Governance

Het APF kan als pensioenfonds kiezen uit alle bestuursmodellen uit de Pensioenwet. Dat kan dus een paritair bestuur, onafhankelijk bestuur of één van de gemengde bestuursvormen zijn. Wij adviseren deze keuze af te laten hangen van de oorsprong, opzet en inrichting van het APF.

Bij een APF dat wordt gevormd vanuit een beperkt aantal pensioenfondsen kan een paritair model de voorkeur verdienen, zeker als dat model nu ook al geldt voor de samensmeltende fondsen. Het aantal collectiviteitskringen is dan immers beperkt.

Als een APF meerdere ondernemingen of bedrijfstakken in verschillende kringen onderbrengt, ligt een onafhankelijk (al dan niet gemengd) model meer voor de hand. De omvang van het bestuur zou anders te groot worden. Bovendien past een professionele aansturing door onafhankelijke externe deskundigen beter bij de ambitie en complexiteit van een dergelijk APF. In dit model loopt de medezeggenschap van de belanghebbenden via het zogenoemde belanghebbendenorgaan dat per kring gevormd moet worden. Bij alle overige bestuursmodellen moet per kring een verantwoordingsorgaan worden ingericht. Deze inrichting van de medezeggenschapsstructuur zal leiden tot een natuurlijk maximum aan het aantal collectiviteitskringen omdat anders de bestuurbaarheid van het APF in gevaar kan komen.

Voor het intern toezicht dient het APF te kiezen voor een raad van toezicht tenzij sprake is van een gemengd bestuur.

'De Governane vloeit voort uit de opzet van een APF'

Advies- en goedkeuringsrechten

Belanghebbendenorganen hebben naast adviesrechten ook goedkeuringsrechten op een aantal heel belangrijke bestuursbesluiten Deze goedkeuringsrechten hebben vooral betrekking op de financiële opzet van het fonds, zoals het strategisch beleggingsbeleid, het premie- en toeslagbeleid, het vaststellen van herstelplannen en besluiten tot premiekorting of terugstorting dan wel korting van aanspraken en rechten. Belanghebbendenorganen moeten ook instemmen met wijzigingen van de desbetreffende collectiviteitskring, dat wil zeggen als er werkgevers uittreden of juist bijkomen of als er andere pensioenregelingen worden uitgevoerd.

Het verantwoordingsorgaan heeft alleen minder vergaande adviesrechten omdat de belangenbehartiging via vertegenwoordiging in het bestuur is geregeld. De organen hebben overigens deze rechten alleen over zaken die hun eigen kring betreffen.

Contact

Wim Koeleman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 40

Volg ons