Bijdragen aan het duurzaam verbeteren van auditkwaliteit

Het accountancyvak is continu in beweging. Dat komt onder meer door veranderende wet- en regelgeving en door veranderende maatschappelijke verwachtingen zoals op het gebied van duurzaamheid, fraude en continuïteit. PwC wil bijdragen aan het duurzaam verbeteren van auditkwaliteit. We denken daarom mee hoe het beter of anders kan en gaan hierover in gesprek met stakeholders.

Klimaatverandering in de jaarrekening

Vanwege de urgentie van klimaatverandering is het noodzakelijk dat ondernemingen transparant rapporteren over de impact ervan. PwC ziet dat dit nog onvoldoende gebeurt in risicobeoordelingen, het bestuursverslag en de jaarrekening, zo blijkt uit de publicatie 'Klimaatverandering gereflecteerd in de jaarrekening, een rol voor ondernemingen en hun accountants'. Hierdoor ontbreekt het beleggers aan transparante informatie over de risico’s op de lange termijn en kansen met betrekking tot klimaatrisico’s. Om door PwC gecontroleerde organisaties te helpen transparant en duidelijk te rapporteren, is de beoordeling van klimaatrisico’s bij alle gecontroleerde organisaties een expliciet onderdeel van de jaarrekeningcontrole. PwC daagt vanaf boekjaar 2022 de door haar gecontroleerde organisaties uit op transparantie over de effecten in de jaarrekening.

Input aan Commissie toekomst accountancysector en reacties op bevindingen

De Commissie toekomst accountancysector (Cta) deed in opdracht van de minister van Financiën vanaf begin 2019 onderzoek naar de wijze waarop de kwaliteit van de accountantscontrole in Nederland duurzaam verbeterd kan worden. Het eindrapport van de commissie verscheen in januari 2020. Tijdens het onderzoek van de commissie leverde PwC op verschillende momenten en vanuit verschillende gremia input aan de commissie.

Na de instelling van de Cta leverde zowel de raad van bestuur (rvb), de raad van commissarissen als de Young Assurance Board hun visie op de toekomst van de accountancypraktijk. Vervolgens gaf de rvb een reactie op de voorlopige bevindingen van de Cta, gevolgd door een gezamenlijke reactie van de ‘Young Professionals’ van BDO, Deloitte, EY, KPMG, Mazars en PwC.

Betrokkenheid bij werk Kwartiermakers toekomst accountancysector

In maart 2020 kondigde de minister van Financiën een pakket maatregelen voor de accountancysector aan en op 1 mei van dat jaar stelde hij Marlies de Vries en Chris Fonteijn aan als Kwartiermakers toekomst accountancysector. De Kwartiermakers kregen de opdracht om de samenhang van de door de minister aangekondigde maatregelen voor de accountancysector te monitoren en te bevorderen, en een aantal specifieke maatregelen uit te voeren. Dit betreft onder andere het opstellen van uniforme ‘Audit Quality Indicators’ (AQI’s), het opzetten en uitvoeren van verschillende onderzoeken en het nemen van maatregelen rondom fraude, (dis)continuïteit en innovatie.

PwC ondersteunt het werk van de Kwartiermakers waar mogelijk. Zo is een aantal PwC-collega’s actief betrokken (geweest) bij het opstellen van de AQI’s en bij het werk omtrent (dis)continuïteit en fraude. Daarnaast draagt PwC actief bij aan het experiment met een intermediair, dat onder begeleiding van de Universiteit van Amsterdam tot eind 2023 plaatsvindt.

Reactie PwC op ‘Wet toekomst accountancysector’ en ‘Audit Quality Indicators’

Naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) kwam de minister van Financiën in maart 2020 met een lijst van beleidsmaatregelen. Voor een aantal van deze maatregelen is een wetswijziging nodig. Begin juli 2021 publiceerde de minister daarom een wetsvoorstel. PwC reageerde op het wetsvoorstel Wet toekomst accountancysector.

Een van de voorstellen van de minister uit maart 2020 was het opstellen van een set van uniforme ‘Audit Quality Indicators’ (AQI’s). Onder verantwoordelijkheid van de Kwartiermakers toekomst accountancy is hiervoor een voorstel gemaakt, dat in juli 2021 is gepubliceerd voor consultatie. PwC gaf vervolgens zijn kijk op de kwaliteitsindicatoren. De ‘Young Professionals’ van BDO, Deloitte, EY, KPMG, Mazars en PwC reageerden gezamenlijk op het AQI-voorstel.

Reactie PwC actualisatie Corporate Governance Code

In de Nederlandse Corporate Governance Code zijn principes en best practice-bepalingen opgenomen die zich richten op het stimuleren van goede governance bij beursgenoteerde vennootschappen. De Code werd geactualiseerd in 2022. PwC heeft in haar reactie op het voorstel tot actualisatie aangegeven het belangrijk te vinden dat de Code op maatschappelijke ontwikkelingen vooruit blijft lopen. Ook hebben we vier onderwerpen toegelicht die onzes inziens een (meer expliciete) plaats zouden verdienen in een geactualiseerde Code: de rol van de auditcommissie, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit en tax governance. 

Lees ook wat PwC verder doet op gebied van corporate governance.

Werkgroepen NBA

PwC draagt ook via de beroepsvereniging voor accountants (NBA) actief bij aan het verder verbeteren van het accountancyvak. Zo is Wytse van der Molen – voorzitter van de assurancepraktijk van PwC – lid van de Stuurgroep Publiek Belang. PwC-partner Sander Kranenburg zit de Werkgroep Fraude voor. Verder nemen PwC’ers deel aan diverse werkgroepen, waaronder Vernieuwing van de auditESG AssuranceDashboard Accountancy en Kwaliteitsgerichte cultuur.

PwC-reacties op consultaties Europese Commissie

Het accountancyvak is continu in beweging. De laatste jaren bijvoorbeeld zien we ontwikkelingen in het geven van zekerheid op niet-financiële informatie zoals over duurzaamheid. Deze ontwikkelingen worden mede vormgegeven door de Europese Commissie (EC) met de aanpassing van bestaande richtlijnen of de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen. PwC gaf meermaals reacties op consultaties van de Europese Commissie.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons