Reductie industriële broeikasgassen

Schonere industrie in ontwikkeling

In het klimaatakkoord is de nationale emissiereductie voor 2050 vastgesteld op 95 procent ten opzichte van 1990. Als tussenstap streeft het akkoord naar 49 procent reductie in 2030. De Nederlandse industrie moet daartoe circulair worden en binnen enkele decennia de uitstoot van broeikasgassen sterk reduceren. De productiemethoden om dit mogelijk te maken zijn nog volop in ontwikkeling.

Onze specialisten denken graag mee over hoe de klimaatdoelen gehaald kunnen worden en tot concurrentievoordeel kunnen leiden. Dit doen we met individuele ondernemingen, met de overheid en met clusters van industrie, financiers en innovatieontwikkelaars.

CO2-beprijzing en reductie stimuleren

Voor het ontwikkelen van duurzame productiemethoden zijn nog veel investeringen en innovaties nodig om onder meer kostenreductie te realiseren. Het maken van groene waterstof vraagt bijzonder veel elektriciteit en het elektrificeren van bijvoorbeeld krakers staat nog in de kinderschoenen. De kostenreductie die we in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie zagen, is ook voor duurzame industriële productie van groot belang omdat de huidige fossiele technologieën vaak nog goedkoper zijn.

Wij adviseren overheden (op verschillende niveaus) over effectief emissiereductie beleid (van beprijzing, normering tot subsidiering en ruimtelijke ordeningsvraagstukken). Beleid dat de industrie helpt haar transitie naar een circulaire industrie te realiseren door investeringen mogelijk te maken.

Strategie reductie uitstoot broeikasgassen

De klimaatdoelstellingen van de Europese en nationale overheid steeds meer gepaard gaan met stringent beleid voor de industrie. Wij helpen industriële bedrijven actief in bijvoorbeeld staal, chemie en raffinage, voedingsmiddelen en maakindustrie met het in kaart brengen van de impact van klimaatregulering, de risico’s voor de financiële performance en de houdbaarheid van de strategie. 

Welke portfoliokeuzes maakt het bedrijf? Gaat het producten of bedrijfsonderdelen uitfaseren of verkopen? Hoe kunnen huidige productiemethoden vergroenen, welke investeringen en nieuwe samenwerkingsverbanden brengt dit met zich mee? Wij adviseren van strategie tot en met uitvoering over onder meer opties voor emissiereductie, tijdspad en voortgangsrapportage, belastingen en subsidies voor businesscases, aspecten van people & culture en organisatorische aanpassingen.

Clustersamenwerking biedt voordelen

Samenwerking in clusters is en biedt synergievoordelen voor de Nederlandse industrie. Bedrijven kunnen reststoffen uitwisselen om de totale uitstoot te reduceren of gezamenlijk nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen. Wij adviseren hoe in joint ventures de risico’s en de beloning, de financiering en de governance optimaal wordt ingericht.

Ook ondersteunen wij de banken en investeerders, kennisinstellingen en bedrijven die innovaties ontwikkelen in hun bijdrage aan de emissiereductie van de industrie. Wij denken graag mee hoe de klimaatdoelstellingen kunnen leiden tot een industrie die ambitieus is en tegelijkertijd concurrerend kan opereren.

Belangrijke vragen rondom reductie van industriële broeikasgassen

  • Wat is de impact van (toekomstig) klimaatbeleid op uw onderneming? 

  • Welke doelstellingen voor emissiereductie sluiten aan bij de wensen van uw stakeholders, en welke strategische keuzes dragen bij aan de realisatie?

  • Welke kansen voor nieuwe business biedt de energietransitie, bijvoorbeeld in de richting van de waterstofeconomie, de biobased-economie of synthetische brandstoffen?

  • Wat bepaalt de optimale balans tussen beprijzen en stimuleren?

Meer weten?

Wij denken graag met u mee over deze en andere vraagstukken. Onze experts in Assurance, Advisory, Tax & HRS ondersteunen marktpartijen, overheden en investeerders bij alle facetten van de reductie van broeikasgassen in de industrie. Dit doen wij vanuit ervaring in alle genoemde sectoren en in sector-overstijgende samenwerkingsverbanden. Meer weten? Neem contact op om te ontdekken hoe wij uw ambities rondom de reductie van de uitstoot van broeikasgassen kunnen helpen waarmaken.

Contact

Paul Nillesen

Paul Nillesen

Energy - Utilities - Resources Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 003 87 14

Volg ons