Privacy Statement

1.  Inleiding

PwC TC hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacy Statement beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en biedt informatie over de rechten van personen. Het is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel door individuen zelf als door derden, zoals ondernemingen en instellingen die van onze diensten gebruik maken en ons in dat kader gegevens over hun werknemers of zakelijke relaties verstrekken. Wij kunnen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement of zoals anderszins aangegeven op het moment van verzamelen.

In dit Privacy Statement gelden de volgende definities:

"PwC TC" (en "wij", "ons" of "onze") verwijst naar PricewaterhouseCoopers Technology Consulting (Netherlands) B.V. gevestigd in Amsterdam voor zover deze: (1) een vacature heeft geplaatst waarvoor u solliciteert, of (2) met wie u een rol of relatie heeft. PwC TC is een dochtermaatschappij van PricewaterhouseCoopers Technology Consulting Belgium B.V..

Toepasselijke wet- en regelgeving: alle internationale, Europeesrechtelijke, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving, verordeningen, verdragen, besluiten, statuten, vonnissen, gerechtelijke bevelen, gedragscodes, richtsnoeren of welk ander vereiste van enige relevante overheidsinstelling of toezichthouder, voor zover geldend en toepasselijk in Nederland.

Begrippen in dit Privacy Statement (zoals “persoonsgegevens” en “verwerken”) hebben, in welke vervoeging dan ook, de betekenis zoals bedoeld in de Toepasselijke wet- en regelgeving.  Daarnaast hebben de bovenstaande woorden de betekenis zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is van toepassing op sollicitaties voor functies bij PricewaterhouseCoopers Technology Consulting (Netherlands) B.V. via de volgende website:

Ons internationale netwerk:

Het PwC-netwerk is een wereldwijd netwerk van zelfstandige member firms die lokaal opereren in landen verspreid over de wereld. PwC TC, zoals elke member firm binnen het wereldwijde PwC-netwerk van member firms, is een afzonderlijke juridische entiteit en een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens. Ga voor meer informatie naar https://www.pwc.be/en/company-information.html.

We vragen uw aandacht voor het feit dat de internationale, regionale of praktijkgerelateerde websites die onder pwc.com vallen, worden geleverd door andere entiteiten binnen het PwC-netwerk en niet door PwC TC. Dit Privacy Statement is dan ook alleen van toepassing op de in dit privacy statement genoemde website en is niet van toepassing op deze pwc.com-websites of op andere websites die mogelijk aan deze pwc.com-websites zijn gekoppeld. We raden u aan de privacy statements van elk van deze andere websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Persoonsgegevens betreft alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Wanneer "u" of "uw" in deze verklaring wordt gebruikt, bedoelen we het relevante individu dat het onderwerp is van de persoonsgegevens. PwC TC verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De wijze van verzameling van de persoonsgegevens, de rechtsgrond van verwerking, het gebruik, de openbaarmaking en bewaartermijnen kunnen per verwerking verschillen. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, tenzij wij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is ons beleid om transparant te zijn over waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over onze specifieke verwerkingsactiviteiten, ga dan naar de relevante secties van dit Privacy Statement.

Gebruik van persoonsgegevens

Sollicitanten

Inleiding

In dit deel van onze privacy statement wordt beschreven waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in verband met onze wervingsactiviteiten.

Indien je wordt aangenomen voeren we Pre-Employment Screening controles (“PES controle”) uit in het kader van het aanname proces. Afhankelijk van de functie waarnaar je hebt gesolliciteerd, kunnen deze controles tevens een onderzoek naar een mogelijk strafrechtelijk verleden inhouden onder andere door middel van het vragen van een VOG (“Verklaring Omtrent Gedrag”).

Verzamelen van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten zoals hieronder beschreven.

Het merendeel van de persoonsgegevens die we in het kader van ons wervingsproces verzamelen wordt door jou verstrekt:

 • Contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer);
 • Interesse gebieden;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang kan worden verkregen tot het sollicitatiesysteem;
 • CV, werkervaring, opleiding en werkervaring;
 • Informatie uit sollicitatiegesprekken en beoordelingen.

