Belastingplan 2020 – Pakket Belastingplan 2020, ATAD2 en DAC6 aangenomen

15/11/19

Op 14 november 2019 heeft de Tweede Kamer het Pakket Belastingplan 2020 en de wetsvoorstellen ATAD2 en DAC6 aangenomen. Als gevolg daarvan veranderen per 1 januari 2020 (dan wel 1 januari 2021) een aantal belastingzaken voor u. U vindt een volledig overzicht van deze wijzigingen op onze Belastingplan-pagina.

Dinsdag 19 november 2019 van 16.00 tot circa 17.00 organiseert PwC NL's Tax Knowledge Centre een live webinar voor u over de international tax-onderwerpen. Daarbij krijgt u de belangrijke zaken uit de parlementaire behandeling mee. U vindt op deze informatiepagina naast nadere informatie ook de link om te registreren en om (live of later) het webinar te volgen.

Wat betekent dit voor u / uw onderneming?

De komende veranderingen in de Nederlandse belastingwetgeving kunnen gevolgen hebben voor u of uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de versnelde overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting, de beperking van de hypotheekrenteaftrek en van een aantal andere aftrekposten in de inkomstenbelasting, de wijziging van het tonnageregime voor schepen, de invoering van een conditionele bronbelasting op renten en royalty’s, het bestrijden van hybride mismatches in de internationale sfeer, of de aanscherping van de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting.

Hierna gaan wij nader in op enkele van de onderwerpen. Als u meer informatie wilt, volg dan ons Live webinar Prinsjesdag: Een international tax update.
 

Wat is het vervolgproces?

Het is nu aan de Eerste Kamer om zich over de wetsvoorstellen te buigen. De Eerste Kamer kan de wetsvoorstellen niet meer aanpassen, maar kan alleen met een volledige wet instemmen of deze afwijzen.

De geplande behandeling van het gehele Pakket Belastingplan 2020 én de wetsvoorstellen implementatie ATAD2 en DAC6 in de Eerste Kamer, staat vooralsnog op 10 december 2019. De stemming vindt ook op 10 december plaats of anders uiterlijk op 17 december, zodat de maatregelen vanaf volgend jaar in werking kunnen treden

Op onze Belastingplan-pagina zult u ook na de stemming in de Eerste Kamer de (finale) stand van zaken kunnen vinden.
 

ATAD2

Per 1 januari 2020 worden de voorschriften van de Europese antimisbruikrichtlijn ATAD2 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn (en de Nederlandse wetgeving) richt zich op het bestrijden van bepaalde vormen van belastingplanning waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenoemde ‘hybride mismatches’.

Lichamen, (financiële) instrumenten, vaste inrichtingen of de vestigingsplaats van een lichaam kunnen door verschillende (EU-)landen soms verschillend worden gekwalificeerd. Hierdoor kan een situatie ontstaan dat een betaling bijvoorbeeld in twee landen in aftrek komt, of eenmaal in aftrek komt maar in het andere land niet wordt belast. ATAD 2 en de nieuwe Nederlandse wetgeving willen een dergelijke situatie voorkomen. ATAD2 en de nieuwe Nederlandse wetgeving gelden zowel voor situaties tussen de EU-lidstaten onderling als voor situaties tussen de EU-lidstaten en derde staten.

Invoering conditionele bronbelasting op renten en royalty’s

Vanaf 1 januari 2021 wordt een nieuwe bronbelasting op rente- en royaltybetalingen geïntroduceerd. De bronbelasting zal worden geheven over rente- en royaltybetalingen aan gelieerde entiteiten in aangewezen laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heeft het kabinet benadrukt dat het doel van de nieuwe bronbelasting is te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangspoort voor rente- en royaltystromen naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Laagbelastende jurisdicties zijn jurisdicties met een statutair winstbelastingtarief van 9 procent of minder. Er wordt niet gekeken naar het effectieve tarief in een land: idealiter zou dat wel het geval zijn, maar volgens het kabinet zou dat uiterst complexe wetgeving vergen.
 

