CO2-registratieplicht mobiliteit uitgesteld naar 1 juli 2024

26/10/23

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt opgeschort van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers, met als concreet doel een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030. 

De uitgestelde inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting is het gevolg van het uitgebrachte advies van de Raad van State. De Raad van State heeft gevraagd om enkele verduidelijkingen in de toelichting van het besluit op te nemen. Hierdoor wordt de verplichte datum van rapporteren van 1 januari 2024 verschoven naar 1 juli 2024. Echter, er mag ook nog steeds gekozen worden om wel al vanaf 1 januari 2024 te beginnen met rapporteren. Het advies van de Raad van State ziet alleen op aanpassingen in de toelichting en heeft verder geen effect op het besluit zelf.

CO2-registratieverplichting

In het klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2 uitstoot. Één van de afspraken is dat in 2030 werkgebonden personenmobiliteit 1,5 megaton CO2 minder uitstoot. De regering wil vooral dat werkgevers bewuste keuzes maken over verduurzaming van de personenmobiliteit en heeft vooralsnog enkel een verplichting tot het aanleveren van gegevens over zakelijke ritten en woon-werkverkeer opgelegd. Op basis van deze gerapporteerde gegevens wordt gemonitord of het gestelde reductiedoel van 1,5 megaton C02 gaat worden bereikt.

Te rapporteren gegevens

Vanaf 1 juli 2024 bent u, als werkgever met 100 werknemers of meer, verplicht om een aantal gegevens te rapporteren. Het gaat om alle zakelijke ritten en het woon-werkverkeer van uw werknemers in Nederland, al zijn er uitzonderingen van toepassing. In principe gaat het om reizen waarvoor u uw werknemers een financiële vergoeding geeft of waarvoor u een voertuig of vervoersbewijs aan uw werknemers ter beschikking stelt. U rapporteert over (de jaartotalen van) het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en het soort brandstof. U levert dus geen cijfers aan over de daadwerkelijke CO2-emissies. Deze emissies worden namelijk automatisch berekend. 

Voor 2024 rapporteert u over een jaar of wanneer u gebruik maakt van het uitstel slechts over een half jaar. U levert deze gegevens uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan (dus uiterlijk voor het eerst op 30 juni 2025). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt daarvoor een digitaal platform beschikbaar.

Handreiking

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een handreiking gepubliceerd om duidelijkheid te geven over welke gegevens dienen te worden verzameld voor de rapportageverplichting en hoe dit mogelijk is. Waarschijnlijk sluit uw huidige administratie nog niet geheel aan bij de rapportageverplichting. U heeft dan door het uitstel nog tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd om uw administratie hierop aan te passen. Ook worden in de handreiking een aantal praktische methodes gegeven over hoe u de gegevens kan verzamelen. Lees ons toelichtende Belastingnieuwsbericht over de gegevensverzameling.

Doel en evaluatie van de regeling

Op dit moment is er nog geen verplichte individuele norm, maar is er slechts een collectief plafond om de CO2 reductie van 1,5 megaton te halen. Een individuele norm kan in werking treden als tijdens de evaluatie  blijkt dat de CO2-emissies boven het emissieplafond zijn uitgekomen of als er geen dalende lijn zichtbaar is. Of dit dan alleen voor zakelijke mobiliteit geldt of ook voor woon-werkmobiliteit moet nog blijken. Ook zou bij een dergelijke toekomstige norm rekening kunnen worden gehouden met verschillen die mogelijk bestaan tussen sectoren en gebieden.

Wat betekent dit voor uw organisatie? 

Het Ministerie wil dat u als werkgever verduurzaamt. Keuzevrijheid staat daarbij centraal. U kunt zelf beoordelen welke maatregelen het beste passen bij uw organisatie. 

Een mogelijkheid kan zijn dat u uw wagenpark (deels) vervangt met elektrische voertuigen. Ook kan het stimuleren van hybride (thuis)werken of het stimuleren van het gebruik van de fiets leiden tot een verduurzaming en tevens kostenbesparing voor uw organisatie. 

Ten slotte zal deze nieuwe maatregel naar verwachting uw administratiedruk verhogen. 

Uw PwC-adviseur denkt graag met u mee over de verduurzaming van uw organisatie en/of hoe voor uw organisatie u de verplichte gegevens in de toekomst het meest efficiënt kan rapporteren. 

Contact

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Maaike Damen

Maaike Damen

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 117 61 13

Volg ons