Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Zoals we allemaal kunnen vernemen in de media is de aandacht voor gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen periode gegroeid. Organisaties worstelen met de vraag hoe het verstandigst kan worden gereageerd op meldingen. De toenemende aandacht voor dit thema wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

Er bestaat een toenemende behoefte aan het nemen van verantwoordelijkheid, transparantie in het algemeen en een toenemende belangstelling voor het  welbehagen van medewerkers. Dit in combinatie met het streven naar een inclusieve en diverse werkomgeving. Deze factoren leiden tot het eerder signaleren van en een daarmee een groeiende aandacht voor grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag heeft een negatief effect op de productiviteit van een organisatie door ziekteverzuim of lagere productiviteit. Gevallen van grensoverschrijdend gedrag hebben verder mogelijk gevolgen voor media-aandacht en/of de reputatie van de onderneming.

De #MeToo-beweging heeft de aandacht gevestigd op het bestaan van grensoverschrijdend gedrag en misbruik op de werkplek. Het onderwerp staat op ieders agenda. Dit leidt ertoe dat meer mensen dan voorheen incidenten durven te melden. Deze meldingen verdienen een zorgvuldige opvolging van de zijde van de werkgever.

Enerzijds leiden sociale media tot nieuwe vormen van grensoverschrijdend gedrag en worden er online slachtoffers gemaakt. Anderzijds biedt de techniek toenemende mogelijkheden om grensoverschrijdend gedrag te detecteren en aan te tonen.

Aangescherpte wetgeving omtrent onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag en discriminatie dwingt organisaties om gevallen van grensoverschrijdend gedrag serieus te nemen en bijvoorbeeld aan onderzoek te onderwerpen.

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Onderzoek naar incidenten van grensoverschrijdend gedrag vergt bijzondere aandacht door de subjectieve aard van de te onderzoeken onderwerpen. Grensoverschrijdend voor de een hoeft dat voor de ander niet te zijn. Van de onderzoekers vraagt dit bijzondere kwaliteiten, zoals de vaardigheid effectief te interviewen en kennis van regels en wetgeving, steeds met in het achterhoofd de belangen van iedere betrokken persoon en de organisatie. De aan onderzoeken te stellen kwaliteitseisen, die ook gelden voor forensische onderzoeken, mogen daarbij nooit uit het oog worden verloren. Te denken valt aan het toepassen van wederhoor, objectieve en feitelijke verslaglegging, vertrouwelijkheid en privacywetgeving.

Wij kunnen daarom bij uitstek helpen met onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Daarbij valt te denken aan:

  • Het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek, in opdracht van een organisatie;
  • Het aanreiken van vaardigheden om het onderzoek intern uit te voeren, middels een daartoe geëigend trainingsprogramma;
  • Het bieden van ondersteuning bij interne onderzoeken met specifieke vaardigheden, zoals het interviewen van getraumatiseerde medewerkers of het bieden van eDiscovery methoden om data te onderzoeken op signalen van grensoverschrijdend gedrag.

Wij hebben in dit kader een simulatie van een geval van grensoverschrijdend gedrag ontworpen, die mede dient om uw interne processen te evalueren en daarmee vast te stellen in hoeverre uw organisatie is toegerust om in voorkomende gevallen adequaat te reageren op meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij komen ook de bredere consequenties aan bod, zoals eventuele aandacht van de media en mogelijke schade aan de reputatie van de organisatie.

Grensoverschrijdend gedrag is een gevoelig thema dat zorgvuldige aandacht verdient, al of niet met behulp van gedegen onderzoek, waarbij de belangen van ieder betrokken individu niet uit het oog worden verloren. Wij overleggen graag vrijblijvend met u over hoe wij op doelmatige wijze van dienst kunnen zijn.

Contact us

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons