Duurzaam investeren door private equity wordt volwassen

ESG in investeringsstrategie en portfoliobeheer

‘De private-equitysector maakt flinke voortgang met de implementatie van ESG-aspecten in de investeringsstrategie en het portfoliobeheer’, stelt Joukje Janssen, PwC-expert sustainability. Het is haar voornaamste conclusie uit de onlangs gepresenteerde Global Private Equity Responsible Investment Survey 2021. Tegelijk ziet Janssen nog veel kansen voor private equity om de voortgang uit te bouwen: ‘Naast de E van enviromental en de G van governance, biedt vooral de S van social nog veel ruimte om te verduurzamen.’

Global Private Equity Responsible Investment Survey 2021

‘ESG-aspecten worden steeds meer meegewogen door private-equityhuizen’, zegt Janssen. ‘Dat is bemoedigend. De ontwikkeling van duurzaam investeren, responsible investment, door private equity (PE) is overigens in overeenstemming met wat er in de bredere markt gebeurt. Sustainability als onderwerp is echt aan een opmars bezig.’

Aan de Global Private Equity Responsible Investment Survey 2021 deden 209 PE-huizen mee uit 35 landen, waarvan 81 procent uit Europa. De Europese firma’s hebben hun strategieën en investeringen in de laatste jaren moeten aanpassen aan EU-regelgeving die stevige ESG-disclosures vraagt. Joukje Janssen is lid van de onderzoeksgroep die de survey maakte: ‘In Europa is er veel aandacht voor ESG, maar ook in de Verenigde Staten zien we groei. Het op ESG gericht vermogen steeg in de VS in twee jaar tijd met ongeveer vijf biljoen dollar.’

Drie opvallende verschuivingen

De uitkomsten van het onderzoek laten volgens Janssen zien dat er ‘enorme stappen’ zijn gemaakt. In vergelijking met de survey van 2019 vallen zeker drie zaken op:

  • Vaker op de agenda: het aantal respondenten waarbij ESG meer dan eens per jaar een rol speelt in bestuursvergaderingen nam toe, van 35 naar 56 procent.
  • Waardecreatie verdringt risicomanagement: respondenten noemen waardecreatie als een van de belangrijkste drijfveren van ESG-activiteit. In 2019was risicobeheer de belangrijkste motor.
  • Naast zorgen meer maatregelen: de helft van de bedrijven in de enquête onderneemt actie tegen klimaatrisico’s in hun portefeuille en 36 procent houdt rekening met klimaatrisico’s bij het nemen van investeringsbeslissingen. In 2019 zei de overgrote meerderheid van de deelnemend PE-bedrijven zich zorgen te maken over klimaatrisico's, maar bleven maatregelen achter.

Van risicobeheersing naar waardecreatie

Uit de survey blijkt dat 72 procent van de respondenten voorafgaand aan de acquisitiefase bedrijven altijd beoordeelt op ESG-risico's en -kansen. De verschuiving van risicobeperking naar kansen op waardecreatie als voornaamste motor voor responsible investment laat volgens Janssen zien ‘dat de ESG-mentaliteit van private equity het stadium van volwassenheid betreedt'.

'Dat blijkt ook uit het feit dat meer dan de helft van de bevraagde firma’s stelt dat de eindverantwoordelijkheid voor responsible investment bij de het management van PE-huizen ligt in plaats van bij een gespecialiseerd ESG-team. De Nederlandse PE-huizen die aan de survey deelnamen, scoren daarin nog beter. Zij weten ESG-factoren meer dan gemiddeld integraal op te nemen in de investeringsstrategie.’

Governance krijgt veel aandacht

Kijkend naar de maatregelen die PE-huizen nemen rondom environmental, social & governance, valt op dat zaken rondom governance veel aandacht krijgen. Janssen: ‘Op het voorkomen van omkoping en corruptie wordt door veruit de meeste ondervraagde PE-huizen actie ondernomen. Ook rondom bedrijfsethiek, -waarden en -cultuur heeft 79 procent van de respondenten maatregelen genomen.’

Janssen vindt dat niet vreemd: ‘Deze onderwerpen van ondernemingsbestuur sluiten in een zakelijke omgeving direct aan op de dagelijkse bedrijfsvoering. Op governance-onderwerpen die vaak wat verder van de bestuurskamer liggen - zoals opkomende technologie, automatisering en de toekomst van werk -, wordt minder actie genomen.’

