Forse uitbreiding corona steun- en herstelpakket

25/01/21

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet nieuwe steunmaatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven door de coronacrisis heen te helpen. Het betreft een forse uitbreiding van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat het kabinet op 28 augustus 2020 had gepresenteerd. In dit persbericht zijn de nieuwe maatregelen samengevat. De maatregelen zijn nader toegelicht in een Kamerbrief. Nieuw is onder andere een regeling voor starters. Daarnaast gaat het voor het grootste deel over verlenging en verruiming van maatregelen. De hoeveelheid maatregelen is groot, wij behandelen vooral de (fiscale) maatregelen en subsidies die voor onze lezers relevant zijn.

Steunmaatregelen vanaf eerste en tweede kwartaal van 2021

Op basis van het nieuwe pakket krijgen meer ondernemers aanspraak op een vergoeding van de vaste lasten (TVL) en gaat de NOW-subsidie omhoog. Tevens komt er een aparte regeling voor starters, gaat de voorraadvergoeding voor winkels omhoog en komt er een garantiefonds voor de evenementenbranche. Daarnaast zijn er verlengingen/uitbreidingen in de mogelijkheid van uitstel van belasting (BUVB), onbelaste vergoedingen door werkgevers, het urencriterium voor zzp’ers, saneringen en andere (fiscale) maatregelen. Dit steun- en herstelpakket is dan ook een forse uitbreiding, bedoeld om bedrijven de ruimte te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe toekomst en beter te kunnen inspelen op de nieuwe economische situatie. 

Wat betekent dit voor u?

Als uw onderneming nu gebruik maakt van bepaalde corona-maatregelen, is het verstandig te bekijken of er voor u wat verandert. Ook als u tot nu toe nog geen aanspraak kon maken op de regelingen, loont het de moeite om te kijken of deze door de diverse uitbreidingen nu toch op u van toepassing worden.

BUVB

Het kabinet heeft besloten om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen tot 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen.

Bovendien biedt het kabinet met de nieuwe maatregelen de mogelijkheid om alsnog een aanvraag te doen aan ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd. Ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend, kunnen alsnog om verlenging van uitstel tot 1 juli 2021 vragen. Deze ondernemers krijgen dit niet automatisch. Wel wordt automatisch het uitstel van betaling verlengd voor ondernemers die eerder dit jaar al verlengingen hadden gekregen. Ten slotte is de start van de terugbetalingstermijn (van 36 maanden) opgeschoven van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Hiermee hoopt het kabinet ondernemers meer ruimte te bieden.

NOW-3

De NOW-subsidie gaat omhoog van 80 procent naar 85 procent. Daarnaast wordt de eerder aangekondigde afbouw van de NOW niet doorgezet. De cijfers van het tweede tijdvak van de NOW-3 (januari t/m maart 2021) en het derde tijdvak van de NOW-3 (april t/m juni 2021) worden hiermee gelijk getrokken. Hierdoor gelden voor beide tijdvakken de volgende cijfers: 

 • Maximale vergoeding loonsom: 85%
 • Minimale omzetverlies: 20%
 • Loonsom vrijstelling: 10%

Per 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de periode januari t/m maart 2021.

Verlenging doorbetalen vaste reiskostenvergoeding tot 1 april 2021

Het kabinet had de goedkeuring voor het doorbetalen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding eerder al verlengd tot 1 februari 2021 en heeft nu besloten dit nog verder te verlengen tot 1 april 2021. Hierbij blijft een voorwaarde dat de werknemer uiterlijk 12 maart 2020 recht had op de vaste reiskostenvergoeding. 

Onderzoek thuiswerkvergoeding en verruiming werkkostenregeling 

Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd een regeling te gaan onderzoeken die het mogelijk maakt om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden. Het gaat hierbij om onderzoek naar een structurele maatregel, (ook) voor ná de crisis. De samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen zal hierin worden meegenomen.

Op dit moment moeten werkgevers de werkkostenregeling gebruiken om thuiswerkkosten (onbelast) te vergoeden. Het kabinet heeft besloten om de werkkostenregeling net als in 2020 te verruimen. Ook voor het jaar 2021 wordt de vrije ruimte voor de eerste 400.000 euro van de loonsom verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent. Over het bedrag van de loonsom boven 400.000 euro blijft de vrije ruimte in 2021 1,18 procent.

Langere versoepeling urencriterium

Op sommige ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, kan alleen aanspraak worden gemaakt als aan het zogenoemde urencriterium wordt voldaan. Aan dit urencriterium wordt voldaan wanneer de ondernemer ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor zijn onderneming. Omdat sommige ondernemers door de gevolgen van het coronavirus dreigen dit criterium niet te halen, heeft het kabinet besloten om het urencriterium ook te versoepelen voor 2021 (voor 2020 was eerder al een versoepeling gegeven). De versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed (en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid).

Voor ondernemers die seizoengebonden arbeid verrichten, geldt dat zij worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren plegen te doen. 

Lager gebruikelijk loon

Onder voorwaarden kunnen ondernemers met een omzetdaling als gevolg van de crisis ook in 2021 een lager gebruikelijk loon vaststellen. Deze regeling is vergelijkbaar met de regeling van 2020, maar zal op twee punten afwijken. Ten eerste wordt de omzetderving gemeten over het hele jaar 2021. Ten tweede moet deze omzetderving tenminste 30 procent bedragen ten opzichte van de omzet in 2019.

