Verdeling pensioenrechten bij scheiding wordt in 2019 gewijzigd

Eind 2018 komt er een openbare consultatie voor een wetsvoorstel ter verbetering van de methode voor verdeling van pensioenrechten bij scheiding (verevening). Naar verwachting zal medio 2019 het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend. Dat schrijven ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer ter gelegenheid van de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps).

Wat houden de verbeteringen concreet voor u in?

  1. De standaardmethode van verevening van ouderdomspensioen wordt vervangen door conversie. Bij verevening is sprake van verdeling van ouderdomspensioen op het moment dat het pensioen ingaat. Bij conversie wordt op het moment van scheiding het ouderdomspensioen verdeeld zodat ieder een eigen pensioenrecht krijgt. Het voordeel van conversie is dat levenslange afhankelijkheid tussen de partners wat het pensioen betreft, definitief wordt verbroken. Voor conversie zijn verschillende berekeningsvarianten denkbaar.
  2. De standaard voor het uitbetalen via de pensioenuitvoerder wordt aangepast van ‘nee, tenzij u een formulier toestuurt’ (opt in), in ‘ja, tenzij u aangeeft dat u het pensioen niet wilt verdelen of anders wilt verdelen’ (opt out). Deze wijziging leidt ertoe dat de uitvoering van de verdeling van ouderdomspensioen bij een veel grotere groep automatisch goed gaat, terwijl de gewezen partners toch de vrijheid houden om af te zien van verdeling of daarover afwijkende afspraken kunnen maken.
  3. Door de aanpassing van het wettelijke stelsel van gemeenschap van goederen per 1 januari 2018 wordt de periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt berekend, verkort tot alleen de huwelijkse periode en niet meer ook de voorhuwelijkse periode.

Over bovenstaande drie punten zal nog overleg en afstemming plaatsvinden met de pensioensector voordat de wijzigingsvoorstellen definitief vorm krijgen. 

Andere mogelijke wijzigingsvoorstellen

Over twee mogelijke wijzigingsvoorstellen is nog nader overleg met de pensioensector nodig voordat het kabinet overweegt of deze voorstellen kunnen worden gedaan.

  1. Het eerste mogelijke voorstel betreft het kiezen van (actuarieel juiste) rekenregels bij premieovereenkomsten en conversie. Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft daarover een advies uitgebracht. Het kabinet wil samen met het AG en de pensioensector bezien of deze rekenregels voor de hele sector te gebruiken zijn.
  2. De Wet waardeoverdracht klein pensioen is aanleiding om de grens voor het niet verevenen van pensioen in de Wvps (€ 474,11 jaar 2018) te heroverwegen. Automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen bevindt zich nog in de opstartfase. Het kabinet vindt het belangrijk om samen met de pensioensector naar de (on)mogelijkheden te kijken op dit vlak. Dit geldt ook voor het introduceren van een grens voor het bijzonder partnerpensioen.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons