Sollicitanten

Inleiding

In dit deel van onze privacy statement wordt beschreven waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in verband met onze wervingsactiviteiten.

Indien je wordt aangenomen voeren we Pre-Employment Screening controles (“PES controle”) uit in het kader van het aanname proces. Afhankelijk van de functie waarnaar je hebt gesolliciteerd, kunnen deze controles tevens een onderzoek naar een mogelijk strafrechtelijk verleden inhouden onder andere door middel van het vragen van een VOG (“Verklaring Omtrent Gedrag”).

Verzamelen van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten zoals hieronder beschreven.

Het merendeel van de persoonsgegevens die we in het kader van ons wervingsproces verzamelen wordt door jou verstrekt:

 • Contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer);

 • Interesse gebieden;

 • Gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang kan worden verkregen tot het sollicitatiesysteem;

 • CV, werkervaring, opleiding en werkervaring;

 • Informatie uit sollicitatiegesprekken en beoordelingen.

 • Informatie over directe en indirecte financiële belangen en financiële relaties aangehouden door jou, jouw partner en/of financieel afhankelijke kinderen, die in het kader van naleving van de toepasselijke onafhankelijkheidsregels aan PwC NL dienen te worden opgegeven.

 • Informatie over het vervullen van nevenwerkzaamheden, met uitzondering van overduidelijke privé aangelegenheden, die in het kader van naleving van de toepasselijke onafhankelijkheidsregels en in overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden aan PwC NL dienen te worden opgegeven.

*We willen geen BSN ontvangen in het kader van onze wervingsactiviteiten

We verzamelen persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten zoals:

 • Resultaten en feedback uit sollicitatiegesprekken; en

 • Gegevens relevant voor het aanbod voor een baan.

We verkrijgen persoonsgegevens van externe bronnen zoals:

 • Informatie van door jou genoemde referenties;

 • Informatie van refererende persoon (wanneer van toepassing);

 • Verificatie van informatie die tijdens het wervingsproces is verstrekt door contact op te nemen met relevante derden (bijvoorbeeld eerdere werkgevers, onderwijs- en kwalificatie-aanbieders) of met gebruikmaking van openbare bronnen (bijvoorbeeld ter verificatie van jouw ervaring, opleiding en kwalificaties); en

 • Informatie uit de Pre-Employment Screening controle wanneer je wordt aangenomen; en

 • Informatie van social-media sites waarvan je lid bent over uw betrokkenheid bij onze wervingscampagnes. 

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken op onze websites, klik hier.

Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang om het beste talent aan te trekken en binnen onze onderneming te houden, en wel als volgt:

 • Om talent bij PwC NL aan te trekken door het organiseren en hosten van-, of deelnemen aan evenementen, marketing- en reclameactiviteiten en het inschakelen van recruiters om ons te helpen bij onze zoektocht naar talenten;

 • Om talent te identificeren en te werven, onder andere door het doorzoeken van onze bestaande talentenpool en openbare bronnen (zoals social media en websites voor vacatures waarop je actief bent);

 • Om sollicitaties naar functies bij PwC NL te verwerken en te beheren, door na te gaan welke vacatures in het gehele PwC netwerk passen bij jouw interesses en ervaring, teneinde jouw kandidatenprofiel te beheren, je e-mailberichten en andere aankondigingen te kunnen sturen, aanvullende informatie op te vragen of anderszins contact met je op te nemen over je kandidatuur;

 • Om talent te screenen en te selecteren door te onderzoeken of PwC NL een functie heeft die bij je past, onder andere door middel van gesprekken en beoordelingen en het uitvoeren van antecedentenonderzoeken;

 • Om talent aan te trekken en binnen te halen door een aanbod te doen aan succesvolle sollicitanten en vervolgens PES- controles uit te voeren;

 • Door statistische analyses uit te voeren en rapportages op te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot onze vacaturewebsites, een demografische analyse van kandidaten, rapportages over wervingsactiviteiten van PwC NL, en analyses van wervingskanalen;

 • Door onze vacaturewebsites te administreren en te beheren en met je te communiceren over een loopbaan bij PwC NL;

 • Andere doelen die worden vermeld wanneer u de informatie aan PwC NL verstrekt.

