Duizenden intrekkingen vrijstelling loonbelasting van Nederlandse pensioenen voor inwoners België

Sinds eind december ontvingen ongeveer 4000 gepensioneerden die een Nederlandse pensioenuitkering van minstens EUR 25.000 per jaar ontvangen en in België wonen, een brief van de Nederlandse Belastingdienst. Daarin trekt de Belastingdienst de vrijstelling voor de inhouding van Nederlandse loonbelasting over deze uitkeringen in per 1 januari 2018. De Belastingdienst stelt dat door jurisprudentie van het hoogste Belgische gerechtshof duidelijk is geworden dat België niet volledig belasting heft over Nederlandse pensioenuitkeringen. Om te voorkomen dat het Nederlandse pensioen volledig buiten de belastingheffing in Nederland en in België valt, heeft de Belastingdienst de vrijstelling ingetrokken en worden de uitkeringen alsnog in Nederland belast.

Wat betekent dit voor u?

Indien de intrekking van de vrijstelling op uw pensioen van toepassing is, loopt u het risico dat uw pensioenuitkeringen vanaf 1 januari 2018 zowel in Nederland als in België worden belast. Inmiddels zijn in zowel het Nederlandse als Belgische parlement vragen gesteld over deze potentieel dubbele belastingheffing. De woordvoerder van het Belgische Ministerie van Financiën heeft bovendien verklaard dat er begin dit jaar overlegd zal worden tussen België en Nederland over deze kwestie. Ook stelt deze woordvoerder dat in gevallen waarin de Nederlandse heffing dubbele belasting veroorzaakt, u er verstandig aan doet een verzoek tot onderling overleg in te dienen bij de Belgische Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst sluit zich hierbij aan en stelt in zijn brief aan de belastingplichtigen in kwestie dat het raadzaam is bij de Belgische dienst om voorkoming van dubbele belasting te vragen. Daarnaast kunt u in bezwaar gaan tegen de loonbelastingheffing in Nederland over uw pensioenuitkeringen.

Waarom verandert de Nederlandse Belastingdienst zijn beleid?

Een inwoner van België die pensioen krijgt uit Nederland, betaalt in beginsel Belgische inkomstenbelasting over de Nederlandse pensioenuitkeringen. Op grond van het belastingverdrag dat Nederland en België hebben gesloten, geldt immers als hoofdregel dat het woonland België gerechtigd is te heffen over het Nederlandse pensioen. Om inhouding van Nederlandse loonheffing door de pensioenuitvoerder te voorkomen kan een vrijstelling van inhouding worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Op grond van het belastingverdrag kunnen de pensioenuitkeringen echter ook in Nederland worden belast, indien het totaal van de pensioenuitkeringen meer bedraagt dan EUR 25.000 bruto per jaar, mits er aan twee aanvullende voorwaarden is voldaan. De eerste voorwaarde is dat de opbouw van het pensioen vrijgesteld is geweest in Nederland. De tweede voorwaarde is dat de Nederlandse pensioenuitkeringen in België niet tegen de normale belastingtarieven (dat wil zeggen de belastingtarieven voor het gewoon stelsel van aanslag, artikel 130 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) of voor minder dan 90% in de belastingheffing worden betrokken. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan mag Nederland ook heffen over de Nederlandse pensioenuitkeringen en moet België een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting verlenen. Tot voor kort nam Nederland vrijwel altijd het standpunt in dat niet aan deze voorwaarden werd voldaan, dat Nederland op grond van het belastingverdrag dus geen heffingsrecht had en verleende zij daarom een vrijstelling voor inhouding van loonheffing.   

De Nederlandse Belastingdienst heeft nu echter besloten om over te gaan tot intrekking van de vrijstellingen naar aanleiding van individuele rechtszaken in België. Nederland legt de uitspraken van Belgische rechtbanken en het Belgische gerechtshof zo uit dat België geen belasting heft over pensioenuitkeringen die extern zijn opgebouwd bij een Nederlandse pensioenuitvoerder vóór 1 januari 2004 (de ingangsdatum van de Belgische wet op de aanvullende pensioenen). Nederland neemt nu het standpunt in dat hierdoor wel voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden uit het belastingverdrag en dat het heffingsrecht over de Nederlandse pensioenen aan Nederland toekomt. Het gevolg is dat de vrijstellingen zijn ingetrokken en de pensioenuitvoerder nu alsnog Nederlandse belasting gaat inhouden.

Hoe kijkt de Belgische Belastingdienst hier tegenaan?

Volgens het Belgische recht hebben de uitspraken in de Belgische rechtszaken alleen gevolgen voor die individuele gevallen die onderwerp waren van de rechtszaken en hebben zij geen algemene werking. De Belgische Belastingdienst wijst erop dat de Nederlandse pensioenuitkeringen op basis van de Belgische belastingwetgeving nog steeds in de Belgische heffing betrokken worden. België stelt zich dan ook op het standpunt dat wel voldaan wordt aan genoemde voorwaarden in het belastingverdrag en dat het heffingsrecht over de Nederlandse pensioenen (nog steeds) aan België toekomt.

Contact

Alfred Lagendijk

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 50

Volg ons