Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Vergoedingen adviescolleges en commissies (vacatiegelden) niet btw-belast

26/06/20

Op 26 juni 2020 heeft de Hoge Raad beslist dat iemand die in de hoedanigheid van voorzitter of gewoon lid van een bezwarenadviescommissie van een bestuursorgaan werkzaamheden verricht, dat niet als btw-ondernemer doet. Belanghebbende ontving voor haar commissiewerkzaamheden een vergoeding, bepaald aan de hand van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De vraag was of die belast is met btw.

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van Hof Amsterdam dat op 29 mei 2018 (vacatiegelden) oordeelde dat deze belanghebbende moest worden vergeleken met een beoefenaar van een vrij of daarmee gelijkgesteld beroep die btw-plichtig is.

HR: Leden adviescommissie zijn geen btw-ondernemer (vacatiegelden)

De werkzaamheden of handelingen als voorzitter en als gewoon lid van een bezwarenadviescommissie vormen volgens de Hoge Raad voor de btw echter geen zelfstandig uitgeoefende economische activiteit. Dat volgt uit de omstandigheid dat zowel de voorzitter als de andere leden van de bezwarenadviescommissie geen individuele taken of verantwoordelijkheden hebben. 

Zij verrichten de werkzaamheden of handelingen als lid van de bezwarenadviescommissie en niet op eigen naam, voor eigen rekening en/of onder eigen verantwoordelijkheid.

Economisch bedrijfsrisico lopen deze leden van de bezwarenadviescommissie niet. Dat een lid per vergadering betaald krijgt en de hoogte van de vergoeding daarmee afhankelijk is van hoe vaak het lid wordt gevraagd zitting te nemen, maakt dit naar het oordeel van de Hoge Raad niet anders. Het gaat om de economische risico’s die met de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden verbonden zijn.

HvJ: Commissaris is geen btw-ondernemer (IO-zaak)

Deze beslissing past in de lijn van het Hof van Justitie in de zaak IO (C- 420/18) van 13 juni 2019. In die zaak heeft het Hof van Justitie beslist dat een Nederlandse ambtenaar die tevens als commissaris deel uitmaakte van de Raad van Commissarissen van een stichting voor laatstgenoemde activiteit niet als btw-ondernemer kon worden aangemerkt. Ten aanzien van de inkomsten, de uitgaven en de aansprakelijkheid beliep de commissaris onvoldoende bedrijfsrisico.

Deze uitkomst stond haaks op het op dat moment in Nederland gevoerde beleid - waarvoor de lijnen vanuit Brussel waren uitgezet - dat personen die zelfs maar voor één organisatie of onderneming de rol van commissaris tegen vergoeding (de commissarisbeloning) vervulden al als btw-ondernemer moesten worden aangemerkt.

Hof bevestigt in IO-zaak dat commissaris geen btw-ondernemer is

Op 12 december 2019 heeft Hof 's-Hertogenbosch, het hof dat de vraag aan het Hof van Justitie in de zaak IO had voorgelegd, uitspraak gedaan. Het hof oordeelde, onder verwijzing naar de uitspraak van het Europese Hof, dat de commissaris in IO niet is aan te merken als btw-ondernemer. IO handelt niet op eigen naam en risico, maar voor rekening en verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen als geheel.

Wat betekent dit voor u?

De staatssecretaris heeft eerder aangekondigd dat hij na de beslissing van de Nederlandse Hoge Raad in de bovenvermelde zaak van Hof Amsterdam 29 mei 2018 opnieuw gaat bekijken of het mogelijk is om de btw-plicht van allerlei toezichthouders te verduidelijken in een beleidsbesluit. Nu de Hoge Raad ervoor kiest om een beperkte uitleg te geven aan het begrip ‘bedrijfsrisico’, wordt het steeds waarschijnlijker dat werkzaamheden als commissaris of toezichthouder en andere werkzaamheden waarbij een persoon enkel optreedt namens en voor rekening van een college/commissie als geheel, buiten de heffing van btw blijven.

Uiteraard moeten wel steeds alle omstandigheden van het geval meegewogen worden. Maakt het bijvoorbeeld verschil wanneer u deze werkzaamheden voor veel verschillende organisaties uitvoert, of wanneer u hiervoor aanzienlijke kosten maakt?

Als u op dit moment btw in rekening brengt over dit soort werkzaamheden, raden wij aan deze btw-behandeling opnieuw tegen het licht te houden. Als uw organisatie btw in rekening gebracht krijgt (of zelf voldoet als verleggings-btw), raden wij u ook aan om hier kritisch naar te kijken. Mogelijk gebeurt dit op dit moment ten onrechte.

Contact

Herman van Kesteren

Herman van Kesteren

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 060 32 38

Jochem Kijftenbelt

Jochem Kijftenbelt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 801 92 27

Volg ons