Starters

In tegenstelling tot eerdere steunmaatregelen zijn in het nieuw gepresenteerde pakket nu ook een aantal maatregelen voor starters opgenomen. Deze regeling zal gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 en betreft een tweetal maatregelen. Ten eerste wordt het voor startende ondernemers, begonnen tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020, mogelijk om voor het eerste kwartaal gebruik te maken van de TVL. Daarnaast wordt het voor starters mogelijk om tot 50.000 euro gebruik te maken van de corona-overbruggingskredieten. Voor dit voorstel moet, gelet op het staatssteunelement, goedkeuring worden verkregen van de Europese Commissie. 

Ten slotte, komt er voor starters nog een speciale startersregeling. De precieze invulling van deze startersregeling wordt nog nader bekend gemaakt maar zal gebaseerd worden op de TVL. 

Tozo

Het kabinet heeft aanpassingen van de Tozo aangekondigd. Waar het voor Tozo-1 en Tozo-2 nog mogelijk was om de uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen over de volledige looptijd, kende Tozo-3 een aanvraag met terugwerkende kracht alleen binnen de maand van aanvraag. Het kabinet heeft besloten om deze aanvraagperiode te verruimen. Per 1 februari 2021 geldt dat Tozo-3 met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd voor de maand ervoor.  

Bovendien is besloten om de vermogenstoets bij de aanvraag van Tozo-4 te schrappen. Hierdoor kunnen meer ondernemers deze uitkering aanvragen. Ook Tozo-4 mag met een maand terugwerkende kracht worden aangevraagd (dus per 1 mei 2021). 

Gerichte kwijtschelding van (belasting)schulden

De Belastingdienst gaat samen met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden voor situaties waarin een terugbetalingsregeling niet volstaat. Het streven is om hier in het tweede kwartaal van dit jaar richtlijnen voor te hebben. In afwachting hiervan zal de Belastingdienst op verzoek van de ondernemer reeds ingediende saneringsverzoeken aanhouden.

Evenementenbranche

Het kabinet wil een garantiefonds voor evenementen instellen, zodat er evenementen voor de zomer (circa 1 juli 2021) kunnen worden gepland. Als een evenement toch niet door kan gaan, dan vergoedt de overheid de gemaakte kosten. De precieze invulling moet het kabinet nog uitwerken.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Ondernemers kunnen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - in aanmerking komen voor een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Het kabinet heeft besloten deze regeling uit te breiden en te verhogen. 

 • De maximale tegemoetkoming in de vaste lasten voor bedrijven gaat in het eerste en tweede kwartaal van 2021 omhoog van 70 procent naar 85 procent. Hier kan gebruik van worden gemaakt vanaf 30 procent omzetverlies.
 • De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten, zodat ook grotere bedrijven een beroep kunnen doen op de TVL.
 • Vanaf het eerste kwartaal van 2021 gaat het maximale subsidiebedrag per kwartaal omhoog van 90.000 naar 333.000 euro voor het mkb en 400.000 euro voor het niet-mkb.
 • Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 euro naar 1500 euro, dit is om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen.
 • Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen door Europese regelgeving niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL. Daarom werkt het kabinet aan een alternatieve regeling binnen de staatssteunkaders.
 • Het kabinet wil ook de kleinere ondernemers toegang tot de TVL bieden, die mogelijkheid wordt nu onderzocht.

Voorraadvergoeding detailhandel verlengd en verhoogd

Bovenop het doorlopen van de vaste lasten hebben sommige ondernemers in de detailhandel, vanwege de gedwongen sluiting van hun zaak, te maken met voorraden die ze niet kunnen verkopen. Eerder had het kabinet al aangekondigd dat een deel hiervan zal worden vergoed en deze regeling wordt nu uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2021 zal de subsidie worden verhoogd naar een opslag van 21 procent op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal 200.000 euro. Een ondernemer hoeft geen aparte aanvraag in te dienen voor de voorraadvergoeding, deze loopt mee met de aanvraag voor de TVL. Bovendien heeft het kabinet aangekondigd dat de maximale voorraadvergoeding van 200.000 euro buiten het maximumbedrag van 330.000 euro van de TVL valt.

Research & Development (R&D)

Voor R&D-investeringen zal een subsidieregeling worden opengesteld voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren. De subsidie richt zich op R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten, met een looptijd van drie tot vier jaar.

Verlenging van andere belastingmaatregelen (corona-besluit)

Naast het bijzonder uitstel van betaling worden ook andere maatregelen en goedkeuringen verlengd tot 1 juli 2021, waaronder:

 • Uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • Akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers (hierover zal het kabinet in overleg treden met België en Duitsland);
 • Btw-nultarief op mondkapjes, op de uitleen van zorgpersoneel, en op vaccins en testkits. Verlaagde btw-tarief op online sportlessen door sportscholen zolang die verplicht gesloten zijn;
 • Behoud van hypotheekrenteaftrek bij betaal pauze voor hypotheekverplichtingen.

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons