Benchmark publieke data universiteiten en hogescholen

23/12/22

Inzicht in financiële gegevens en actuele maatschappelijke thema's

Vanaf 2024 wordt een krimp verwacht in het aantal ingeschreven studenten bij de hbo’s, met name buiten de randstad. De groei van het aantal studenten op de Nederlandse universiteiten zwakt af. Dat blijkt uit PwC's jaarlijkse benchmark van publieke data universiteiten en de tweede editie van de benchmark publieke data hogescholen. Ook verwachten Nederlandse universiteiten op de lange termijn aanzienlijke langlopende leningen te gaan aantrekken, ook bij de hogescholen neemt de omvang van de leningen nog toe. Cybersecurity is het meest genoemde risico. De toelichtingen in het bestuursverslag rondom thema's als duurzaamheid (met name op de domeinen social en governance) en fiscaliteit zijn nog beperkt. De omvang van de jaarverslaggeving loopt sterk uiteen en het effect op de transparantie is niet eenduidig.

De benchmark geeft inzicht in de positie van de Nederlandse instellingen  in internationale en nationale ranglijsten ten aanzien van onder meer onderzoek (universiteiten), studenttevredenheid en duurzaamheid. De rapportage geeft verder inzicht in personele en financiële kengetallen, opbrengststromen, financiering van huisvesting en actuele maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en fiscaliteit.

Nieuw voor 2021 is dat wij inzicht geven in beschreven risico’s in de risicoparagrafen met daarbij extra aandacht voor cybersecurity-risico’s. Voor de analyses zijn de publiek beschikbare data vanuit onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de jaarverslagen van 14 universiteiten en 20 hogescholen gebruikt.

Belangrijke inzichten universiteiten 2021:

  • Een lichte daling is zichtbaar in de ranking van de Nederlandse universiteiten in de internationale ranglijsten voor onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
  • De stijging van studenten in het wetenschappelijk onderwijs zwakt af.
  • Niet alle universiteiten blijven binnen de nieuwe signaleringsgrens voor liquiditeit van de Inspectie van het Onderwijs.
  • Risico’s gerelateerd aan cybersecurity, rijksbekostiging en studentenaantallen worden het meest genoemd in de risicoparagrafen.
  • Duurzaamheidsverslaggeving focust zich op ‘Environmental’; de domeinen ‘Social’ en ‘Governance’ blijven achter. Ook rondom thema’s als fiscaliteit is de toelichting in het bestuursverslag zeer beperkt.

Belangrijke inzichten hogescholen:

  • De ranking 'beste hogeschool' wordt aangevoerd door hogescholen die buiten de randstad gevestigd zijn.
  • Hogescholen benoemen internationalisering als speerpunt, maar de publiek beschikbare data rondom het aantal internationale studenten per hogeschool is beperkt..
  • De baten van werk in opdracht van derden, waaronder onderzoekssubsidies worden verantwoord, zijn bij de hogescholen nog zeer beperkt en blijven relatief constant de komende jaren.
  • Binnen het hoger onderwijs zijn onderlinge verschillen zichtbaar ten aanzien van de studentratio's en kosten per fte.
  • Ook bij de hogescholen focust duurzaamheidsverslaggeving zich op ‘Environmental’ en blijven de domeinen ‘Social’ en ‘Governance’ achter.

Contact

Robert Loesberg

Robert Loesberg

Partner en sectorvoorzitter Onderwijs., PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 58 93

Rick van Bergenhenegouwen

Rick van Bergenhenegouwen

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 396 30 85

Adinda Bong

Adinda Bong

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 18904416

Robin Cox

Robin Cox

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 6 515 695 91

Volg ons