*We willen geen BSN ontvangen in het kader van onze wervingsactiviteiten

We verzamelen persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten zoals:

 • Resultaten en feedback uit sollicitatiegesprekken; en
 • Gegevens relevant voor het aanbod voor een baan.

We verkrijgen persoonsgegevens van externe bronnen zoals:

 • Informatie van door jou genoemde referenties;
 • Informatie van refererende persoon (wanneer van toepassing);
 • Verificatie van informatie die tijdens het wervingsproces is verstrekt door contact op te nemen met relevante derden (bijvoorbeeld eerdere werkgevers, onderwijs- en kwalificatie-aanbieders) of met gebruikmaking van openbare bronnen (bijvoorbeeld ter verificatie van jouw ervaring, opleiding en kwalificaties); en
 • Informatie uit de Pre-Employment Screening controle wanneer je wordt aangenomen; en
 • Informatie van social-media sites waarvan je lid bent over uw betrokkenheid bij onze wervingscampagnes. 

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken op onze websites, klik hier.

Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang om het beste talent aan te trekken en binnen onze onderneming te houden, en wel als volgt:

 • Om talent bij PwC TC aan te trekken door het organiseren en hosten van-, of deelnemen aan evenementen, marketing- en reclameactiviteiten en het inschakelen van recruiters om ons te helpen bij onze zoektocht naar talenten;
 • Om talent te identificeren en te werven, onder andere door het doorzoeken van onze bestaande talentenpool en openbare bronnen (zoals social media en websites voor vacatures waarop je actief bent);
 • Om sollicitaties naar functies bij PwC TC te verwerken en te beheren, door na te gaan welke vacatures in het gehele PwC netwerk passen bij jouw interesses en ervaring, teneinde jouw kandidatenprofiel te beheren, je e-mailberichten en andere aankondigingen te kunnen sturen, aanvullende informatie op te vragen of anderszins contact met je op te nemen over je kandidatuur;
 • Om talent te screenen en te selecteren door te onderzoeken of PwC TC een functie heeft die bij je past, onder andere door middel van gesprekken en beoordelingen en het uitvoeren van antecedentenonderzoeken;
 • Om talent aan te trekken en binnen te halen door een aanbod te doen aan succesvolle sollicitanten en vervolgens PES- controles uit te voeren;
 • Door statistische analyses uit te voeren en rapportages op te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot onze vacaturewebsites, een demografische analyse van kandidaten, rapportages over wervingsactiviteiten van PwC TC, en analyses van wervingskanalen;
 • Door onze vacaturewebsites te administreren en te beheren en met je te communiceren over een loopbaan bij PwC TC;
 • Andere doelen die worden vermeld wanneer u de informatie aan PwC TC verstrekt.
We voeren een antecedentenonderzoek uit voor de volgende doeleinden:
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting en om ons ervan te vergewissen dat iemand in Nederland mag werken;
 • Voor ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde om PES- controle uit te voeren, waaronder een volledig antecedenten- en strafblad onderzoek (afhankelijk van de functie): (i) om vast te stellen of een sollicitant een strafbaar feit heeft begaan of betrokken is geweest bij oneerlijke praktijken, malversaties of ander ernstig ongeoorloofd gedrag; of (ii) om te voldoen aan goedkeuringsvereisten van de overheid en publieke sector.

