Box 3 rekenmodel rechtsherstel

Met dit rekenmodel krijgt u een indicatie of de box 3 ontwikkelingen voor u mogelijk tot een lagere inkomstenbelasting leiden en u eventueel inkomstenbelasting kunt terugontvangen. Voor de jaren 2017 tot en met 2022 geeft het rekenmodel u een indicatie of hetzij het rechtsherstel van box 3 hetzij heffing op basis van werkelijk rendement een lager rendement oplevert - en daarmee een lagere box 3-heffing - dan het oorspronkelijk box 3-systeem. Tevens kunt u met dit rekenmodel voor 2023 toetsen of de berekening van box 3 op basis van het overbruggingssysteem of op basis van werkelijk rendement een lagere box 3-heffing oplevert.

Kies het jaar waarvoor u een indicatie wilt en vul uw spaargeld, schulden, overige bezittingen en uw werkelijk behaalde rendement in. Neem het volledige bedrag van uw eventuele schulden op, zonder de schuldendrempel in aanmerking te nemen.

Achtergrond box 3 ontwikkelingen

Op Prinsjesdag 2022 is bekendgemaakt dat niet iedereen rechtsherstel krijgt. Als u tot één van de volgende groepen belastingplichtigen behoort, dan komt u in de jaren 2017 tot en met 2022 mogelijk voor rechtsherstel in aanmerking:

 

  1. belastingplichtigen die onderdeel uitmaken van het massaal bezwaar over de jaren 2017-2020;
  2. belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt, maar van wie de aanslagen voor de jaren 2017-2020 nog niet onherroepelijk vaststaan; en
  3. alle belastingplichtigen voor de jaren 2021-2022.

 

Voor 2023 is bepaald dat voor iedereen een box 3-overbruggingssysteem van kracht wordt.

Tegelijkertijd lopen op dit moment rechtszaken waarin belastingplichtigen verzoeken om in de jaren 2017 tot en met 2022 box 3 te heffen op basis van werkelijk rendement. In het Kerstarrest had de Hoge Raad de onrechtmatige box 3-heffing namelijk gerepareerd door aan te sluiten bij het “werkelijke rendement” dat belastingplichtigen hadden behaald. De vraag of het daarna ingevoerde wettelijke rechtsherstel voldoende aansluit bij dit ‘werkelijke rendement’ van de Hoge Raad, ligt nu voor aan de Hoge Raad. Volgens de Advocaat-Generaal is dat overigens niet het geval, hij adviseert de Hoge Raad dat het wettelijk rechtsherstel “nog steeds het discriminatieverbod en het eigendomsrecht” schendt. Naar verwachting doet de Hoge Raad rond half maart 2024 uitspraak.

Neem contact met ons op als u wilt weten wat dit voor u betekent en of u bijvoorbeeld in aanmerking komt voor rechtsherstel. 

Let op: deze berekening is puur indicatief en laat verschillende aspecten buiten beschouwing, de (uitkomst van de) berekening dient om die reden niet te worden beschouwd als professioneel advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zo houdt dit rekenmodel onder meer geen rekening met een eventuele fiscaal partner, eventuele belasting voorkoming in buitenlandsituaties en wordt bij heffing op basis van werkelijk rendement geen rekening gehouden met heffingsvrij vermogen.

Omdat de forfaitaire rendementen in 2023 op spaargelden en schulden pas na afloop van het jaar bekend zijn, rekenen we in dit rekenmodel met de verwachte rendementen van 0,36% respectievelijk 2.57%. Het definitieve rendement 2023 kan echter pas na afloop van het jaar worden vastgesteld.

Er wordt door PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs B.V. geen garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van dit rekenmodel en PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs B.V. en de overige PwC firma’s aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit rekenmodel.

Volg ons

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Hide