Warmtetransitie

Duurzame warmtebronnen voor de gebouwde omgeving

Het opwekken van warmte en koude voor gebouwen gebeurt in Nederland sinds de jaren zestig grotendeels met gas. De transitie van fossiele naar duurzame warmtebronnen voor woningen en utiliteitsgebouwen is een belangrijke opgave in de energietransitie. Voor de industrie valt het verduurzamen van de warmtevraag grotendeels samen met de opgave van industriële decarbonisatie.

Welke bijdragen kunnen bedrijven en kennisinstellingen leveren aan de oplossingen voor de warmtetransitie? Welk overheidsbeleid is het meest geschikt voor de nationale, regionale en lokale plannen? En hoe realiseren alle partijen samen de concrete stappen voor de warmtetransitie? Daarover denken onze specialisten graag met u mee.

Duurzame oplossingen voor warmte

Er zijn allerlei duurzame oplossingsrichtingen voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving: van elektrische warmtepompen, biogas en warmte/koudeopslag tot restwarmte van de industrie, warmte uit geothermie en uit aquathermie. Kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid van de warmtevoorziening is een voorwaarde. De keuze voor oplossingen vraagt om een gecoördineerde, gezamenlijke aanpak van overheden en bedrijfsleven.

Doelen klimaatakkoord warmtetransitie vragen om actie

De transitie naar duurzame warmtebronnen gaat hand in hand met het energiezuiniger maken van gebouwen. Het klimaatakkoord stelt dat in 2050 zeven miljoen woningen en een miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Als tussenstap moeten in 2030 al anderhalf miljoen bestaande woningen zijn verduurzaamd, door isolatie en de inzet van duurzame warmte en elektriciteit. Deze enorme opgave vraagt om grote inzet van alle betrokken partijen.

Woningbouw en utiliteitsbouw

Bouwondernemingen in zowel de woningbouw en utiliteitsbouw staan voor de opgave om de innovaties voor verduurzaming van de warmtevraag en nul op de energiemeter te realiseren. Overheden treden normerend op door onder meer de energieprestatienormen te verhogen en zowel woningbouwcorporaties als verhuurders en bezitters van gebouwen formuleren aanvullende eisen om hun woningbestand te vergroenen. Ook technologiebedrijven en netbeheerders kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid van gebouwen door met data-analyse en digitale tooling het warmtegebruik te optimaliseren.

Duurzame warmtelevering en financiering

De energiebedrijven werken aan duurzame methoden om warmte op te wekken en industrieconcerns en afvalverwerkers onderzoeken samen met netbeheerders hoe zij restwarmte beschikbaar kunnen stellen voor warmtenetwerken. De financiering van initiatieven voor de warmtetransitie vraagt veelal om langjarige en grootschalige investeringen, waarin financiële instellingen en overheden wellicht gezamenlijk kunnen optrekken.

Overheden faciliteren de markt

De inzet van de Europese Unie en de nationale en lokale overheden is bij alle oplossingsrichtingen van doorslaggevend belang. Zij beprijzen en stimuleren, coördineren de samenwerking en formuleren beleid. Wat is het toekomstbeeld en de vertaling ervan naar een aanpak op het niveau van land, regio, stad en wijk? Overheden faciliteren marktpartijen om tot duurzame oplossingen te komen voor de lange termijn.

Belangrijke vragen rondom warmtetransitie

  • Welke duurzame oplossing voor warmte is meest geschikt voor specifieke gebruikers en regio’s?

  • Hoe organiseren partijen beleid, al dan niet gesubsidieerde investeringen en de balans tussen risico en rendement voor energiezuinige en duurzame initiatieven?

  • Welke infrastructuur is nodig voor duurzame verwarming van de gebouwde omgeving?

  • Welke governancestructuur past bij de publiek-private samenwerking voor warmtetransitie?

Meer weten?

Wij denken graag met u mee over deze en andere vraagstukken. Onze experts in Assurance, Advisory, Tax & HRS ondersteunen marktpartijen, overheden en investeerders bij alle facetten van de warmtetransitie. Dit doen wij vanuit ervaring in alle genoemde sectoren en in sector-overstijgende samenwerkingsverbanden. Meer weten? Neem contact op om te ontdekken hoe wij uw ambities rondom warmtetransitie kunnen waarmaken.

Contact

Paul Nillesen

Paul Nillesen

Energy - Utilities - Resources Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 003 87 14

Volg ons