Fiscale behandeling buitenlandse bestuurders- en commissarisbeloningen wijzigt

08/06/20

Op 29 mei 2020 heeft het kabinet de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 gepubliceerd. Deze notitie beschrijft het Nederlandse beleid met betrekking tot het sluiten van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Belastingverdragen hebben tot doel het bevorderen van economische relaties tussen landen door het wegnemen van dubbele belasting. Het sluiten van belastingverdragen ondersteunt daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Anderzijds kunnen belastingverdragen mogelijkheden creëren voor belastingontwijking. De aanpak van belastingontwijking is één van de beleidsprioriteiten van dit kabinet.

In de notitie is het beleidsstandpunt opgenomen om voor buitenlandse directeurs- en commissarisbeloningen niet langer de goedkeuring toe te staan om de vrijstellingsmethode toe te passen. Dit zal voor veel directeuren/bestuurders en commissarissen van buitenlandse vennootschappen leiden tot een hogere belastingdruk op hun inkomen. Voor de overige punten uit de notitie verwijzen wij naar dit Belastingnieuws bericht.

Inleiding voorkoming dubbele belasting

In de meeste bilaterale belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten wordt er onderscheid gemaakt tussen inkomsten uit dienstbetrekking (werknemers) en bestuurdersbeloningen (bestuurders en commissarissen). Voor looninkomsten van werknemers die fysiek in een ander land werken voor een buitenlandse onderneming verleent Nederland in beginsel een vrijstelling om dubbele belasting te voorkomen.

Bij toepassing van de vrijstellingsmethode wordt het buitenlandse inkomen vrijgesteld van Nederlandse inkomstenbelastingheffing. Nederland hanteert hiervoor de zogenoemde vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud. Meer concreet betekent dit dat Nederland eerst het buitenlandse inkomen opneemt in de belastbare grondslag (als onderdeel van het wereldinkomen), maar vervolgens een evenredige vermindering van de inkomstenbelasting verleent in de verhouding tussen de buitenlandse arbeidsinkomsten waarvoor recht op voorkoming van dubbele belasting bestaat (teller) en het totale (box 1) inkomen (noemer).

Kort gezegd, leidt dit tot een vrijstelling tegen het gemiddelde Nederlandse inkomstenbelastingtarief (box 1) dat voor deze werknemer geldt. Hierbij is het niet van belang hoe hoog de actuele betaalde belasting in het andere land is, dit kan uiteraard hoger of lager zijn.

Voorkoming dubbele belasting bestuurders- en commissarisbeloningen

Het inkomen genoten als bestuurder of commissaris van een buitenlandse vennootschap is op basis van de belastingverdragen normaal gesproken belast in het land waar de vennootschap is gevestigd. Voor bestuurders- en commissarisbeloningen wordt in de meeste belastingverdragen de verrekeningsmethode voorgeschreven om dubbele belasting te voorkomen.

Bij toepassing van de verrekeningsmethode wordt een aftrek op de Nederlandse inkomstenbelasting gegeven voor de in het buitenland feitelijk betaalde inkomstenbelasting (tot maximaal de toerekenbare Nederlandse inkomstenbelasting). Als de in het buitenland betaalde belasting lager is dan de toerekenbare Nederlandse belasting, dan is er sprake van een nadeel ten opzichte van de vrijstellingsmethode. Bij toepassing van de verrekeningsmethode zal Nederland dan immers ‘bijheffen’ tot Nederlands niveau. Echter, op basis van het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 18 juli 2008 is het onder voorwaarden mogelijk om in plaats van de verrekeningsmethode ook de vrijstellingsmethode toe te passen op bestuurders- en commissarisbeloningen.

De voorwaarden voor het toepassen van de vrijstellingsmethode (in afwijking van het belastingverdrag) zijn (i) dat de bestuurdersbeloning feitelijk is onderworpen aan belastingheffing in het andere land en (ii) daar geen gunstiger regime voor dergelijke inkomsten geldt dan voor normale arbeidsbeloningen. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan een belastingplichtige in zijn aangifte inkomstenbelasting alsnog gebruikmaken van de vrijstellingsmethode (net zoals voor inkomsten van ‘gewone’ werknemers).

Wijziging voorkoming van dubbele belasting

In de nieuwe notitie is aangekondigd dat bovenstaande goedkeuring voor het toepassen van de vrijstellingsmethode zal worden ingetrokken. Als achtergrond hiervan wordt aangegeven dat bestuurderswerkzaamheden niet altijd op een vaste plaats (in de bronstaat) hoeven te worden verricht en ook niet altijd duidelijk is hoe het inkomen in het buitenland in de heffing betrokken wordt.

De aangekondigde wijziging zal voor veel in Nederland woonachtige bestuurders en commissarissen van buitenlandse vennootschappen leiden tot een hogere belastingdruk op hun inkomen.

Door het toepassen van de verrekeningsmethode worden de buitenlandse bestuurdersbeloningen ten minste even zwaar belast als bestuurdersbeloningen die worden ontvangen van een Nederlandse vennootschap. Dit is een trendbreuk met het eerdere (bestaande) beleid dat juist gelijkheid in de bronstaat creëert voor dit soort inkomsten.

Wat betekent dit mogelijk voor u?

De datum waarop de goedkeuring om de vrijstellingsmethode toe te passen wordt ingetrokken is nog niet bekendgemaakt. Mogelijk zal dit per 1 januari 2022 zijn. Vanaf het moment van intrekking kan dit voor veel in Nederland woonachtige bestuurders en commissarissen van buitenlandse vennootschappen een nadelige invloed hebben op hun netto-inkomen.

Wij raden aan om vooruitlopend op de formele intrekking inzichtelijk te maken welke impact deze wijziging zal hebben op de bestuurders en commissarissen binnen uw (internationale) organisatie. Voor bepaalde gevallen zal de aangekondigde beleidswijziging overigens geen inkomenseffecten hebben, omdat in sommige (oudere) belastingverdragen voor bestuurdersbeloningen de vrijstellingsmethode is opgenomen. In dat geval volgt de toepassing van de vrijstellingsmethode uit het belastingverdrag zelf, waardoor de intrekking van de goedkeuring niet van invloed is op de fiscale behandeling van deze inkomsten (bijv. het belastingverdrag Nederland-Luxemburg).  

Contact

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons