Uw monumentenaftrek wordt een subsidie vanaf 1 januari 2019

06/09/18

De monumentenaftrek wordt per 1 januari 2019 vervangen door een subsidieregeling. Dat staat in het wetsvoorstel fiscale maatregel rijksmonumenten, dat de Tweede Kamer op 16 oktober 2018 heeft aangenomen. Daarnaast is de vervangende concept subsidieregeling onlangs aangepast door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tijdens Prinsjesdag 2016 werd al een voorstel ingediend om de monumentenaftrek af te schaffen. Dat voorstel is toen op verzoek van de minister aangehouden door de Tweede Kamer, onder andere omdat nog niet voldoende duidelijk was hoe de opvolgende subsidieregeling er uit zou zien en wat dat voor monumentenbezitters zou betekenen. De afschaffing was nu opnieuw in behandeling genomen en is dus inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal naar verwachting binnenkort over het wetsvoorstel stemmen. De actuele status vindt u op onze website: Belastingplan 2019.

Daarnaast is de concept subsidieregeling (voor vaststelling van beleidsregels instandhouding woonhuisrijksmonumenten) aangepast naar aanleiding van een tweetal moties.

Wat betekent de subsidieregeling voor u?

Uitgaven voor rijksmonumentenpanden zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekposten. De fiscale aftrek in de inkomstenbelasting wordt vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie. De regeling staat open voor alle particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. Ook wanneer u als particuliere niet zelf in het rijksmonument woont, kan u aanspraak maken op de subsidieregeling.

De subsidieregeling stelt geen maximum aan onderhoudskosten waarvoor de eigenaar subsidie kan aanvragen.

Achtergrond van de regeling

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling gelden als algemene uitgangspunten dat:

  • de werkzaamheden zien op de instandhouding van het rijksmonument en zijn monumentale waarden,
  • de werkzaamheden sober en doelmatig en technisch noodzakelijk zijn, en
  • de werkzaamheden gericht zijn op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies.

Subsidiabele kosten

Ook werkzaamheden gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade zijn subsidiabel. Denk daarbij aan schilderwerk, het herstel van voegen, het repareren of vervangen van goten en afvoeren, het vervangen van kapotte dakpannen, of het herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk. De kosten van arbeidsuren van de eigenaar of een vrijwilliger zijn niet subsidiabel.

De subsidie bedraagt 35 procent van de subsidiabele kosten. Het subsidiepercentage van 35 procent wordt bij overschrijding van het subsidieplafond naar beneden bijgesteld. Voor de subsidieverstrekking is maximaal een bedrag van 45 miljoen euro beschikbaar op jaarbasis.

Aanvraag subsidie

Een eigenaar van een rijksmonument kan zijn aanvraag digitaal indienen in de periode van 1 maart tot en met 30 april volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Dit betekent dat de aanvraagperiode voor subsidiabele kosten die in 2019 zijn gemaakt loopt van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Aanvragen die worden ingediend buiten de aanvraagperiode worden afgewezen. De aanvraag moet worden voorzien van gespecificeerde facturen. Bij aanvragen die betrekking hebben op meer dan 70.000 euro dient wel een inspectierapport bijgesloten te worden. De aanvrager ontvangt bericht binnen 13 weken na de sluiting van de aanvraagperiode.

Bronnen

Contact

Jan Nieuwenhuizen

Senior director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 38

Volg ons