Btw-aftrek ziekenhuis hoger nu kosten nieuwbouw ook algemene kosten zijn

De Hoge Raad bevestigt in deze zaak dat het bedrag waarover integratie-btw moet worden voldaan, voor de pro-rata-berekening als belaste omzet moet worden aangemerkt. Verder vindt de Hoge Raad dat voor de ingebruikname geen afzonderlijk aftrekpercentage naar werkelijk gebruik kan worden toegepast, omdat de bouwkosten van het nieuwe ziekenhuis als algemene kosten moeten worden aangemerkt. De mate van aftrek voor gemengd gebruikte goederen en diensten wordt bepaald op het geheel van de door het ziekenhuis (zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties) gebruikte goederen en diensten, dus ook op de kosten van het ziekenhuisgebouw. Daardoor neemt de mate van aftrek van btw op algemene kosten toe.

Hoewel de in deze zaak spelende integratielevering inmiddels is afgeschaft, is deze zaak ook om andere redenen van belang voor ondernemers met een beperkt recht op aftrek.

Achtergrond

Belanghebbende, een ziekenhuis, heeft op eigen grond een nieuw ziekenhuis (laten) bouwen. Op het moment van ingebruikname heeft belanghebbende een ‘integratielevering’ (interne btw-levering) verricht, omdat zij het pand deels voor belaste en deels voor vrijgestelde prestaties gebruikt. Partijen zijn het onder andere niet eens over de mate van aftrek van voorbelasting terzake van de nieuwbouw. 

Geschil Hoge Raad

Voor de Hoge Raad was in geschil in welke mate het ziekenhuis recht op aftrek van btw heeft in het jaar van de ingebruikneming van het ziekenhuisgebouw.

Het geschil spitste zich toe op de vraag of de bouwkosten van het ziekenhuisgebouw (grondslag voor de integratieheffing) als algemene kosten volgens het pro-ratapercentage aftrekbaar waren. Daarnaast was in geschil hoeveel btw op de andere algemene kosten kan worden teruggevraagd. De inspecteur stelde dat voor de btw-aftrek van de bouwkosten een apart percentage naar werkelijk gebruik gold, los van de algemene kosten van het ziekenhuis. Daarmee kwalificeert de inspecteur de bouwkosten van het ziekenhuis niet als algemene kosten.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de mate van aftrek voor gemengd gebruikte goederen en diensten wordt bepaald op basis van het gehéél van de door het ziekenhuis voor belaste en vrijgestelde prestaties gebruikte goederen en diensten, dus ook op de kosten van het ziekenhuisgebouw. 

In de onderliggende casus heeft het ziekenhuis dan ook recht op btw-aftrek van de ter zake van de integratielevering verschuldigde btw berekend volgens het algemene pro-ratapercentage van 47. De inspecteur mag dus niet een apart percentage hanteren voor het gemengd gebruik van het ziekenhuisgebouw. Het staat volgens de Hoge Raad immers vast dat het ziekenhuisgebouw door het ziekenhuis zowel voor vrijgestelde prestaties als voor belaste prestaties wordt gebruikt. Daarom heeft het ziekenhuis recht op een hogere btw-aftrek en kan de naheffingsaanslag van de inspecteur niet in stand blijven, aldus de Hoge Raad.

Omdat dit punt al tot een dermate hoge teruggaaf leidt dat de naheffingsaanslag volledig kan worden vernietigd, komt de Hoge Raad beperkt toe aan de inhoudelijke behandeling van een aantal andere geschillen. Wel bevestigt de Hoge Raad dat als sprake is van gemengd gebruik, dit geldt voor alle (“het geheel van de”) afgenomen goederen en diensten.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Hetgeen de Hoge Raad heeft bepaald over de integratielevering, heeft voor de huidige praktijk niet veel gevolgen omdat deze leveringsfictie met ingang van 2014 is afgeschaft.

Naast dit punt was ook nog de hoogte van de overige algemene kosten in geschil. Zowel de kostensoorten, als de hoogte per kostensoort. De Hoge Raad bevestigt nog eens dat indien sprake is van pro-rata aftrekrecht, dit mechanisme van toepassing is op het geheel van de kosten.

Veel instellingen hebben met de Belastingdienst sleutels afgesproken over de mate van aftrekrecht op algemene kosten. Wat ons betreft dienen deze sleutels met dit arrest nog eens goed tegen het licht te worden gehouden.

Contact

Einte van der Wal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 49 66

Bart van der Stoep

Senior Manager

Tel: +31 (0)88 792 32 53

Volg ons