Strategische personeelsplanning geeft luchtvaartmaatschappij inzicht in toekomstig personeel

Na een strategische dialoog op basis van voorspellende data-analyse van de personeelsgegevens kan een luchtvaartmaatschappij haar personeelsbeleid gefundeerd afstemmen op de strategische doelen.

Wat was het probleem?

Een luchtvaartmaatschappij wilde weten in hoeverre ze met het huidige personeelsbestand van meer dan dertigduizend werknemers de nieuwe strategie voor de komende vijf jaar kan uitvoeren. Hebben ze de juiste mensen in huis voor een digitaliseringsslag? Wat zijn de groeigebieden? Wat gaat de invloed zijn van de vergrijzing? En hoe zal het de in-, door- en uitstroom zich ontwikkelen? Deze luchtvaartmaatschappij had wel een idee over de richting, maar niet wanneer effecten plaats gaan vinden en in welke mate. Dat wilde ze met cijfers onderbouwen om gefundeerd beleid te kunnen voeren. Verder wilde ze weten hoe zaken zoals productiviteit, verloop en salarisniveau zich verhouden tot het gemiddelde in de sector. Dit alles wilde de luchtvaartmaatschappij binnen één kwartaal rapporteren.

Wat was de oplossing?

Een team bestaande uit HR specialisten en data-analisten van de luchtvaartmaatschappij en PwC heeft de strategie vertaald in de daarbij benodigde, toekomstige personeelssamenstelling. Daarbij ging het uit van productie, volume (fte’s), kosten en kwalitatieve samenstelling. Onze data-analisten hebben een overzicht gemaakt van het historische personeelsverloop en de trends doorgetrokken naar de toekomst bij ongewijzigd beleid. Verder heeft PwC verschillende toekomstscenario’s opgesteld voor onder meer vergrijzing, nieuwe loopbaanpaden en digitalisering. In workshops heeft het luchtvaart-personeel met PwC’ers gewerkt aan mogelijke interventies in het personeelsbeleid om de strategische doelen te behalen.

Wat is het resultaat?

In sneltreinvaart is het project binnen tien weken doorlopen. De voorspellende analyses in vergelijking met de ideale personeelssamenstelling maakten de kloof zichtbaar tussen wensen en realiteit. Ook hebben we vergelijkende informatie toegevoegd over gemiddelden in de BV Nederland en de luchtvaartsector. De invloed van de vergrijzing bijvoorbeeld is nu per businessunit doorgerekend. Wie stroomt wanneer uit? Nu die vraag beantwoord is, kan de luchtvaartmaatschappij plannen wanneer deze mensen vervangen gaan worden en aan welke kwaliteiten de opvolgers moeten voldoen om bijvoorbeeld aan de digitalisering bij te dragen.

Samengevat: nu de kwantiteit en kwaliteit van het personeel is afgezet tegen de strategische plannen, kan de luchtvaartmaatschappij op data gebaseerde keuzes maken om het personeelsbeleid te optimaliseren.

Contact

Sabine Taalman

Sabine Taalman

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 75 055 61

Volg ons