Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Pensioenen

De coalitiepartijen beseffen dat het huidige pensioenstelsel niet meer aansluit bij de veranderende arbeidsmarkt. De stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente hebben kwetsbaarheden van het stelsel blootgelegd. Rutte III wil het pensioenstelsel vernieuwen, op basis van de voorstellen van de SER. Om tot een vernieuwd pensioenstelsel per 2020 te komen, vindt het kabinet de volgende maatregelen essentieel:

Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

Sociale partners moeten een pensioencontract ontwikkelen waarbij gedacht wordt aan persoonlijke pensioenvermogens. Er blijft sprake van een collectieve uitkeringsfase waarin risico’s gedeeld worden. Aan een eventuele collectieve buffer voor het langlevenrisico en beleggingsrisico worden regels gesteld. 

Afschaffing doorsneesystematiek, leeftijdsonafhankelijke premie wordt verplicht

De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Er wordt verplicht overgestapt van een leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw naar een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie. Deelnemers krijgen een opbouw die past bij de ingelegde premie. Dit betekent dat de pensioenopbouw daalt naarmate men ouder wordt.   

Behoud verplichtstelling en collectieve uitvoering

Het uitgangspunt van collectieve uitvoering blijft in stand. De verplichte deelname aan bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen blijft gehandhaafd.

Wellicht aanpassing fiscale pensioenkader

Het kabinet gaat nog onderzoeken of in het fiscale pensioenkader alleen grenzen aan de in te leggen pensioenpremie gesteld kunnen worden.

Adequate risicodekkingen noodzakelijk

Het vernieuwde pensioenstelsel moet een adequate dekking voor nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen bevatten.

Meer keuzevrijheid deelnemers

Het vernieuwde pensioenstelsel moet deelnemers meer ruimte bieden voor keuzevrijheid. Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is om een beperkt deel van het pensioenkapitaal op te nemen als bedrag ineens bij pensionering. Het stelsel moet de mogelijkheid bieden om zelfstandigen vrijwillig te laten aansluiten.

Ondersteuning transitie naar vernieuwd pensioenstelsel

Het kabinet wil de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel ondersteunen door maatwerk binnen bepaalde kaders mogelijk te maken, de fiscale pensioenkaders tijdelijk te verruimen om de transitielasten op te vangen en het collectief omzetten van bestaande aanspraken in persoonlijke pensioenvermogens te faciliteren. 

Regeerakkoord pensioenen

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Volg ons