We voeren een antecedentenonderzoek uit voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting en om ons ervan te vergewissen dat iemand in Nederland mag werken;

 • Voor ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde om PES- controle uit te voeren, waaronder een volledig antecedenten- en strafblad onderzoek ( afhankelijk van de functie): (i) om vast te stellen of een sollicitant een strafbaar feit heeft begaan of betrokken is geweest bij oneerlijke praktijken, malversaties of ander ernstig ongeoorloofd gedrag; of (ii) om te voldoen aan goedkeuringsvereisten van de overheid en publieke sector.

Wanneer en hoe we persoonsgegevens delen, verwerkingslocaties

In aanvulling op de algemene informatie over wanneer en hoe we persoonsgegevens verwerken en de locatie van onze datacenters (die hier wordt verstrekt), kunnen door ons ook persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten worden doorgestuurd naar:

 • Andere PwC member firms
  Je persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan de afdeling die de vacature heeft geplaatst en aan andere leden binnen het PwC netwerk, wanneer de functie waarvoor je eventueel in aanmerking komt tevens inhoudt dat je bij andere leden van het PwC-netwerk ingezet kunt worden. Daarnaast worden gegevens gedeelt om andere leden van het PwC-netwerk te helpen bij hun wervingsactiviteiten (bijvoorbeeld indien ze werven voor een functie die past bij jouw interesses en ervaring). Voor nadere gegevens inzake de locaties van onze member firms klik hier.

 • Externe organisaties die applicaties/functionaliteit, gegevensverwerking of IT-diensten aan ons verstrekken
  We gebruiken de producten en diensten van externe organisaties als onderdeel van de wervingsprocessen. De door ons gebruikte producten en diensten verschillen naargelang de functie waarnaar je solliciteert. Verdere details zijn beschikbaar via de volgende link.

 • Uitzendbureaus of recruiters die namens jou optreden

 • Overheids- en regelgevende instanties zoals vereist door, en in overeenstemming met, toepasselijke wet- of regelgeving.
  Wij zijn verplicht bescheiden van onze wervingsprocessen bij te houden wanneer we arbeidskrachten van buiten de EU aantrekken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is bevoegd inzage in deze persoonsgegevens te verzoeken om te controleren of we de toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Wij zullen verzoeken om inzage in persoonsgegevens uitsluitend honoreren wanneer wij daartoe bevoegd zijn op grond van toepasselijke wet- of regelgeving.

Bewaren van gegevens

We bewaren persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten als volgt:

 

 • Indien je wordt aangenomen, bewaren wij de relevante persoonsgegevens als onderdeel van jouw personeelsdossier.
 • Indien je niet wordt aangenomen, zullen wij de informatie die je in het kader van je sollicitatie aan PwC NL hebt verstrekt gedurende een redelijke termijn, doch maximaal 4 weken, bewaren en gebruiken, om zaken die verband houden met je sollicitatie af te handelen, of om bijvoorbeeld contact met je op te nemen inzake eventuele andere vacatures. Ook bewaren we na afloop van de sollicitatieprocedure persoonsgegevens in verband met ons gerechtvaardigde belang (bijvoorbeeld om ons ervan te vergewissen dat wij geen contact opnemen over een positie waar die persoon reeds eerder naar heeft gesolliciteerd) en we bewaren persoonsgegevens voor zo lang als je deel uitmaakt van onze talentenpool (indien je ervoor kiest opgenomen te worden in de talentpool dan bewaren wij jouw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 1 jaar).

 

Contact

Data Protection Office

OGC, PwC Netherlands

Volg ons