Environmental is meer dan CO2

Environmental wordt door PE onder meer vertaald naar CO2-emissie. Janssen: ‘Dit onderwerp heeft de afgelopen vijf jaar duidelijk meer aandacht gekregen. Nam PE in 2016 maatregelen voor minder dan twintig procent van de CO2-voetafdruk in de portfolio, nu is dat meer dan veertig procent. Dat zal deels komen door Europese regelgeving. En CO2 is goed te meten. Dat maakt het aantrekkelijk om doelen te stellen en actie te ondernemen. De aandacht voor CO2 zien we overigens ook in de bredere maatschappij. Biodiversiteit, wat zeker in Nederland een nijpende kwestie is, kan op minder aandacht rekenen, ook bij PE-firma’s.’

Social: mensenrechten vragen om aandacht

Voor social toont de survey dat meer dan negentig procent van de respondenten bezorgd is over diversiteit en inclusie. 46 procent van de ondervraagde bedrijven heeft diversiteitsdoelen voor gender en/of etniciteit. Janssen ziet, net als bij CO2-emissie, ook hier weer het voordeel van meetbaarheid: ‘Bedrijven meten de man-vrouwverhouding op functieniveaus, de loonkloof en maken een programma voor inclusiviteit.’ Dat is goed, zegt Janssen, maar de sociale factor behelst zoveel meer.

‘Mogen werknemers van portfoliobedrijven zich bijvoorbeeld organiseren, wordt het stakingsrecht geëerbiedigd, is er een klachten- en meldingsregeling voor ongewenst gedrag en integriteitsschending en wordt daarvan gebruikgemaakt, hoe gaat men om met klokkenluiders? Zaken rondom mensenrechten en arbeidsrecht zijn complex, vergen meer kwalitatief onderzoek, maar zijn niet minder belangrijk – zeker voor PE-huizen die investeren buiten West-Europa.’

‘Meer kennis over ESG-factoren verandert welke vragen er gesteld worden bij investeringen. Zoals nu iedereen binnen private equity begrijpt wat een goede investering is, zo moeten ook ESG-factoren in de kern van de investeringsstrategie staan.’

Joukje JanssenPwC

SDG's als framework

Wat Janssen betreft mag het dus nog wel ambitieuzer: ‘Dat is de route voor PE-huizen die zich willen onderscheiden. Werk minimaal aan de bekendste onderwerpen, zoals klimaatrisico, net zero en diversiteit, en vul aan met een paar factoren die speciaal van belang zijn in de sector waarin het huis actief is.’ 

Janssen wijst op de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met dit wereldwijd gebruikte framework kan duurzaam investeren door PE breder – op meer ESG-factoren – en integraler in de bedrijfsstrategie worden neergezet. ‘Sustainability is zo’n veelomvattend onderwerp dat ik altijd adviseer om grote ambities te vertalen in behapbare stukken. Formuleer maar eens tien niet-financiële KPI’s, neem maatregelen en wijzig de KPI’s als de scores goed en stabiel zijn. Er is altijd weer een volgend onderwerp om de tanden in te zetten.’

EU-regelgeving stuwende factor

Hoewel er dus nog allerlei richtingen zijn waarop PE responsible investment kan versterken, is Janssen blij met de stappen die zijn gemaakt: ‘De snelheid waarmee ESG-factoren worden opgepakt, belooft veel voor de toekomst.’ 

Zij kijkt daarvoor ook naar externe factoren, zoals de millenniumgeneratie, die meer dan generaties ervoor duurzaamheid meeweegt in aankoopbeslissingen. ‘En regelgeving zal, zeker in de EU, een stuwende factor blijven. De Europese Commissie heeft al aangegeven dat het eerst de regels voor klimaat verder gaat verdiepen. Over vijf jaar zal de sociale factor nadrukkelijk meer aandacht krijgen in de regels.’

Kennis vergroten

Verder ziet Janssen een belangrijke voorwaarde in het vergroten van kennis door het verzamelen van meer data, het aannemen van ESG-specialisten en het trainen van alle medewerkers van PE-firma’s. ‘Meer kennis over ESG-factoren verandert welke vragen er worden gesteld bij investeringen. Zoals nu iedereen binnen private equity begrijpt wat een goede investering is, zo moeten ook ESG-factoren in de kern van de investeringsstrategie staan.’

Speciaal voor de PE-sector ziet Janssen een belangrijke rol weggelegd: ‘PE weet hoe het met een strategische aanpak op termijn waarde kan creëren. De toenemende aandacht voor responsible investment van deze sector is een win-winsituatie. Aan de ene kant is het namelijk cruciaal voor het verduurzamen van de wereld, maar aan de andere kant biedt het ook grote kansen aan PE zelf om extra waarde te creëren.’

Contact

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Volg ons