Liquidatieverliesregeling

Op grond van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting worden voordelen die verband houden met een deelneming, geëlimineerd uit de winst van de vennootschap die deze voordelen geniet. Dit geldt zowel voor voordelen in positieve zin (winsten) als in negatieve zin (verliezen). Voor de aftrekbaarheid van negatieve voordelen geldt echter één uitzondering, namelijk de zogenoemde ‘liquidatieverliesregeling’.

De liquidatieverliesregeling houdt in dat wanneer een deelneming wordt geliquideerd, het verlies dat daarbij wordt geleden wél aftrekbaar is. Deze zomer heeft de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel gepresenteerd tot wijziging van de liquidatieverliesregeling. De regeling zal worden beperkt tot deelnemingen in EU en EER-lidstaten. Wel zullen bepaalde (financiële en bezits-) drempels gaan gelden.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer zal worden overgenomen. De voorstellen met betrekking tot de liquidatieverliesregeling maken geen deel uit van het Belastingplan 2020. Een definitief wetsvoorstel wordt niet vóór de zomer van 2020 verwacht. Een motie van de Tweede Kamer om de parlementaire behandeling van een dergelijk wetsvoorstel naar voren te halen, heeft het niet gehaald.


 

Tonnageregime

Op aanwijzing van de Europese Commissie wordt het Nederlandse tonnageregime vanaf 1 januari 2020 aangescherpt. Bij ingebruikname van een schip vanaf 1 januari 2020 moet ten minste één schip van de vloot een EU/EER-vlag voeren. Ook wordt een vlagvereiste voor scheepsmanagers geïntroduceerd. Er komt overgangsrecht voor op 31 december 2019 bestaande tonnage-situaties. Verder wordt een plafond geïntroduceerd voor in tijd- of reischarter gehouden schepen die geen EU/EER-vlag voeren. De laatste aanscherping is de invoering van een winstplafond voor niet-vervoersactiviteiten van maximaal 50 procent van de jaarwinst (bijvoorbeeld relevant voor cruiseschepen).

DAC 6

Op donderdag 14 november 2019 heeft de Tweede Kamer ook het wetsvoorstel aangenomen tot implementatie van de Europese DAC6-richtlijn. Op grond van deze Europese richtlijn kunnen de EU-lidstaten worden verplicht tot informatie-uitwisseling over bepaalde vormen van grensoverschrijdende advisering. De Europese richtlijn en de nieuwe Nederlandse wetgeving verplichten belastingadviseurs en andere tussenpersonen die over belasting adviseren, om over bepaalde adviezen gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst. Het doel van deze regelgeving is om belastingontwijking tegen te gaan.

De uitwisseling van gegevens moet EU-lidstaten in staat stellen hun fiscale wet- en regelgeving aan te passen om legale, maar ongewenste grensoverschrijdende structuren tegen te gaan. Daarnaast kan vanuit deze wetgeving een gedragsbeïnvloedende werking uitgaan, in die zin dat belastingplichtigen mogelijk afzien van structuren die onder de reikwijdte van de informatie-uitwisseling vallen.

Moties en amendementen

Tijdens de behandeling door de Tweede Kamer van het Pakket Belastingplan 2020 en van de wetsvoorstellen ATAD2 en DAC6 zijn nog diverse andere moties en amendementen ingediend. Enkele daarvan zijn aangenomen, zoals:

  • de motie waarin de ambitie wordt uitgesproken dat Nederland niet meer voorkomt in de Top 5 van doorstroomlanden;
  • het monitoren van de administratieve lasten van het MKB in verband met de ATAD2-maatregelen;
  • de motie om de parlementair advocaat advies te laten uitbrengen over de juridische houdbaarheid van Box 3;
  • de motie om onderzoek te laten verrichten naar de modernisering van de onbelaste reiskostenvergoeding die al enige tijd niet meer is geïndexeerd. 

De andere moties en amendementen zijn afgewezen, zoals: 

  • het amendement om de verlaging van het hoge VPB-tarief te schrappen;
  • het amendement voor het opnemen van een uitzondering voor woningcorporaties in de zogenoemde 'earningsstrippingmaatregel' uit de Europese antimisbruikrichtlijn ATAD1;
  • het amendement tot verlaging tot 0 procent van de overdrachtsbelasting voor de eerste woning van starters, en verhoging van de overdrachtsbelasting vanaf de derde woning naar 6 procent.

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons