Corporate Group

Corporate Group is een Business Unit met diverse expertises die elk rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Bestuur. Deze expertises opereren vanuit een intern perspectief als Business Partner voor onze business.

Onze expertises

Addvalue

Het AddValue team ondersteunt collega's die naar de klanten toegaan bij het doorlopen van het precontractuele onderdeel van de risk management procedures.

Met uitgebreide kennis van de (global) systemen, procedures en wetgeving ontzorgen wij enerzijds de collega's die naar de klanten toegaan terwijl tegelijkertijd de compliance wordt verhoogd. Daarbij staat persoonlijke aandacht voorop, de leden van AddValue staan dichtbij de collega's die naar de klanten toegaan: door middel van o.a. interviews met de collega's wordt duidelijk waar nieuwe opdrachten over gaan en worden de collega's bij de hand genomen in het stap voor stap doorlopen van de relevante procedures.

AddValue vormt daarbij de schakel tussen de collega's die naar de klanten toegaan en de andere riskmanagement gerelateerde afdelingen binnen PwC en fungeert als zodanig ook als eerstelijns vraagbaak. Ons team biedt ook ondersteuning in bredere zin: in samenwerking met andere afdelingen worden onboarding sessies met nieuwe collega’s gehouden over de procedures, de ondersteuning die hen wordt geboden en vergroot zo ook de bewustwording van het belang van compliance.

Het team van Addvalue kenmerkt zich door een grote diversiteit, een zeer dienstverlenende en professionele instelling en een sterke teamspirit.

Compliance Office

Maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het werk van PwC zijn soms complex en voortdurend in beweging. Als compliance team volgen we de relevante trends en externe ontwikkelingen. En wij passen deze toe bij het monitoren van onze organisatie. 

Ons team houdt toezicht op het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen PwC. Tevens faciliteren wij de relatie met diverse externe toezichthouders zoals de AFM. Dit doen we voor zowel Assurance, Tax, Advisory als Internal Firm Services. Drie keer per jaar rapporteren wij onze observaties aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen en monitoren we de opvolging daarvan.

Ons werk vraagt om een open blik, een goede maatschappelijke antenne en het vermogen om zaken proactief op te pakken en lastige zaken bespreekbaar te maken. Dit alles doen wij vanuit waarderend toezicht: erkennen wat goed gaat en opbouwend benoemen wat er nog beter kan vanuit de waarden van PwC. 

Corporate Sustainability

Als Corporate Sustainability (CS) team bouwen we aan de realisatie van onze purpose door het ontwikkelen van dienstverlening die tegemoetkomt aan de behoefte van een brede groep stakeholders. Dit is ook in lijn met de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties die we omarmd hebben en die zijn geïntegreerd in onze strategie. Binnen het CS-programma bestaat die strategie uit onderstaande 3 strategische prioriteiten/ambities: 

De ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren. Wat wil zeggen: geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik van materialen. Hierin ligt onze focus op de volgende impactgebieden; car mobility, air and train mobility, energy, waste en procurement. Dit vertaalt zich naar verschillende ambities, waaronder het realiseren van een 100% elektrisch wagenpark in 2025.

Het leveren van een bijdrage aan de groei en professionalisering van sociaal ondernemingen. Wij geloven dat wij, onze klanten en de samenleving, veel kunnen leren van sociaal ondernemingen. Dit doen we door onze kennis en kunde in te zetten voor de maatschappij middels pro bono diensten aan sociaal ondernemers. PwC ondersteunt jaarlijks meer dan 150 sociaal ondernemers in vorm van meer dan pro bono 39.000 uur. Een overzicht van de huidige projecten vind je op het Maximizing Potential platform

Het integreren van de SDGs binnen de PwC NL-strategie. En deze SDGs niet alleen koppelen aan bestaand beleid, maar extra stappen te zetten om onze negatieve impact te verminderen en de positieve impact te vergroten. Zo ontwikkelen wij diverse diensten voor klanten en collega’s om bekendheid van de SDGs te vergroten en creëren wij voor hen nieuwe inzichten om bij te dragen aan de SDGs om met elkaar belangrijke problemen op te lossen.

