Fair reward

Een nieuwe uitdaging en kans voor uw bedrijf

Eerlijke beloning omvat verschillende aspecten

Eerlijke beloning is al langere tijd een belangrijk onderwerp voor werkgevers. Met de toenemende inspraak van belanghebbenden, de maatschappij en toezichthouders en de toegenomen voorkeur van (potentiële) werknemers om bij een bedrijf te werken dat een eerlijke beloning biedt, is dit onderwerp alleen nog maar belangrijker geworden. Eerlijke beloning wil zeggen dat werknemers ongeacht hun geslacht of etnische afkomst gelijk loon voor gelijk werk, gelijke groeikansen en gelijke erkenning voor prestaties krijgen. Salarisverschillen ontstaan door een complexe mix van (niet-)demografische factoren, zoals geslacht, prestaties, locatie en de tijd die men in een bepaalde functie werkzaam is. In de strijd voor een eerlijke beloning is transparantie in lonen en diversiteit van doorslaggevend belang.

Bent u bereid om de cijfers voor eerlijke beloning openbaar te maken en gelijke (groei)kansen binnen uw organisatie te bevorderen?

Eerlijke beloning omvat verschillende aspecten

De belangrijkste aspecten van eerlijke beloning

Gelijke beloning

Gelijke kansen en de bijbehorende gelijke beloning is niet slechts een juridisch onderwerp meer. Voor vele organisaties is dit ook van belang voor bedrijfscontinuïteit, om als aantrekkelijke werkgever diverse groepen/talenten aan te trekken die de klanten en de samenleving weerspiegelen. Het kunnen aanbieden van diverse rolmodellen, het behouden en aantrekken van divers talent is essentieel voor de bedrijfsvoering. 

Het verbod op discriminatie op grond van gender, achtergrond of leeftijd is verankerd in vele grondwetten. De koppeling tussen leeftijdsdiscriminatie en beloning staat echter vaak nog ter discussie, gezien de waarde die senioriteit en herhaling van uitvoering van taken en verantwoordelijkheden met zich mee kan brengen. Het verschil in waarde gerelateerd aan achtergrond en gender staat niet meer ter discussie. 

Gender | de focus in wetgeving is gelijke kansen en beloning van vrouwen en mannen

De voordelen van gendergelijkheid en een divers personeelsbestand blijven toenemen. Door diversiteit en gelijkheid na te streven, verbetert u uw werkgevers- en bedrijfsimago, waardoor u het beste talent kunt aantrekken en behouden en uw klanten kunt begrijpen en van dienst kunt zijn. Uw gegevens over dit onderwerp en uw inspanningen voor verbetering kunnen rechtstreeks van invloed zijn op uw aantrekkelijkheid als werkgever, toeleverancier en investeerders.

Toon aan dat u medewerkers gelijk betaalt

Uw toewijding begint met inzichten en kan zelfs leiden tot externe certificering. PwC helpt klanten met interne benchmarking-inzichten, functiewaardering voor vaststelling van gelijk werk, revisie van gerelateerde HR beleidsdocumenten en processen, en dashboarding-tools, maar steeds meer organisaties kiezen ook voor onze externe certificering op gelijke beloning via EQUAL SALARY certification.

Bekijk de animatie over EQUAL-SALARY Certification

Leefbaar loon

Het betalen van leefbaar loon (adequate (living) wages) en het eisen dat de lonen passend zijn in de waardeketen van de organisatie was altijd het juiste. De bijdrage aan eerlijke concurrentie, en de sociale en economische vooruitgang; om eerlijke en bestendige economieën en samenlevingen te bevorderen is weergegeven in de European Pillar of Social Rights.

Het betalen en eisen van leefbaar loon draagt bij aan de “Geen armoede” SDG Goal (nr.1, 2015) en het heeft positief bijgedragen aan loonkloven en de vermindering en het verdwijnen van kinderarbeid en moderne slavernij in veel landen waar onze klanten hun operaties hebben. De rol van leefbaar loon is des te belangrijker tijdens economische crises en essentieel voor een duurzaam herstel en een inclusieve economie. Politieke instabiliteit en een opvolgende energiecrisis op het Europese continent in 2022 heeft laten zien hoe minimumlonen en leefbare lonen uit elkaar kunnen groeien in korte tijd en tot werkende armen kunnen leiden binnen een aantal maanden. 

