Pensioenakkoord vraagt grote inspanning van pensioenwereld

23/04/21

Juiste en tijdige informatievoorziening cruciaal

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is in 2020 op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Inmiddels is de ontwikkeling van de wetgeving in een vergaand stadium. De stelselwijziging betekent een enorme transformatie voor alle partijen in de pensioensector. Per 1 januari 2022 is, volgens planning, een omvangrijk wettelijk kader van kracht, met verschillende deadlines voor de transitieperiode tot en met 31 december 2025. De kans bestaat echter dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel vertraging oploopt, en de wetgeving pas 1 januari 2023 ingaat.

Een voordeel van een mogelijk uitstel is dat alle belanghebbende organisaties meer tijd hebben om te voldoen aan de wettelijke vereisten en de fundamentele transformatie van het onderliggende operating model te realiseren. ‘In de te maken keuzes zijn er veel onderlinge afhankelijkheden tussen pensioenfondsen, werkgevers en uitvoeringsorganisaties. Juiste en tijdige informatieverstrekking zijn van groot belang’, stelt PwC-expert Matthijs Kortenhorst.

Nieuw pensioenakkoord zet transitie in gang

Pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties, verzekeraars en vermogensbeheerders zijn bezig met het vormgeven van de transitie die voortkomt uit het nieuwe pensioenakkoord. ‘Zicht hebben op alle facetten die spelen, is een eerste vereiste voor een succesvolle transitie’, vindt Kortenhorst. ‘Ook een heldere strategie voor de fase na invoering van alle wijzigingen verdient aandacht. Het omzetten van bestaande aanspraken en rechten naar het nieuwe contract en de overgang naar opbouw in twee soorten premieregelingen met ‘flat rate’-premies heeft een grote impact en zal in veel gevallen leiden tot compensatie. Betrokken partijen zullen de vele keuzes zowel kwalitatief als kwantitatief moeten onderbouwen en vastleggen in opdrachtaanvaardingen en -bevestigingen, en in transitie-, implementatie- en communicatieplannen.’

Impactvolle keuzes op tien thema’s

PwC ziet tien thema’s waarop uitvoeringsorganisaties impactvolle keuzes moeten maken. Deze thema’s raken alle onderdelen van de organisatie. Van klantcontact tot pensioenadministratie, van IT tot assetmanagement:
 
1. Visie en strategie
2. Advies, acquisitie en beheer
3. Deelnemers- en werkgeversinteractie
4. Pensioenbeheer
5. Assetmanagement
6. Ondersteunende diensten en staven
7. Technologie en informatievoorziening
8. Datamanagement
9. Verandermanagement
10. Kennis, vaardigheden en cultuur
Visie en strategie
Visie en strategie

Het pensioenakkoord en de transitie naar nieuwe pensioenregelingen zorgt voor een verandering van de concurrentiepositie van bestaande partijen. In welke mate is de visie en de strategie van uw organisatie bijgesteld, zodat deze aansluit op de veranderingen die het Pensioenakkoord vraagt?

Advies, acquisitie en beheer

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten sociale partners en hun adviseurs in staat stellen de juiste afwegingen te maken bij het ontwerpen van een regeling die voldoet aan de nieuwe wetgeving inclusief plan voor communicatie, invaren/conversie en compensatie. Kan uw organisatie voorzien in de wensen en de belangen van uw klanten (werkgevers/pensioenfondsen/adviseurs)?

Deelnemers- en werkgeversinteractie
Deelnemers- en werkgeversinteractie

Een van de grootste veranderingen in het nieuwe stelsel is de aanscherping van de zorgplicht en de wijze van communicatie met werkgevers en werknemers. In hoeverre is uw organisatie voorbereid op begeleiding van en interactie en communicatie met deelnemers over de impact op individueel niveau en op de keuzes die u krijgt?

Pensioenbeheer

De nieuwe pensioenregelingen moeten in uw gehele organisatie worden doorgevoerd en operationeel worden geborgd. Zijn nieuwe premieregelingen uitgewerkt en vertaald in aangepaste processen en procedures per afdeling, geborgd in toekomstbestendige systemen met bijbehorend target operating model?

Assetmanagement

De overgang van DB- naar DC-regelingen vereist ook aanpassingen in uw vermogensbeheer. Is de dienstverlening en het operating model van de vermogensbeheerorganisatie aangepast zodat passende beleggingsconcepten aangeboden kunnen worden en real-time administratie kan plaatsvinden?

Ondersteunende diensten en staven

In hoeverre zijn finance, risk en legal & compliance-functies gereed voor het nieuwe contract?

Technologie en informatievoorziening

Beschikt uw organisatie over een robuuste en voldoende ‘open’ pensioenadministratie met de juiste functionaliteit om de nieuwe regelingen uit te kunnen voeren? Bent u in staat volledig digitale dienstverlening aan te bieden en (uiteindelijk) de kosten van uw dienstverlening verder te verlagen?

Datamanagement

Kwaliteit van data is essentieel bij de transitie. Daarnaast worden data belangrijker om strategisch onderscheidend te zijn. Heeft uw organisatie voldoende grip op de kwaliteit van bestaande pensioenaanspraken? Is er een adequate migratiestrategie opgesteld?

Verandermanagement

Een complexe verandering als het pensioenakkoord vereist een strakke, doch flexibele projectaanpak. Dit omdat uw hele organisatie de transitie moet doormaken, terwijl er nog veel onzekerheden zijn met betrekking tot definitieve wetgeving, onderhandelingsresultaten van sociale partners en transitiekeuzen. In hoeverre beschikt uw organisatie over het benodigde verandervermogen en competenties om de transitie naar het nieuwe stelsel te realiseren?

Kennis, vaardigheden en cultuur

Met het pensioenakkoord moeten pensioenuitvoerders hun klantgerichtheid en executiekracht aanzienlijk verbeteren. In hoeverre krijgen we de toekomstbestendige mix tussen mens, vaardigheden en functies in een deelnemersgerichte cultuur?

Readiness Assessment

Aan de hand van het operating model voor pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenverzekeraars heeft PwC een zogenoemd ‘Readiness Assessment’ opgesteld dat eenvoudig inzicht geeft in de huidige staat van de organisatie en de benodigde acties voor een succesvolle implementatie van het pensioenakkoord. ‘Ook kunnen organisaties het assessment gebruiken om vast te stellen of de reeds gemaakte implementatieplannen voor de invoering van het pensioenakkoord, de transitie en de nieuwe premieregelingen compleet zijn en om de voortgang te vergelijken met andere partijen in de markt en ten opzichte van de vereiste wettelijk voorgeschreven termijnen’, besluit Matthijs Kortenhorst. ‘Het is daarbij belangrijk de benodigde aanpassingen in de organisatie niet in isolement aan te pakken, maar de strategie van de organisatie in haar geheel te herijken. Het pensioenakkoord creëert een ware aardverschuiving en zal de komende jaren een grote inspanning vragen van pensioenuitvoeringsorganisaties, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.’

‘Zicht hebben op alle facetten die spelen, is een eerste vereiste voor een succesvolle transitie. Ook een heldere strategie voor de fase na invoering van alle wijzigingen verdient aandacht. Betrokken partijen zullen de vele keuzes zowel kwalitatief als kwantitatief moeten onderbouwen en vastleggen in opdrachtaanvaardingen en -bevestigingen, en in transitie-, implementatie- en communicatieplannen.’

Matthijs KortenhorstPwC

Contact

Wilt u meer informatie over het Readiness Assessment? Neem dan contact op met Matthijs Kortenhorst.

Contact

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Volg ons