Corporate Sustainability behoort tot de kern van ons werk en onze dienstverlening. Als onderdeel van het CS-team heb je de kans om in een continu veranderende omgeving jouw bijdrage te leveren aan een betere wereld. Dit doe je in een jong en dynamisch team van gedreven CS-professionals. Wil je meer weten waar we ons binnen CS mee bezig houden klik dan hier.

Inclusion & Diversity

Het doel van ons Inclusion & Diversity Office is het bevorderen van Inclusion & Diversity (I&D) binnen PwC. Het team adviseert de Raad van Bestuur over beleid en projecten over deze thema’s. Daarnaast zorgt het team voor de implementatie hiervan in de organisatie. We werken nauw samen met de business en afdelingen zoals HR advies en Recruitment. Bij onze verschillende activiteiten hoort bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen. Deze trainingen dienen onder andere om meer bewustzijn te creëren op het gebied van onbewuste vooroordelen, verschillende culturen of inclusief leiderschap. Daarnaast houden we nauw contact met onze vijf interne I&D netwerken alsook met externe partijen die gericht zijn op het bevorderen van I&D.

Om ervoor te zorgen dat we het effect van ons werk kunnen monitoren en gegrond advies kunnen geven, meten we al een aantal jaar de verdeling, instroom en uitstroom van bepaalde doelgroepen (man/vrouw verdeling en culturele achtergronden) per functieniveau en afdeling. Hierdoor weten we waar specifieke aandachtsgebieden liggen en kunnen we ons beleid doelgericht toepassen.

Als collega binnen het I&D Office kun je je inzetten en impact maken op het gebied van dit relevante onderwerp. Samen met ons team kunnen wij het verschil maken en kun jij jouw passie en gedrevenheid uiten op een breed spectrum. Wij streven ernaar om jouw potentie te benutten waarbij je eigen ontwikkeling voorop staat. 

Compliance & Independence

Het Compliance & Independence Office team ondersteunt de interne klant met het geven van adviezen. Het team focust zich op vier vakgebieden: Firm Independence, Personal Independence, Relationship Checking en Know your client. Het team bestaat uit een verdeling van managers en consultants, waarbij de manager meerdere focusgebieden heeft en de consultants zich binnen één vakgebied zichzelf tot specialist maken, waarbij de mogelijkheid bestaat om zich een tweede vakgebied eigen te maken.

Het Compliance & Independence Office team zet zich dagelijks in om collega’s te ondersteunen met de compliance en independence taken en de toepassing van de geldende wet- en regelgeving, het verbeteren van de datakwaliteit in de nationale en internationale systemen. Het team staat bekend om zijn zorgvuldigheid en gezelligheid en dat zorgt ervoor dat je het als nieuwe collega binnen het team snel aansluiting vindt. Het team zorgt voor een duidelijke transparantie naar elkaar als je kijkt naar de werk en uitvoering van ieder zijn diverse taken. Er wordt wekelijks met het operationele team stilgestaan bij de lopende zaken en maandelijkse sluit ook het management aan. Het management geeft dan ook een duidelijk beeld van wat hen bezighoudt. Hierdoor werkt het Compliance & Independence Office team efficiënt en maakt het voor ieder interessant om elke dag opnieuw met frisse moed er tegenaan te gaan.

Hiernaast schakelt het team met diverse lagen binnen de organisatie en dat loopt ook door tot internationale contacten met overige PwC-kantoren. De standplaats van het Compliance & Independence team is Amsterdam. Tot slot houdt het team zich bezig met digitalisering, waardoor werkprocessen efficiënter ingezet kunnen worden. Hiervoor worden nieuwe werkbeschrijvingen gemaakt zodat dit ook voor alle nieuwe collega’s direct inzichtelijk is. 

Internal Audit

Binnen Internal Audit informeren wij onze stakeholders over de kwaliteit van procescontroles. Hiermee faciliteren wij onze stakeholders in het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Dit doen wij door audits uit te voeren op relevante onderwerpen (o.b.v. risicoanalyse en materialiteit). Denk hierbij aan audits op ondersteunende processen zoals het finance- en inkoopproces en onderwerpen zoals Business Continuity Management of Privacy wetgeving.

Daarnaast voeren wij bijzondere onderzoeken uit in opdracht van de Raad van Bestuur of Audit Commissie, hierbij kan worden gedacht aan onderzoeken naar bepaalde leveranciers of naleving van bijzondere afspraken. 

Als Internal Auditor binnen PwC heb je de kans om in een dynamische omgeving jouw bijdrage te leveren. Dit doe je niet alleen maar in een team van gedreven professionals. We vinden het belangrijk dat jij jouw kwaliteiten verder doorontwikkeld, de Internal Auditafdeling geeft je die mogelijkheid en biedt kansen op doorgroei binnen en buiten de afdeling. Als jij op zoek bent naar een professionele Internal Auditfunctie waarbij je jouw kwaliteiten optimaal kan benutten, dan vind je hieronder onze vacatures.

Office of the General Counsel

Office of the General Counsel (OGC) is de interne juridische afdeling van PwC. Bij OGC komen alle juridische vraagstukken die binnen PwC spelen terecht en daarnaast verzorgt OGC een gedeelte van het bestuurssecretariaat (RvB en RvC). Onze afdeling voorziet de gehele interne PwC-organisatie van juridische maar ook praktische guidance in de breedste zin.

OGC bestaat uit vijf nauw samenwerkende teams: commercial affairs, corporate affairs, employment law, privacy & data protection en het bestuurssecretariaat (incl partner affairs). OGC wordt daarbij ondersteund door een eigen secretariaat. Door de grootte en diversiteit van PwC zijn ook de werkzaamheden bij OGC erg divers. Naast betrokkenheid bij contracten en initiatieven vanuit de verschillende Lines of Service (Assurance, Tax en Advisory) van PwC, worden wij ook bij interne vraagstukken vanuit bijvoorbeeld Internal Firm Services en Human Capital ingeschakeld om mee te denken over de compliance en andere juridische aspecten van het te voeren beleid en die implementatie daarvan. 

Dit brede scala aan vraagstukken en de samenwerking met verschillende collega’s op nationaal en internationaal niveau zorgt voor een uitdagende, prikkelende en dynamische werkomgeving waarbij een beroep wordt gedaan op het hele scala van jouw kennis.  

Public Policy & Regulatory Affairs

PwC wil houvast bieden om vooruitgang mogelijk te maken. Voor onze klanten, onze collega’s en de maatschappij. 

We doen dit in een snel veranderende wereld, waarin ook de verwachtingen van onze belanghebbenden - collega’s, klanten, maatschappelijke organisaties, politici, ambtenaren, en vele anderen - over de dienstverlening en maatschappelijke rol van PwC veranderen. Alleen als wij deze verwachtingen goed begrijpen en kunnen vertalen in concrete actie, kunnen we écht houvast bieden. 

Dit is de opdracht van het team Public Policy & Regulatory Affairs. Samen met onze collega’s spreken we een brede groep stakeholders om van hen te horen wat zij van PwC verwachten. Met deze informatie gaan we intern het gesprek aan, denken we mee over waar we onze dienstverlening en maatschappelijke rol kunnen verbeteren en jagen we verandering aan. Allemaal met het doel om van PwC een betere organisatie te maken, die middenin de maatschappij staat en zo goed mogelijk aan de verwachtingen van belanghebbenden voldoet.   

Daar waar we vanuit PwC kunnen bijdragen aan het bieden van houvast door deelname aan maatschappelijk debat, maken we dit met onze afdeling - samen met onze collega’s van woordvoering - mogelijke door ervoor te zorgen dat de stem van PwC doorklinkt via opiniestukken, reacties op wetsvoorstellen, gesprekken met stakeholders en  door de organisatie van debat. 

De afdeling Public Policy & Regulatory Affairs bestaat sinds eind 2018 en bestaat momenteel uit vier personen met een achtergrond in politiek, public affairs en communicatie en een PwC-achtergrond variërend van zes jaar tot nog geen jaar. Een scherp afgestelde maatschappelijke antenne, een scherpe en kritische blik en doortastendheid zijn de eigenschappen die ons team kenschetsen. 