Onze pan-Europese samenwerking met Wageindicator stelt ons in staat om onze klanten te voorzien van data voor de opkomende rapportageverplichtingen en de benodigde inzichten.

Transparantie & Rapportage

Verschillende (EU) wetgeving en niet-financiële verslaggevingsvereisten zorgen ervoor dat er meer inzicht moet worden gegeven over het beloningssysteem van organisaties. Zo vraagt de CSRD niet alleen om inzicht te geven in leefbaar loon (adequate wages) in de waardeketen en de gender pay gap, maar ook welke strategie, beleid en maatregelen een organisatie neemt om de beloningsverschillen te verkleinen. 

Relevante regelingen op het gebied van fair reward zijn:

 • Corporate Sustainability Reporting Directive
 • European Sustainability Reporting Standards
 • Global Reporting Initiative
 • Dow Jones Sustainability Indices
 • EU Richtlijn voor beloningstransparantie 
 • Nederlands wetsvoorstel Gelijke beloning voor mannen en vrouwen.

De regelingen bevatten verschillende transparantie en rapportage verplichtingen zoals:

 • Rapportageverplichting over de loonkloof tussen mannen en vrouwen op basis van gemiddeld uurloon
 • Verschillen in de verhouding basis salaris en secundaire beloningscomponenten tussen mannen en vrouwen per categorie werknemers 
 • Genderneutraal beloningsbeleid en loopbaanontwikkeling
 • Informatieplicht van werkgevers om werknemers inzicht te geven in looncriteria en loonprogressie
 • Gelijk loon voor gelijkwaardig werk.

EU Richtlijn voor beloningstransparantie treedt 6 juni 2023 in werking

Deze richtlijn bevat maatregelen voor loontransparantie, zoals looninformatie voor werkzoekenden, het recht om te weten wat het loonniveau is voor werknemers die hetzelfde werk of werk van gelijke waarde verrichten, evenals rapportageverplichtingen over de loonkloof tussen mannen en vrouwen voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. De lidstaten hebben drie jaar de tijd om deze richtlijn om te zetten in nationaal recht. 

Lees meer over wat beloningstransparantie voor u betekent

Risico's en voordelen

Eerlijke beloning is een wettelijke verplichting. Niet-naleving van deze verplichting kan leiden tot vorderingen en hoge boetes. Een bredere aanpak om eerlijke beloning te bewerkstelligen, vermindert de juridische risico's.

Eerlijke beloning helpt reputatieschade te voorkomen en geeft uw merk een positieve naam als werkgever die gelijke kansen biedt.

Eerlijke beloning waarborgen en openbaar maken zijn maatregelen met een hoge impact. Deze helpen talenten aan te trekken en te behouden, de werknemerstevredenheid te verbeteren, de productiviteit te vergroten en prestaties te verbeteren. 

PwC, uw partner in onderzoek naar gelijke beloning

PwC kan ondersteunen met verschillende activiteiten omtrent eerlijke beloning vanuit een breder HR-perspectief, zoals:

audits om gelijke beloning (bijv. loonkloven, beloningsverhoudingen) te meten en hulp bij de manier waarop dit wordt gerapporteerd; 

 • ontwerp- en beoordelingsbeleid met betrekking tot diversiteit, prestaties en beloning;
 • analyse van de juridische risico's en advies over intern beleid om de risico's gerelateerd aan de loonkloof in de toekomst te verminderen;
 • (her)ontwerp van functiekaders, functiewaardering en loonregelingen;
 • (her)ontwerp van kaders voor prestaties en talentbeheer;
 • (her)ontwerp van (wereldwijd) mobiliteitsbeleid;
 • beoordeling en optimalisering van interne processen, communicatie en implementatie-ondersteuning;
 • trainings- en coachingsteams.

PwC is een toonaangevend kantoor dat financiële audits uitvoert en heeft uitgebreide ervaring met fair pay audits. Dankzij een wereldwijd netwerk kunnen wij efficiënt en consistent wereldwijde audits uitvoeren. We hebben specialisten op het gebied van HR, Reward en Legal & Diversity en een succesvolle methode voor grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Hierdoor hebben wij een sterke uitgangspositie om een uitgebreide beoordeling uit te voeren, verrijkt met inhoudelijke expertise. Bovendien kunnen wij adviseren over de te volgen strategie om de kloof en het daaraan gerelateerde risico te verkleinen.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Frank van Oirschot

Frank van Oirschot

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 111 38 73

Corien Dieterman

Corien Dieterman

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 846 25 54