Accountant van en voor de Provinciale Staten

Als Statenlid heeft u een eervolle en cruciale functie in het democratische stelsel. Het vaststellen van de jaarrekening is een van uw controlerende taken. Wij kunnen u als accountant daarbij ondersteunen, vanuit brede ervaring bij Provinciale Staten. Bekijk hiernaast hoe wij als factchecker ervoor zorgen dat u zich vooral op beleid en politiek kunt richten.

loading-player

Playback of this video is not currently available

De planning en controlcyclus (P&C-cyclus)

De planning en controlcyclus (P&C-cyclus) van de provincie geeft inzicht in de beleidsdoelstellingen en de financiële uitvoering ervan. In de jaarlijkse kadernota bepaalt Provinciale Staten de beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen. Deze worden uitgewerkt in een begroting. Zowel de kadernota als de begroting zijn onderdeel van het politieke debat waarin de Statenleden het te voeren beleid bepalen.

Statenleden controleren of de afgesproken doelstellingen worden behaald binnen de financiële afspraken. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) legt hierover verantwoording af. In de loop van het jaar doen zij dit in tussentijdse rapportages en na afloop in de jaarstukken – dat zijn het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken reflecteren daarmee de begroting. Na het jaarrekeningdebat zijn de conclusies weer het startpunt voor nieuw beleid. Dan stellen de statenleden weer een kadernota en begroting vast en begint de P&C-cyclus opnieuw.

De opbouw van de jaarstukken

Wat zijn voor u de belangrijkste onderdelen van het jaarverslag?

De samenvatting

Omdat het jaarverslag een groot document is, is het lezen van de samenvatting een goed begin. Hierin staan de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen beschreven. Statenleden kunnen met name letten op:

  • Of zij de jaarrekening een doelmatig instrument vinden. Het is aan de statenleden om te bepalen welke informatie tot op welk detailniveau in de begroting en jaarrekening wordt opgenomen.
  • Of de meerjarige effecten van beleidsmatige en financiële afwijkingen voldoende in kaart zijn gebracht. Ook de doorwerking in de meerjarenbegroting is daarbij van belang.

Realisatie van beleid

Het jaarverslag laat zien welk beleid in het afgelopen jaar is gerealiseerd. Statenleden kunnen er speciaal op letten:

  • Of de afwijkingen goed zijn geanalyseerd en toegelicht.
  • Of de relatie goed is gelegd tussen de beleidsmatige en financiële realisatie. Wanneer bijvoorbeeld niet alle beleid is uitgevoerd, moeten de lasten lager zijn dan begroot.
  • Of behalve de geleverde prestaties ook de effecten ervan zijn toegelicht.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf van de jaarstukken gaat in op de risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen die Gedeputeerde Staten heeft getroffen. Statenleden kijken er met name naar:

  • Of de risicobereidheid passend is voor de provincie.
  • Hoeveel weerstandscapaciteit er is, in eigen vermogen en in de begroting, om de risico’s te ondervangen.
  • Of alle risico’s voldoende zijn gekwantificeerd.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de jaarrekening?

Hoe financieel gezond is uw provincie?

Om de financiële gezondheid van uw provincie te bepalen, zijn financiële kengetallen ontwikkeld in de verslaggevingsregels voor provincies – het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze kengetallen staan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag.

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

Als accountant hebben wij veel ervaring met werk voor de provincie. Hoe wij Provinciale Staten ondersteunen? Lees ons antwoord op de vier veelgestelde vragen over het werk van de accountant. Daarnaast heeft PwC expertise op allerlei andere gebieden. Heeft u een vraag die wij vanuit de natuurlijke adviesfunctie als accountant kunnen beantwoorden, of heeft u een andere vraag, neem vooral contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de versterking van uw democratische controle.

Contact

Martine Koedijk

Martine Koedijk

Partner en sectorvoorzitter Lokale Overheid, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 830 45 41

Volg ons