Wijzigingen in fiscale eenheid vereisen heranalyse van uw fiscale positie

Maakt u gebruik van het fiscale eenheidregime? Maak in dat geval zo snel mogelijk een analyse van uw eigen positie. Nederlandse fiscale eenheden kunnen namelijk niet langer aanspraak maken op bepaalde voordelen van het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting. De wetgever past hiertoe op onderdelen de vennootschaps- en dividendbelasting aan, met terugwerkende kracht. Aanleiding is het arrest van het HvJ EU van 22 februari 2018 waarin is geoordeeld dat de ‘per-elementbenadering’ ook geldt voor het Nederlandse fiscale eenheidsregime.

Wat betekent dit voor u?

De impact is mogelijk bijzonder groot. Tussen de vennootschappen die als maatschappij zijn gevoegd in een Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting gelden door de wijzigingen ook de renteaftrekbeperkingen tegen winstdrainage en bovenmatige deelnemingsrente. Ook gelden de beperkingen in verliesverrekening bij bepaalde wijzigingen in uiteindelijke belangen. Daarnaast wordt de deelnemingsvrijstelling op onderdelen aangepast en ook in de dividendbelasting wordt een aanpassing doorgevoerd. Het is raadzaam om zo snel mogelijk een analyse van uw eigen positie te (laten) maken.

Per-element benadering en gelijke behandeling

Met het vormen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kunnen Nederlandse vennootschappen bepaalde ‘voordelen’ behalen omdat de belasting wordt geheven alsof zij één belastingplichtige zijn. Onderlinge transacties en verhoudingen worden daarom grotendeels buiten beschouwing gelaten. Een grensoverschrijdende fiscale eenheid, tussen een in Nederland gevestigde vennootschap en een in het buitenland gevestigde vennootschap, is niet mogelijk op grond van de nationale wet.

 

Op basis van het Unierecht moeten EU lidstaten gelijke gevallen gelijk behandelen, maar het verplicht niet tot het kunnen vormen van een grensoverschrijdende fiscale eenheid. Wel bepaalt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu dat de ‘per-elementbenadering’ geldt. Dit houdt in dat bepaalde voordelen die voor Nederlandse vennootschappen zijn te behalen met het vormen van een fiscale eenheid, ook beschikbaar moeten zijn voor vergelijkbare EU situaties waarbij geen fiscale eenheid mogelijk is omdat een van de maatschappijen niet in Nederland is gevestigd.

Zie voor een Engelstalig bericht over het arrest onze EU Direct Tax Newsalert.

Het Nederlandse ministerie van Financiën kiest er nu voor om ook in binnenlandse situaties specifieke voordelen van het fiscale eenheidsregime te onthouden zodat deze voordelen niet hoeven worden toegekend in puur binnenlandse situaties. Even ongunstig behandelen is immers ook gelijk behandelen. De maatregelen waren al eerder aangekondigd onder de noemer ‘spoedreparatiemaatregelen’. Naar verwachting zal nu snel een wetsvoorstel worden ingediend. Het is al aangekondigd dat deze wet zal terugwerken tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, het moment van de bekendmaking van de spoedreparatiemaatregelen. Per brief van 22 februari 2018 geeft de staatssecretaris van Financiën aan de eerder aangekondigde spoedreparatiemaatregelen in het tweede kwartaal van 2018 als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te willen aanbieden. Over de technische invulling worden nog geen uitlatingen gedaan. Er wordt dus bijvoorbeeld nog niet gesproken over een group-relief achtig systeem. De staatssecretaris van Financiën geeft ook aan dat hij voor de technische invulling ook zal aankloppen bij het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de wetenschap.

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons