aanpassen van financiële verplichtingen: De coronacrisis kan ertoe leiden dat de voorwaarden van financieringsovereenkomsten worden aangepast. Dit zal leiden tot debt modification vraagstukken voor de jaarrekening.

Hedge accounting: Afgedekte hoogstwaarschijnlijke transacties vinden mogelijk niet meer plaats en dit kan leiden tot het niet langer mogen toepassen van hedge accounting.

Playback of this video is not currently available

Podcast deel 5

Overheidssteun, voorzieningen en overige thema’s voor de jaarrekening

Podcast deel 5: Overheidssteun, voorzieningen en overige thema’s voor de jaarrekening

Verwerking van overheidssteun: Ondernemingen dienen de impact op de jaarrekening van de grote verscheidenheid aan wereldwijde steunmaatregelen van overheden te beoordelen.

Herstructureringsvoorzieningen: Verslechterde economische omstandigheden kunnen leiden tot herstructureringen. Zowel IFRS als NL GAAP hebben specifieke eisen voordat dergelijke voorzieningen verantwoord mogen worden.

Overige thema's voor de jaarrekening zijn: Op aandelen gebaseerde betalingen, waardering van voorraden, leases en voorwaardelijke activa.

Over onze host

Alexander Spek is partner in de Capital Markets & Accounting Advisory-praktijk van PwC. Hij richt zich op complexe verslaggevingsvraagstukken onder Nederlandse, internationale (IFRS) en Amerikaanse regels. Vaak in de context van fusies en overnames, maar hij ondersteunt klanten ook bij de invoering van nieuwe verslaggevingsregels en de automatisering van rapportageprocessen.

Over onze sprekers

Miguel Brahim is director in de Capital Markets & Accounting Advisory Services praktijk van PwC. Hij heeft meer dan 14 jaar ervaring in het oplossen van complexe boekhoudkundige en financiële rapporteringskwesties en bij helpen creëren van een overzicht via regelgevingskaders en externe verslaggevingsstandaarden. Zijn expertise bestaat uit het combineren van technologie en regelgeving om efficiënte oplossingen te bieden die geschikt zijn voor de toekomst. 

Frank de Lange is partner en waarderingsspecialist in het valuations team van PwC. Hij heeft meer dan 23 jaar ervaring met waarderingen, waarvan meer dan 14 jaar met jaarrekening waarderingen. Frank adviseert klanten met purchase price allocations en het testen op bijzondere waardeverminderingen.

Kees-Jan de Vries is partner in de Capital Markets & Accounting Advisory praktijk van PwC. Hij adviseert ondernemingen met betrekking tot de accounting, waardering en gebruik van financiële instrumenten. Kees-Jan is lid van het Nederlandse vaktechnische bureau van PwC en van het wereldwijde Corporate Treasury Technical Committee. Daarnaast ondersteunt hij vanuit zijn expertise ook controleteams bij de controle van jaarrekeningen.

Disclaimer

Deze podcast is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze podcast vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze podcast vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden de bij deze podcast betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze podcast vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt.

Contact

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 039 89 82

Frank de Lange

Frank de Lange

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 336 62 70

Kees-Jan de Vries

Kees-Jan de Vries

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 069 68 28

Miguel Brahim

Miguel Brahim

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 005 12 68

Volg ons