Wanneer en hoe we persoonsgegevens delen, verwerkingslocaties

In aanvulling op de algemene informatie over wanneer en hoe we persoonsgegevens verwerken en de locatie van onze datacenters (die hier wordt verstrekt), kunnen door ons ook persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten worden doorgestuurd naar:

 • Andere PwC member firms
  Je persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan de afdeling die de vacature heeft geplaatst en aan andere leden binnen het PwC netwerk, wanneer de functie waarvoor je eventueel in aanmerking komt tevens inhoudt dat je bij andere leden van het PwC-netwerk ingezet kunt worden. Daarnaast worden gegevens gedeeld om andere leden van het PwC-netwerk te helpen bij hun wervingsactiviteiten (bijvoorbeeld indien ze werven voor een functie die past bij jouw interesses en ervaring). Voor nadere gegevens inzake de locaties van onze member firms klik hier.
 • Externe organisaties die applicaties/functionaliteit, gegevensverwerking of IT-diensten aan ons verstrekken
  We gebruiken de producten en diensten van externe organisaties als onderdeel van de wervingsprocessen. De door ons gebruikte producten en diensten verschillen naargelang de functie waarnaar je solliciteert. Verdere details zijn beschikbaar via de volgende link.
 • Uitzendbureaus of recruiters die namens jou optreden
 • Overheids- en regelgevende instanties zoals vereist door, en in overeenstemming met, toepasselijke wet- of regelgeving.
  Wij zijn verplicht bescheiden van onze wervingsprocessen bij te houden wanneer we arbeidskrachten van buiten de EU aantrekken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is bevoegd inzage in deze persoonsgegevens te verzoeken om te controleren of we de toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Wij zullen verzoeken om inzage in persoonsgegevens uitsluitend honoreren wanneer wij daartoe bevoegd zijn op grond van toepasselijke wet- of regelgeving.

Bewaren van gegevens

We bewaren persoonsgegevens in verband met onze wervingsactiviteiten als volgt:

 • Indien je wordt aangenomen, bewaren wij de relevante persoonsgegevens als onderdeel van jouw personeelsdossier.
 • Indien je niet wordt aangenomen, zullen wij de informatie die je in het kader van je sollicitatie aan PwC TC hebt verstrekt gedurende een redelijke termijn, doch maximaal 4 weken, bewaren en gebruiken, om zaken die verband houden met je sollicitatie af te handelen, of om bijvoorbeeld contact met je op te nemen inzake eventuele andere vacatures. Ook bewaren we na afloop van de sollicitatieprocedure persoonsgegevens in verband met ons gerechtvaardigde belang (bijvoorbeeld om ons ervan te vergewissen dat wij geen contact opnemen over een positie waar die persoon reeds eerder naar heeft gesolliciteerd) en we bewaren persoonsgegevens voor zo lang als je deel uitmaakt van onze talentenpool (indien je ervoor kiest opgenomen te worden in de talentpool dan bewaren wij jouw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 1 jaar).

2. Beveiliging/ security

We nemen de beveiliging van alle gegevens die we bewaren erg serieus. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. We hebben een raamwerk van beleidsregels, procedures en trainingen over gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en security en we reviewen regelmatig de maatregelen die we hebben getroffen om de gegevens die we bewaren te beveiligen.

3. Wanneer en hoe we persoonsgegevens delen

PwC TC zal alleen persoonsgegevens met andere entiteiten binnen het wereldwijde PwC-netwerk delen als wij daartoe op grond van toepasselijke wet- en regelgeving gerechtigd zijn. Wanneer wij gegevens met anderen delen, treffen wij waar nodig contractuele regelingen en nemen beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze gegevensbeschermings-, vertrouwelijkheids- en beveiligingsnormen.

Wij maken deel uit van een wereldwijd netwerk van member firms en net als andere professionele serviceproviders gebruiken wij soms externe partijen in andere landen voor onze bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan kunnen persoonsgegevens worden verstrekt buiten de landen waar wij en onze klanten zich bevinden. Dit kunnen ook landen zijn buiten de Europese Unie en landen die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonsgegevens. Wij hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle overgedragen persoonsgegevens voldoende worden beschermd en dat alle overdrachten van persoonsgegevens buiten de EU rechtmatig worden gedaan. Wanneer we persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EU waarvan de Europese Commissie niet heeft bepaald dat het een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt, zal de doorgifte plaatsvinden onder een overeenkomst die de EU-vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU dekt, zoals bijvoorbeeld door middel van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen.

