Gezondheidszorg

Geen hervormingen, wel verbeteringen

Het regeerakkoord beoogt geen hervormingen van het zorgstelsel, maar streeft naar verbeteringen van de bestaande zorg. Het nieuwe kabinet omarmt daarmee vooral bestaande initiatieven die in de afgelopen jaren al door zorgaanbieders en verzekeraars zijn genomen en gaat verder op de ingeslagen weg van het vorige kabinet.

Regeerakkoord gezondheidszorg

Het kabinet investeert in: 

 • Ouderenzorg (ruim twee miljard euro).
 • Maatregelen voor preventie en gezondheidsbevordering.
 • Innovatie (e-health om schaarste aan arbeid thuis en in het verpleeghuis terug te dringen).
 • Meer aandacht voor de kwaliteit van leven via het uitwisselen van good practices rondom lokale eenzaamheidsbestrijding (gemeenten en maatschappelijke organisaties) en het uitvoeren van de aanbevelingen in het manifest 'Waardig ouder worden'. 

Preventie en gezondheidsbevordering

 • Er komt een nationaal preventieakkoord met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarin ligt de focus op de aanpak van roken en overgewicht. Het Zorginstituut bevordert dat de gezamenlijke beslissing van patiënt en zorgverleners over de behandeling een plek krijgt in medische richtlijnen. Doel is dat de behandeling maximaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven.
 • Gemeenten moeten met woningcorporaties afspraken maken voor voldoende en passende woonruimte, met bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en doorstroom. 

Kostenbeheersing

 • Om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen wil het kabinet een scherpere inkoop. Dat moet gebeuren door op nationaal en Europees niveau in te kopen en door meer transparantie over de kostenopbouw en innovaties, zoals gepersonaliseerde medicatie.
 • In 2020 onderzoekt het kabinet of het aanbod van polissen vermindert.
 • Er komen onderzoeken naar of en hoe meer transparantie en standaardisatie van het totale polisaanbod (waaronder collectiviteiten) gerealiseerd kan worden.
 • Voor GGZ-cliënten die buiten een instelling wonen, wil het kabinet een integrale aanpak van gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars over zorg, ondersteuning, participatie, schuldaanpak, scholing en huisvesting, met aandacht voor de omwonenden.
 • De Wet langdurige zorg (Wlz) moet ook toegankelijk worden voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben.
 • Gestreefd wordt naar meer gelijkgerichtheid binnen ziekenhuizen door specialisten te bewegen tot een participatiemodel dan wel een loondienstmodel. Het wetsvoorstel verruiming investeringsmogelijkheden in de zorg komt in dit verband overigens niet terug.

Vermindering administratieve lasten

Er wordt ingezet op een vermindering van de administratieve lastendruk. Partijen in het veld worden uitgenodigd om via schrapsessies regels en bureaucratie te verminderen. Er wordt aangedrongen op meer uniforme contracten binnen het sociaal domein. Hetzelfde geldt voor de verantwoording en controle.

Nieuw hoofdlijnenakkoord

Naast alle investeringen die zijn aangekondigd zal er opnieuw een hoofdlijnenakkoord gesloten worden met de ziekenhuizen, GGZ-instellingen, huisartsen en multidisciplinaire zorg.

Sociaal domein blijft relevant

De decentralisatie zet door. Zowel in de GGZ als in de Jeugdhulp. De opbouw van de ambulante GGZ wordt geïntensiveerd en de samenwerking met de gemeentelijke instanties wordt uitgebreid. 

Medisch-ethische kwesties

De komende jaren zal de nodige aandacht uitgaan naar gevoelige kwesties als euthanasie, orgaandonatie en embryonaal onderzoek. Het manifest ‘Waardig ouder worden’ en de commissie-Schnabel fungeren daarbij als leidraad.

Contact

Sander Visser

Sander Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 00 21

Volg ons