Uitbesteding vermogensbeheer

Vanuit de opzet in een stichting, zijn APF’en genoodzaakt om de vermogensbeheeractiviteiten uit te besteden aan een of meerdere vermogensbeheerder en/of een fiduciair manager. Ook als de vermogensbeheerder een van de ‘founding fathers’ is van het APF, moet de uitbesteding van het vermogensbeheer zo worden opgezet dat de onafhankelijkheid en het belang van de deelnemers is gewaarborgd. Belangrijk hierbij is dat het bestuur van het APF verantwoordelijk is voor het uitbestedingsbeleid en onafhankelijk acteert.

We verwachten dat de toezichthouder veel belangstelling zal hebben voor de inrichting van de uitbesteding van het vermogensbeheer. DNB nam vorig jaar de uitbesteding van het vermogensbeheer van pensioenfondsen onder de loep. Voor dit jaar staat hetzelfde op de planning voor verzekeraars. Bovendien is recent ook richting PPI’s nogmaals benadrukt dat de uitbesteding en de selectie van een passende vermogensbeheerder transparant en goed onderbouwd in elkaar moet zitten. In het ontwerpbesluit is dan ook al opgenomen dat bij de aanvraag naast een beschrijving van de uitbestede werkzaamheden dat deze ook voorzien moet worden van een op een risicoanalyse gebaseerde onderbouwing. Daarnaast is in het ‘Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling’ opgenomen dat een fonds een adequate selectieprocedure hanteert voor derden aan wie werkzaamheden worden uitbesteed. Het fonds legt vast op grond van welke afwegingen zij tot de keuze voor een bepaalde derde is gekomen. Het antwoord ‘de partij is een van de founding fathers’ zal hierbij niet voldoende zijn. We verwachten dat de toezichthouder hier net als bij PPI’s een uitgebreide uiteenzetting zal vragen waarom de geselecteerde vermogensbeheerder(s) passend zijn voor het APF en in het belang is/zijn van de deelnemers van het APF.

Om de uitbesteding op een goede manier op te zetten, adviseren we hierbij om te starten vanuit de visie en strategie van het APF en dit als basis te laten fungeren voor het uitbestedingsbeleid.

'Uitbesteding vermogensbeheer heeft de belangstelling van de toezichthouder'

In vijf stappen naar een partner voor vermogensbeheer

  1. Uitbestedingsbeleid - Een APF moet zijn strategie vertalen naar het uitbestedingsbeleid voor het vermogensbeheer. Dit beleid beschrijft onder meer de uitbestedingsrelatie. Wordt de relatie vanuit een business partnership opgezet of wordt voor een klant-leveranciersverhouding gekozen? Ook wordt beschreven hoe de invulling van de uitbesteding eruit moet zien.
  2. Keuze voor de vermogensbeheerder(s) / fiduciair manager - Het uitgewerkte uitbestedingsbeleid zal als input dienen voor het selectietraject. De resultaten van het selectietraject vormen vervolgens de onderbouwing voor de keuze voor de uitvoerder. Dit zal gebaseerd moeten zijn op vooraf opgestelde criteria die tevens in het belang van de deelnemer zijn uit te leggen.
  3. Governance van de uitbestedingsrelatie - Na de keuze van de vermogensbeheerder(s) is de inrichting van de governance van de uitbestedingsrelatie(s) van belang. Hierin zijn onder meer rollen, verantwoordelijkheden, structuren en communicatiewijzen opgenomen.
  4. Monitoring van de uitbestedingsdiensten - De voorlaatste stap in de uitbestedingscyclus beschrijft de manier waarop het APF de uitbestede vermogensbeheerdiensten monitort. De basis hiervoor is de informatiebehoefte van het APF en in het verlengde daarvan de deelnemers in de verschillende kringen.
  5. Evaluatie van de uitbestedingsrelatie - De laatste stap hierbij is de periodieke evaluatie van de uitbestedingsrelatie. De toezichthouder zal periodiek een uitgebreide evaluatie verwachten evenals een antwoord op issues en vragen die in de evaluatie naar boven komen.

De uitbesteding van het vermogensbeheer vraagt meer aandacht dan waar partijen eerder rekening mee hebben gehouden. In de praktijk hebben wij ervaren dat het uitvoeren van de vijf stappen die we hierboven hebben beschreven veel tijd kost en daarom adviseren wij APF’en (in oprichting) om hier voldoende tijd voor uit te trekken.

Contact

Wim Koeleman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 40

Volg ons