Organisator educatief congres btw verschuldigd in EU-land waar dit plaatsvindt

13/03/19

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ EU) heeft geoordeeld dat voor diensten, waarvan het directe gevolg is dat er toegang wordt verleend tot een congres of evenement, ‘lokale’ btw moet worden voldaan in het EU-land waar het evenement wordt georganiseerd.

Het HvJ EU beslist in deze zaak namelijk dat het verzorgen van een vijfdaagse opleiding op een buitenlandse locatie een dienst is die in essentie bestaat in het verlenen van toegang tot een (educatie) evenement tegen betaling van een ticket of een vergoeding.

Wat betekent dit voor u?

Deze beslissing kan voor de praktijk een grote verandering inhouden. De beslissing raakt namelijk diensten die tot nu toe in de praktijk veelal werden gezien als grensoverschrijdende B2B-diensten op het gebied van congresorganisatie. Bij een buitenlandse opdrachtgever zou dan (naar nu blijkt) in sommige situaties ten onrechte de btw-verleggingsregel kunnen zijn toegepast.

Een gevolg van de beslissing van het HvJ EU is dat een Nederlandse opdrachtgever die een Nederlandse congresorganisator vraagt een congres te organiseren in een ander EU-land eerder te maken krijgt met de btw van het land waar het evenement wordt verricht (buitenlandse btw). Dit betreft dan de situatie dat de opdrachtgever een factuur krijgt voor een dienst die er in feite uit bestaat dat de deelnemers die via de opdrachtgever uitgenodigd zijn toegang krijgen tot het evenement.

De praktijk redde zich qua btw tot nu toe bij internationale congressen vaak eenvoudig, omdat aangenomen werd dat de btw in veel gevallen naar de buitenlandse afnemer kon worden verlegd, op basis van de hoofdregel voor B2B-diensten. Dit was bijvoorbeeld bij dienstverlening door een professioneel congresorganisator voor een congres dat plaatsvindt in een EU-lidstaat waarin noch de organisator, noch de opdrachtgever noch de deelnemers zijn gevestigd (vergelijkbaar met de konsulterna-situatie), een praktisch aantrekkelijke handelwijze.

Deze praktische aanpak is echter niet conform de Europese btw-regels en mag dus niet lokaal worden toegepast op een dienst die in feite bestaat in de verkoop van rechten (aan een opdrachtgever) op grond waarvan individuen toegang wordt verleend tot een evenement.

Deze beslissing is van groot belang voor opdrachtgevers en professionele congresorganisatoren. Het gaat niet alleen om educatieve conferenties maar om een ruime groep van soortgelijke evenementen in de EU. Door de beslissing van het HvJ EU wordt de brede groep met categorieën van evenementen geraakt die in de btw-richtlijn is opgenomen, te weten culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen.

In de praktijk gaat het bijvoorbeeld ook om studiedagen en professionele trainingen, handelsbeurzen, wetenschappelijke seminars en symposia, kunsttentoonstellingen, tennistoernooien en concerten.

De praktijk dient rekening te houden met de btw-heffing van het land waar het congres plaatsvindt. Ook dient men rekening te houden met het feit dat lokale belastingdiensten in het land van de congreslocatie, ook over een aantal reeds verstreken jaren correcties kunnen opleggen. Zowel congres-organisatoren als hun opdrachtgevers, kunnen hier gevolgen van ondervinden.

Achtergrond

Srf konsulterna AB is een in Zweden gevestigde organisatie die volledig eigendom is van een beroepsvereniging voor accountancy- management- en salary-consultants. Srf konsulterna AB verzorgt tegen betaling educatie en beroepsopleidingen voor consultants. Een deel van deze opleidingen vond als educatief evenement plaats buiten Zweden. Het juridische geschilpunt betrof of de Zweedse btw (organisator en opdrachtgever zijn immers beiden Zweeds) of de btw van het land van de congreslocatie van toepassing is. Desgevraagd beslist het HvJ EU dat dit het land van de congreslocatie moet zijn.

De beslissing betreft de dienst van een (professionele) evenementenorganisator die in feite bestaat in de verkoop van rechten (aan een opdrachtgever) op grond waarvan individuen toegang wordt verleend tot een evenement op een bepaalde locatie. In die situatie is er voor de btw dus sprake van toegang verlenen tot een evenement.

Voor deze dienst geldt dan de speciale btw-regel op grond waarvan het verbruik in het land van de congreslocatie wordt gesitueerd en waarbij dus lokale btw op de factuur moet staan (en worden afgedragen).

Het maakt daarbij niet uit dat de opdrachtgever een bedrijf met recht op aftrek van btw is (die de ‘buitenlandse’ btw lokaal moet terugvragen) of dat de opdrachtgever een buitenlands bedrijf is dat de ‘lokale’ btw kan terugvragen op haar reguliere aangifte. Ook de btw-status van de opdrachtgever (btw-belast of vrijgesteld) is irrelevant.

Een onderneming die opdracht geeft voor de organisatie van een (opleidings)evenement voor zijn werknemers in een andere lidstaat, krijgt dus de btw van het land van de congreslocatie in rekening gebracht.

Contact

Herman van Kesteren

Herman van Kesteren

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 060 32 38

Simon Cornielje

Simon Cornielje

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 387 92 81

Volg ons