Energietransitie

De energietransitie begint bij u, maar waar begint u?

De afspraken over de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) voor Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Kabinet en maatschappij eisen snelle actie op de klimaatdossiers. De rijksoverheid en wij allemaal zijn verantwoordelijk. Maar waar begint u? Hoe bepaalt u uw strategie? En hoe vindt u de juiste partners en financiering?

Een van de grote uitdagingen bij de uitvoering van de energietransitie is de versnippering van het Nederlandse klimaatlandschap. Partijen die elkaar zouden kunnen versterken hebben vaak moeite om elkaar te vinden. Bij PwC overzien we het hele veld en brengen we u graag en gemakkelijk in verbinding met relevante partners. Over de grenzen van sectoren, industrieën en landen heen. Onze positie stelt ons in staat om plannen en projecten heel concreet, praktisch en hands-on te ontwikkelen, te valideren en te versnellen. Door onze grote ervaring met complexe publieke en private (energie)projecten komen we samen met u snel tot concrete en constructieve stappen om de doelstelling van het akkoord voor 2030 te behalen.

Het klimaatakkoord in highlights

  • Op 12 december 2015 spraken 195 landen in het Akkoord van Parijs af de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken in 2030.
  • Het Nederlandse Klimaatakkoord moet daar in ons land aan bijdragen met vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 49%.
  • Deze vermindering wordt verdeeld over vijf ‘klimaattafels’: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit.
  • Die structuur vraagt om een intensieve en constructieve samenwerking tussen burgers, overheden, ondernemingen en belangenorganisaties.
  • Plus gedegen toetsing van alle initiatieven op haalbaarheid, betaalbaarheid en effectiviteit. Waarbij cruciaal is dat de lasten van de energie- en warmtetransitie naar evenredigheid verdeeld worden. Een handschoen die wij graag oppakken.

Belangrijke thema’s voor energietransitie

Renewables

Opwek van hernieuwbare energie is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. PwC heeft een goed overzicht van de kansen en uitdagingen met betrekking tot hernieuwbare energie en elektrificatie. Wij gaan graag het gesprek met u aan om samen te kijken waar uw uitdagingen en kansen liggen.

Duurzame mobiliteit

E-mobility speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Overheden ontwikkelen in toenemende mate beleid om schone mobiliteit te stimuleren (zoals milieuzones en fiscale stimulering). Dit met als doel de uitstoot van fijnstof en broeikasgassen van traditionele wijze waarop wij in onze mobiliteitsbehoefte voorzien te reduceren.

Industriële decarbonisatie

Industriële decarbonisatie brengt grootschalige investeringen in emissiereductie opties met zich mee. Technische opties om broeikasgassen te verminderen (zoals waterstof, elektrificatie of CCS) moeten verder worden ontwikkeld tot rendabele alternatieven waarin grootschalig geïnvesteerd kan worden. Spelers staan voor grote uitdagingen maar de transitie brengt ook kansen met zich mee.

Warmtetransitie

Warmtetransitie is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Een groot deel van ons energiegebruik is namelijk bestemd voor warmte (of koude) opwek. Op dit moment is gas één van de belangrijkste bronnen voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving.

Beschikbare gelden zoeken geschikt doel

Er is op zich voldoende geld in de markt voor de meest uiteenlopende projecten en initiatieven. Maar een regelmatig terugkerend obstakel is dat de betrokken partijen elkaars taal onvoldoende spreken om in volle overtuiging tot zaken te komen. Wij schragen uw projecten en initiatieven met solide businesscases, onderbouwd met toegankelijke rekenmodellen die op een eenduidige manier inzicht geven in bijvoorbeeld kasstromen gedurende de looptijd van een project. Zo’n businesscase zorgt ervoor dat iedereen door dezelfde bril naar de plannen kijkt en ondersteunt zo de samenwerking en de besluitvorming.

Nieuwe rolverdelingen

De energietransitie nodigt uit tot heel nieuwe manieren van financiering. De energiegebruiker is niet alleen afnemer, maar vaak ook betrokken als opdrachtgever. Bijvoorbeeld door participatie in eigen energiecoöperaties of, in het geval van ‘Energy Service Companies’ (ESCo's), als mee-deler in de winst die wordt bereikt door energiebesparing. Wij helpen ontwikkelaars en energiecoöperaties bij het opzetten van degelijke projectstructuren waarin bestuur, uitvoering en inspraak geborgd zijn. In veel initiatieven werken overheid, burgers en bedrijven samen. Daarom zijn heldere regels nodig over staatssteun en mededinging. Net zoals er fiscale duidelijkheid moet komen over CO2-heffingen en energiebelasting. U leest hier meer over in ons recente onderzoek naar de effecten van een nationale CO2-heffing in de Nederlandse industrie.

Mondiale problematiek, regionale oplossingen

Om de ambitieuze wereldwijde en nationale verduurzamingsdoelen te halen zijn lokale initiatieven van levensbelang. Maar het organiseren van draagvlak, stroomlijning van de plannen en grip houden op de vele corporaties die worden opgetuigd is een behoorlijke uitdaging. Om plannen levensvatbaar te maken en samenwerking binnen de regio te verzekeren is het belangrijk dat initiatieven geïntegreerd worden in de Regionale Energie Strategie (RES). En, misschien wel nog belangrijker, dat alle partijen vanuit één centrale doelstelling werken. Wij kunnen uw organisatie of (gelegenheids)samenwerkingsverband helpen om de energietransitiedoelen te verwezenlijken.