4. Persoonsgegevens die door ons worden bewaard, kunnen worden overgedragen aan:

 • Andere PwC-member firms.
  • Klik hier voor meer informatie over locaties van andere PwC-member firms.
  • PwC TC kan persoonsgegevens delen met andere PwC-member firms waar nodig voor administratieve doeleinden en in verband met onze professionele dienstverlening aan onze klanten (bijvoorbeeld bij het verlenen van diensten waarbij advies wordt gevraagd van PwC-member firms in verschillende gebieden).
  • PwC TC bewaart persoonsgegevens op onze - of op servers van andere PwC-member firms. IT-ondersteuning en services worden geleverd door de volgende entiteiten: PricewaterhouseCoopers IT Services, PwC IT Services Ltd, PwC IT Services Europe GmbH en PricewaterhouseCoopers Australia.
  • De zakelijke contacten van PwC TC zijn zichtbaar voor - en kunnen worden gebruikt door - andere PwC-member firms om meer te weten te komen over een contact, klant of zakelijke kansen waarin zij geïnteresseerd zijn (zie het gedeelte over Zakelijke contacten van dit Privacy Statement voor meer informatie over onze verwerking van dit type gegevens).
 • Externe organisaties die ons toepassingen / functionaliteit, gegevensverwerking of IT-diensten bieden.
  • We gebruiken derde partijen om ons te ondersteunen bij het leveren van onze services en om ons te helpen met het leveren, uitvoeren en beheren van onze interne IT-systemen. Hieronder vallen bijvoorbeeld aanbieders van informatietechnologie, cloud software as a serviceproviders, identiteitsbeheer, website hosting en -beheer, gegevensanalyse, gegevensback-up, beveiligings- en opslagdiensten. Verdere details zijn beschikbaar via de volgende link.
 • Externe organisaties die ons anderszins helpen bij het leveren van producten, diensten of informatie.
  • Bij bepaalde opdrachten kunnen we andere leveranciers inschakelen of anderszins samenwerken om ons te helpen in verband met onze professionele dienstverlening aan onze klanten te leveren.
 • Onze klanten.
  • Wanneer we persoonsgegevens moeten verwerken om professionele diensten aan onze klanten te leveren, kunnen we persoonsgegevens delen in het eindresultaat (zoals de rapporten die we maken).
 • Auditors, verzekeraars en professionele adviseurs.
  • Aan onze externe accountant verstrekken wij persoonsgegevens voor zover nodig voor de audit(s). We hebben een aantal zakelijke verzekeringen afgesloten en we moeten mogelijk persoonsgegevens met de verzekeraar delen, bijvoorbeeld in geval van een claim. We gebruiken andere professionele adviseurs, bijvoorbeeld advocatenkantoren, waar nodig om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en om advies te vragen in verband met het voeren van ons bedrijf. Persoonsgegevens kunnen met deze adviseurs worden gedeeld als dat nodig is in verband met de producten en diensten die wij gevraagd hebben te leveren.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheids- en regelgevende instanties of andere derden, zoals vereist door en in overeenstemming met Toepasselijke wet- of regelgeving.
  • We zullen alleen aanvragen voor verstrekken van persoonsgegevens honoreren als dit op grond van de Toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan.

5. Externe links

PwC TC heeft op haar websites links naar websites van derden opgenomen. Als u via een van deze links naar een andere website gaat, moet u zich ervan bewust zijn dat het Privacy Statement van PwC TC niet langer van toepassing is. Het is mogelijk dat deze derden of andere partijen op deze websites informatie over u verzamelen. PwC TC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de acties van deze derden en andere partijen. Daarom adviseren wij u om het privacy statement van deze websites te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

De in dit privacy statement genoemde website kan functionaliteiten bevatten waarmee bezoekers informatie kunnen delen via sociale media, waaronder Facebook en Twitter. Deze sociale-mediatoepassingen kunnen informatie over uw gebruik van de in dit privacy statement genoemde website verzamelen en gebruiken. Persoonsgegevens die u via sociale-mediatoepassingen deelt, kunnen door andere gebruikers van die sociale-mediatoepassing worden gebruikt en deze interactie wordt beheerst door het privacybeleid van de respectieve sociale-mediatoepassingen. Voor zover PwC TC invloed kan uitoefenen op die sociale mediatoepassingen, zal zij zich inspannen om privacyvriendelijke settings te kiezen.

