Fiscaliteit

Fiscale incentives voor farmaceutische bedrijven

In de vennootschapsbelasting geldt een gunstige fiscale regeling (verlaging van het tarief van 25% naar 7%) voor winsten die zijn behaald met zelfontwikkelde immateriële activa waarvoor een octrooi, patent of kwekersrecht is verleend. Ook software en medicijnen kunnen toegang geven tot de innovatiebox. Immateriële activa kunnen alleen kwalificeren voor de innovatiebox als ze voortkomen uit speur- en ontwikkelingswerk (S&O) waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven (S&O-activa).  

Daarnaast kunnen werkgevers de kosten voor het verrichten van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verlagen door gebruik te maken van de tegemoetkoming in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. Ook deze regeling stimuleert innovatie. De grondslag voor de vermindering bestaat uit alle S&O-kosten, bestaande uit de S&O-loonkosten, overige S&O-kosten en S&O-uitgaven. De hoogte van de afdrachtvermindering is afhankelijk van de gemaakte S&O-kosten en uren en de ingehouden loonheffing. De afdrachtvermindering bedraagt maximaal het bedrag aan ingehouden loonheffing.

De Europese Unie, de rijksoverheid en diverse lokale overheden verstrekken voor een reeks van ondernemingsactiviteiten subsidies of kredieten. Subsidies worden door de overheid verstrekt om bedrijven te stimuleren bepaalde investeringen te doen of activiteiten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van nieuwe business, het ondersteunen van innovatie, het bevorderen van internationale samenwerking met andere bedrijven, het realiseren van energiebesparing of de toepassing van duurzame energie, maar ook het aannemen van specifieke doelgroepen in het bedrijf. Veel subsidieregelingen zijn de afgelopen jaren ‘gefiscaliseerd’. Dat wil zeggen: regelingen die een cash-subsidie inhielden, zijn omgezet in fiscale ‘subsidies’ die leiden tot een extra fiscale aftrek. Hiermee vormen ze het merendeel van instrumenten binnen het Nederlandse stimuleringsbeleid op het gebied van S&O, hernieuwbare energie, duurzame ontwikkeling en scholing & werkgelegenheid.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Onderdeel van ons multidisciplinaire Pharma & Life Scienses team zijn fiscalisten die zich specifiek richting op de innovatiebox en de overige fiscale incentives. Zij kunnen onder meer beoordelen of voordelen uit immateriële activa in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 7%. Daarnaast hebben zij ruime ervaring met rulingtrajecten met het innovatiebox team van de Nederlandse belastingdienst om de te hanteren systematiek vooraf vast te leggen. Tevens kunnen zij u assisteren bij bijvoorbeeld het aanvragen van S&O subsidie bij het RVO en fiscale begeleiding bij herstructureringen en overnames.

Contact

Bart van der Gulik

Bart van der Gulik

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 029 68 27

Usman Mohammad

Usman Mohammad

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: '+31 (0)65 390 45 38

Volg ons