Voorbeelden van hoe PwC klanten helpt met de energietransitie

Uitvoeren van de energiestrategie van de provincie

Een middelgrote grensprovincie onderkende in een vroeg stadium de forse maatschappelijke en economische impact van het Klimaatakkoord. Het provinciebestuur wil de regie houden over de uitwerking van de energietransitie en vraagt PwC om ondersteuning bij het definiëren en prioriteren van de inzet aan de verschillende klimaattafels. In het verlengde daarvan vraagt het bestuur ook onze hulp bij het op het juiste moment en met de juiste informatie aanhaken bij de onderhandelingen. Zodat de belangen van de provincie optimaal behartigd worden en uiteindelijk ook gewaarborgd zijn in de afspraken. Verder hebben we de provincie onder andere geholpen met het identificeren van de te verwachten maatschappelijke impact (bijvoorbeeld op de werkgelegenheid per sector), de economische impact (onder andere op de bijdrage aan het BBP) en de milieu-impact (zoals de verwachte vereiste CO2-reductie per sector). Daarnaast gaven we een kwalitatieve waardering van de belangrijkste financiële risico’s voor de provincie.

View more

Ontwikkeling innovatieve Power Purchase Agreement

Een grote aanbestedingsplichtige overheidsorganisatie wil haar taken met ingang van 2030 energieneutraal uitvoeren. Dat kan met een windmolenpark van 100 Megawatt op een eigen areaal. PwC ontwikkelde een innovatieve Power Purchase Agreement waarin de markt wordt gevraagd om het windpark te ontwikkelen en te exploiteren en om de komende 25 jaar tegen marktconforme voorwaarden groene stroom aan de organisatie te leveren. Vanwege de samenwerking met publieke stakeholders is daarnaast in alle afspraken voor extra duidelijkheid gezorgd over de randvoorwaarden, met respect voor ieders rol en belangen. De overheid wil haar positie als ‘initiërende klant’ gebruiken om de markt in beweging te zetten. Het project toont prachtig aan dat ook aanbestedingsplichtige partijen prima op een innovatieve manier en voor de lange termijn in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien.

View more

Het rendement van investeren in energietransitie in beeld

Een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten en industrie heeft ons gevraagd om hun plannen voor de reductie van de lokale uitstoot van broeikasgassen uit te werken. Daarbij maken we per voorgestelde maatregel duidelijk wat de beoogde reductie is, welke kosten ermee gemoeid zijn en welke maatschappelijke baten daarbij horen. Met de betrokken publieke en private partijen gaan we op zoek naar subsidies, garanties en leningen om de plannen te financieren. De provincie geeft met deze aanpak een belangrijke invulling aan haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

View more

Ontwikkeling off- en onshore windparken

Een middelgrote gemeente wil 25% van de energiebehoefte duurzaam opwekken. Onder meer met een nieuw windmolenpark op een bestaand bedrijventerrein. De gemeente werkt samen met een ontwikkelpartner aan een plan dat zowel inwoners als het lokale bedrijfsleven laat participeren in het project. Hiervoor moet een passend investeringsmodel worden opgetuigd. Daarnaast wil de gemeente dat de geproduceerde elektriciteit vooral door eigen burgers en bedrijven wordt afgenomen. En ten slotte moet het resterende financiële rendement van de molens ten bate van een lokaal duurzaamheidsfonds komen. De gemeente heeft PwC gevraagd de financiële aspecten van het door de ontwikkelpartner opgestelde plan te beoordelen. Door de kennis die wij in Nederland en Duitsland hebben opgebouwd over de ontwikkeling, structurering en financiering van off- en onshore windparken hebben we een uitgebreide set aan benchmarkgegevens opgesteld. Met deze benchmark-set konden we snel inzicht geven in de robuustheid van de businesscase van de ontwikkelpartner.

View more

Warmtevoorziening d.m.v. aardwarmte

Een grote universiteit in Nederland heeft het doel om haar campus de komende 30 jaar van duurzame warmte te voorzien. De universiteit wil daarom een geothermieproject ontwikkelen en op het warmtenet aansluiten. Bij een geothermieproject wordt energie gewonnen door gebruik te maken van de natuurlijke warmtereservoirs die zich een paar kilometer diep in de aarde bevinden.

Het is de ambitie van de universiteit om dit project te gebruiken voor onderzoek, onderwijs en ontwikkeling. Realtime metingen en geavanceerder data-analyse geven nieuw inzicht in wat er zich diep onder de grond afspeelt. Het project gaat daarmee een stevige bijdrage leveren aan de verdere opbouw van kennis over de toepassing van geothermie in de gebouwde omgeving. Het project wordt door de betrokken partijen gezien als richtinggevend voor de warmte transitie in Nederland.

De universiteit heeft PwC gevraagd om te helpen bij de business case, het financieel model en de financiering van het project. Door de inzet van ons internationale renewable energy team kan de universiteit haar aanpak spiegelen aan vergelijkbare projecten in binnen- en buitenland.

View more

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Viviana Kooistra - Voorwald

NL Industry Leader Energy, Utilities and Resources, Deals Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 33 53

Jan-Willem Sanders

Advisory Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 48 70

Duco Brouwers

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 7404

Volg ons