Verder kan de in dit privacy statement genoemde website blogs, forums, crowd sourcing of andere applicaties en diensten van derden gebruiken. Het doel van deze toepassingen en diensten is om contact en het delen van kennis te vergemakkelijken. Persoonsgegevens die u via deze toepassingen en diensten ter beschikking stelt, kunnen door de desbetreffende anderen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders aangegeven en we hebben hier weinig of geen invloed op.

6. Cookies

We gebruiken kleine tekstbestanden, cookies genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd, zodat u op de juiste manier toegang kunt krijgen tot onze website. De meeste websites die u bezoekt, gebruiken cookies. De meeste browsers bieden de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten, als u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst. Als u deze optie gebruikt, kunt u mogelijk het registratieproces op deze website niet gebruiken en kunt u mogelijk bepaalde functies op deze website niet gebruiken. Als u toestaat dat onze website cookies op uw harde schijf plaatst, kunt u deze verwijderen aan het einde van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, kan PwC TC gegevens anoniem uit bedieningssystemen registreren, zodat we categorieën bezoekers kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld op basis van het type domein en de gebruikte internetbrowser. Deze statistische gegevens worden in zijn geheel doorgegeven aan de webmasters van PwC TC. Op deze manier kunnen we garanderen dat uw bezoek aan deze website zo soepel mogelijk verloopt en blijft de efficiëntie van de website optimaal.

Soorten cookies

 • Sessie cookies: deze cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar tijdens uw bezoek aan de website. Deze cookies worden gewist zodra u de website verlaat.
 • Persistent cookies: deze cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar tijdens uw bezoek aan de website, maar ook na uw bezoek aan de website.
 • Prestatie cookies: deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de website, zoals de webpagina's die u heeft bezocht en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen geen informatie die kan worden herleid tot een persoon - de informatie die van alle gebruikers is verzameld, wordt samengevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.
 • Functionaliteit cookies: deze stellen de website in staat om de keuzes die u op de website hebt gemaakt vast te leggen, of zorgen ervoor dat er speciale opties beschikbaar zijn (zoals het toestaan ​​van opmerkingen op de website of via een blog).

Gebruik van cookies: Voordat u de websites, waarop dit privacy statement van toepassing is, kunt gebruiken wordt u door middel van een pop-up geïnformeerd over en wordt voor zover nodig uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies op de website. De toestemming kan op ieder moment gewijzigd worden op het cookie gedeelte van de betreffende website. Tevens kunt u daar ook een overzicht vinden van cookies die gebruikt worden op de betreffende website(s).

7. Wijzigingen in dit Privacy Statement

We erkennen dat transparantie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens een permanente verantwoordelijkheid is. Daarom zullen we dit Privacy Statement periodiek evalueren.

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 02 oktober 2019.

8. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

PwC TC kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die we verwerken. Als u vragen hebt over dit Privacy Statement of over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via:

9. Rechten van individuele personen en hoe ze uit te oefenen

Individuen hebben bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens en verwerkingsverantwoordelijken zijn ervoor verantwoordelijk dat deze rechten gerespecteerd worden.

Individuele personen hebben, onder bepaalde omstandigheden, de volgende rechten.

Het recht:

Zie hieronder meer informatie over deze rechten, wanneer ze beschikbaar zijn en hoe ze kunnen worden uitgeoefend.

