Uw monumentenaftrek wordt een subsidie vanaf 1 januari 2019

06/09/18

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Het kabinet zal de monumentenaftrek vervangen door een subsidieregeling per 1 januari 2019. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onlangs vragen beantwoord over deze voorgenomen omvormingen heeft tevens het beleidskader dat de nieuwe regeling beschrijft naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tijdens Prinsjesdag 2016 is eerder al een voorstel ingediend om de monumentenaftrek af te schaffen. Dat voorstel is toen aangehouden, onder andere omdat nog niet voldoende duidelijk was hoe de opvolgende subsidieregeling er precies uit zou zien en wat dat voor monumentenbezitters zou betekenen. De verwachting was dat het vervolgens op Prinsjesdag 2017 opnieuw in behandeling zou worden genomen, maar dat wordt nu dus aankomende Prinsjesdag 2018. Lees meer over de verwachte maatregeling op onze website: Belastingplan 2019.

Wat betekent dit voor u?

Uitgaven voor rijksmonumentenpanden zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekposten. De fiscale aftrek in de inkomstenbelasting wordt vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie en kan worden aangevraagd (namens) particuliere eigenaren.

De subsidieregeling stelt geen maximum aan onderhoudskosten waarvoor de eigenaar subsidie kan aanvragen.

De voorgenomen subsidieregeling

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling gelden als algemene uitgangspunten dat:

  • de werkzaamheden zien op de instandhouding van het rijksmonument en zijn monumentale waarden,
  • de werkzaamheden sober en doelmatig en technisch noodzakelijk zijn, en
  • de werkzaamheden gericht zijn op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies.

Subsidiabele kosten

Ook werkzaamheden gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade zijn subsidiabel. Denk daarbij aan schilderwerk, het herstel van voegen, het repareren of vervangen van goten en afvoeren, het vervangen van kapotte dakpannen, of het herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk. De kosten van arbeidsuren van de eigenaar of een vrijwilliger zijn niet subsidiabel.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Subsidieaanvragen waarbij de subsidiabele kosten lager zijn dan € 1.000 komen niet in aanmerking voor de subsidie. Het subsidiepercentage van 35% wordt bij overschrijding van het subsidieplafond naar beneden bijgesteld. Voor de subsidieverstrekking is maximaal een bedrag van € 40 miljoen beschikbaar op jaarbasis.

Aanvraag subsidie

Een eigenaar kan zijn aanvraag digitaal indienen in de periode van 1 maart tot en met 30 april volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Dit betekent dat de aanvraagperiode voor subsidiabele kosten die in 2019 zijn gemaakt loopt van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Aanvragen die worden ingediend buiten de aanvraagperiode worden afgewezen. De aanvraag moet worden voorzien van gespecificeerde facturen. Bij aanvragen die betrekking hebben op meer dan € 70.000 dient een inspectierapport bijgesloten te worden. De aanvrager ontvangt bericht binnen 13 weken na de sluiting van de aanvraagperiode.

Bron

Brief Minister van OCW van 17 augustus 2018, Aanbieding reactie op vragen over het erfgoedbeleid.

Contact

Jan Nieuwenhuizen
Senior director, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 14 38
E-mailadres

Volg ons