Wijziging sectorindeling verleden, groeps- en gesplitste aansluiting per direct on hold

02/07/18

Het kabinet heeft per direct een aantal maatregelen genomen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling aan te pakken. Vanaf 29 juni, 17.00 uur, worden aanvragen om de sectorindeling met terugwerkende kracht te herzien niet meer in behandeling genomen. De mogelijkheid van een gesplitste aansluiting of een groepsaansluiting komt geheel te vervallen. Een aanvraag voor herindeling in een andere sector voor de toekomst blijft wel gewoon mogelijk.

 

Wat betekent dit voor u?

Het financiële voordeel dat u mogelijk had kunnen realiseren door een herziening van de sectorindeling met terugwerkende kracht, een gesplitste aansluiting of een groeps- of concernaansluiting, is vorige week komen te vervallen. U kunt nog slechts een verzoek doen tot wijziging van uw sectorindeling voor de toekomst. Verzoeken die nog zijn ingediend vóór 29 juni, 17.00 uur, zullen gewoon in behandeling genomen worden.

Uw huidige sectorindeling wijzigt niet op basis van de maatregelen. Ook een bestaande gesplitste aansluiting of groepsaansluiting blijft geldig, zolang u aan de voorwaarden hiervoor voldoet.

Per 2020 komen er echter verdergaande wijzigingen aan. Op basis van de Wet arbeidsmarkt in balans (dit wetsvoorstel moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer) wordt per die datum de sectorale differentiatie van de WW-premie geheel afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een systeem dat premieheffing naar de aard van het contract mogelijk maakt. Het kabinet wil het op deze manier aantrekkelijker maken voor werkgevers om vaste dienstverbanden aan te gaan.

De maatregelen op een rij

Onderstaande maatregelen gelden alle per 29 juni 2018, 17.00 uur:

  • Wijzigingen in de sectorindeling van de werkgever op zijn verzoek vinden alleen nog plaats met ingang van een datum in de toekomst. Terugwerkende kracht tot voor de datum waarop het verzoek is gedaan is niet langer mogelijk, tenzij geconstateerd wordt dat de werkgever is bevoordeeld doordat hij voor de sectorindeling relevante wijzigingen te laat heeft doorgegeven waardoor de indeling niet tijdig is aangepast. In dat laatste geval is terugwerkende kracht bij de aanpassing van de sectorindeling wel aan de orde.
  • Gesplitste aansluitingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
  • Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.

 

Achtergrond

De hoogte van de premies werknemersverzekeringen is op dit moment deels afhankelijk van de sector waarin de werkgever is ingedeeld. De indeling in een sector wordt bepaald aan de hand van de werkzaamheden die de werkgever uitvoert en de functie die de werkgever in het maatschappelijk verkeer vervult.

Zoals wordt gelicht door de Minister, is de sectorindeling voor de premieheffing echter sterk verouderd. Deze weerspiegelt de huidige economie niet meer, en biedt beperkte prikkels om werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Om die reden wordt per 2020 ook de sectorale differentiatie van de WW-premie afgeschaft.

 

De huidige maatregelen worden vooruitlopend op deze wetgeving getroffen, vanwege knelpunten in de uitvoering van de huidige sectorindeling. De Minister noemt met name de verouderde omschrijvingen van de sectoren, waardoor het vaak moeilijk is om de werkzaamheden van een werkgever aan een sector toe te wijzen, het sterk toegenomen ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren en een sterke toename van het aantal aanvragen tot herindeling.

 

Bron: Kamerbrief aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans, 29 juni 2018

 

Contact

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 44 68

Mark Geerse

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 65 72

Volg ons