Procurement

Procurement zorgt voor het afsluiten van leverancierscontracten binnen PwC. De afdeling richt zich op de interne klant en draagt zorg bij het afsluiten van contracten met een inkoopwaarde groter dan €25.000. De totale inkoopwaarde voor PwC Nederland bedraagt circa €180 miljoen per jaar. Procurement zoekt projectmatig de internationale samenwerking op met member firms in Europa. Binnen de Procurement afdeling wordt gevraagd naar een zelfstandige werkhouding, analytisch denken en je moet instaat zijn de verbindende schakel te zijn tussen alle stakeholders rondom het inkoopproces.

Het team bestaat uit circa 8 medewerkers met daarin de rollen Category Manager en Backoffice medewerker. Elke Category Manager heeft een eigen inkoopgebied zoals; Facility, IT, Marketing, HC en Travel & Events. De Backoffice medewerkers ondersteunen alle Category Managers waar nodig en zorgen voor een goede waarborging van administratie en procedures. 

Hierbij speelt de afdeling Procurement in op veranderingen vanuit de organisatie, maatschappij en maakt optimaal gebruik maakt van de kansen op de inkoop markt. Doelstellingen hierbij zijn:

  • Juiste kwaliteit;
  • Preferred suppliers;
  • Lage integrale kosten (TCO);
  • Handelen in lijn met interne en externe Regelgeving (Compliance);
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

De Category Manager stelt samen met de budgethouder de specificaties op, een Request for Proposal (RfP), draagt zorg voor de leveranciersselectie en onderhandelt over het contract. Je werkt nauw samen met interne afdelingen op het gebied van Legal, Compliance en Corporate Responsibility om een succesvol contract af te sluiten. Daarnaast is jouw input van belang op het gebied van marktontwikkeling, onderhouden van relaties en het leveren van een bijdrage ter ontwikkeling van het PwC-inkoopproces. 

  • Juiste kwaliteit
  • Preferred suppliers
  • Lage integrale kosten (TCO) 
  • Handelen in lijn met interne en externe regelgeving (Compliance)
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)    

De Category Manager stelt samen met budgethouder de specificaties op, een Request for Proposal (RfP), draagt zorg voor de leveranciersselectie en onderhandeld over het contract. Je werkt nauw samen met interne afdelingen op het gebied van Legal, Compliance en Corporate Responsibility om een succesvol contract af te sluiten. Daarnaast is jouw input van belang op het gebied van marktontwikkeling, onderhouden van relaties en het leveren van een bijdrage ter ontwikkeling van het PwC-inkoopproces.

Risk & Quality

Iedere organisatie heeft te maken met risico’s. Deze risico's variëren van wijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe technologieën, cybersecurity, terrorisme en natuurrampen. Ook de maatschappelijke verwachtingen over PwC zijn voortdurend in beweging en hebben invloed op de risico’s.
 
Risico's kunnen negatieve gevolgen hebben voor het behalen van PwC’s doelstellingen en/of reputatieschade tot gevolg hebben. Daarom identificeren en analyseren we risico’s en nemen passende maatregelen om de mogelijke consequenties te minimaliseren.
 
De identificatie, analyse en eventueel benodigde maatregelen op de risico's worden uitgevoerd door verschillende afdelingen binnen PwC. De R&Q-afdeling richt zich op de onderwerpen die PwC breed spelen en bijdragen aan het ‘in control zijn’ van PwC en zij ondersteunt de Lines of Services in hun risicobeheersing. Verder vervult de afdeling vaak een coördinerende rol bij projecten of bredere initiatieven op gebied van risicobeheersing en kwaliteit.
 
Ons werk vraagt om een open blik, een goede antenne en het vermogen om zaken proactief op te pakken en lastige zaken bespreekbaar te maken. De werkzaamheden vereisen verder analytisch en conceptueel vermogen, zelfstandigheid, organisatiesensitiviteit en samenwerking.
 
Als medewerker van de afdeling R&Q werk je in een dynamische omgeving. Dit doe je in een team van gedreven professionals. We vinden het belangrijk dat jij jouw kwaliteiten kan inzetten en verder kan ontwikkelen. PwC  geeft je die mogelijkheid en biedt kansen op doorgroei binnen en buiten de afdeling. 

Contact

Peter de Vries

Peter de Vries

Recruiter professionals Firm Services - IT Services, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 329 97 60

Patricia Hofstede

Patricia Hofstede

Recruiter professionals Firm Services Human Capital, Marketing & Communicatie, Clients & Markets, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 136 27 68