Uw recht op inzage tot persoonsgegevens

U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om een ​​kopie van uw persoonsgegevens, die wij als verwerkingsverantwoordelijke hebben, te ontvangen en om bepaalde andere informatie te verkrijgen over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar be.privacy@pwc.com. We proberen snel te reageren op verzoeken om informatie en in elk geval binnen de in de Toepasselijke wet- en regelgeving bepaalde termijnen.

Uw recht op rectificatie / wijziging van persoonsgegevens

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewijzigd of gerectificeerd wanneer deze onjuist zijn (bijvoorbeeld als u uw naam of adres wijzigt) en om onvolledige persoonsgegevens aan te (laten) vullen.

Als u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wilt bijwerken, kunt een verzoek indienen  door een e-mail te sturen naar be.privacy@pwc.com of, indien van toepassing, contact met ons opnemen via de desbetreffende website-registratiepagina of de persoonsgegevens die op relevante websites of applicaties staan, rechtstreeks wijzigen.

Indien praktisch mogelijk, zullen wij, zodra we ervan op de hoogte zijn dat de door ons verwerkte persoonsgegevens niet langer juist zijn, op basis van uw informatie updates uitvoeren.

Uw recht op het wissen van uw persoonsgegevens / recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te (laten) wissen in de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt;
 • wanneer onze rechtsgrond voor verwerking toestemming is en  u uw toestemming intrekt, tenzij we een andere rechtsgrond voor verwerking hebben;
 • onze rechtsgrond voor verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, u maakt bezwaar tegen onze verwerking en we hebben geen gerechtvaardigde gronden meer voor de verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen onze verwerking voor direct marketingdoeleinden;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Dien een verzoek in door het versturen van een e-mail naar be.privacy@pwc.com om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. 

Uw recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende gevallen:

 • voor een bepaalde periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt en u verzoekt om beperking van verwerking in plaats van verwijdering;
 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, maar de persoonsgegevens zijn voor u noodzakelijk om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • voor een bepaalde periode die ons in staat stelt om na te gaan of de gerechtvaardigde gronden die door ons zijn ingeroepen prevaleren boven uw belangen wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op basis van de grondslag dat dit noodzakelijk is voor het nastreven van een gerechtvaardigd belang.

Om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, kunt u een e-mail sturen naar be.privacy@pwc.com.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • onze rechtsgrond voor verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang dat door ons of een derde wordt nagestreefd en uw bezwaar gegrond is op met uw specifieke situatie verband houdende redenen; of
 • onze verwerking is ten behoeve van direct marketing.

Als u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar be.privacy@pwc.com.

Uw recht op dataportabiliteit

Wanneer onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens toestemming of noodzaak voor de uitvoering van ons contract met u is en de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt, heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens die wij verwerken van ons te ontvangen en het recht om de gegevens naar een andere organisatie te sturen (of ons te vragen om dit te doen indien dit technisch mogelijk is).

Om uw recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar be.privacy@pwc.com.

Uw recht om toestemming in te trekken (wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd)

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, heeft u het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken. We verwerken persoonsgegevens doorgaans niet op basis van toestemming (omdat we ons meestal kunnen baseren op een andere rechtsgrond). Waar we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar be.privacy@pwc.com. Wanneer het gaat om de intrekking van de toestemming om e-mail van een PwC TC-marketinglijst te ontvangen: klik op de afmeldlink in de relevante e-mail.

10. Klachten

We hopen dat het nooit nodig is, maar als u toch een klacht heeft over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar be.privacy@pwc.com. We zullen eventuele klachten die we ontvangen, onderzoeken en beantwoorden.

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont, of waar uw werkplek is of in het land waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden binnen de EU. De Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") is de toezichthouder voor de gegevensbescherming in Nederland. Raadpleeg de website van de AP voor meer informatie over uw rechten en hoe u een klacht bij het toegangspunt kunt indienen.

Contact

Corporate Group

OGC, PwC Netherlands