Afwikkeling van de crisis - Fase 1

Algemeen

Informeren van stakeholders over overheidssteun

Omdat de loonsubsidie verstrekt onder de Noodmaatregel voor de overbrugging van werkgelegenheid (NOW) een fors beroep doet op de publieke middelen, is transparantie over de besteding van deze middelen van groot belang. Daarom worden de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidiebedragen per aanvrager openbaar gemaakt op de website van het UWV. Wees u als aanvrager hiervan bewust en kijkt eerst goed of u loonsubsidie nodig hebt. Denk ook na over een communicatiestrategie richting stakeholders en eventueel het brede publiek. Dit is een belangrijk onderdeel voor de toekomstbestendigheid van uw organisatie.

In kaart brengen van verplichtingen voor de overheidssteun

Een aantal van de noodmaatregelen van de overheid brengt extra compliance-verplichtingen met zich mee. Het hebben van een moderne fiscale beheersing helpt hierbij. Door middel van dashboarding kunt u eenvoudig uw fiscale en financiële actualiteit inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld ten aanzien van omzetcijfers, het aflopen van aangevraagd uitstel en uw liquiditeitsprognose. Met het verbeterde inzicht kunt u sneller benodigde acties in gang zetten om zo aan de verschillende verwachtingen en verplichtingen te voldoen. Ook richting de toekomst is dit een waardevolle toevoeging.

Bijzonder uitstel van betaling (BUVB)

De regeling voor het bijzonder uitstel van betaling van belasting (BUVB) - die initieel was beëindigd op 1 oktober 2021 - is verlengd tot en met 31 maart 2022 voor ondernemers die nog openstaande schulden hebben onder het BUVB vanwege de coronacrisis. Ondernemers die reeds uitstel genoten hoeven geen actie te ondernemen, het lopende uitstel loopt automatisch door tot en met deze datum. Het geldt voor alle belastingen die voor het BUVB in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 verstrijkt. Deze schulden worden opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost. Ondernemers die niet eerder uitstel van belasting hebben gevraagd of de inmiddels uitgestelde belastingschuld hebben voldaan kunnen ook van dit uitstel gebruik maken.

Let op: als u bijzonder uitstel heeft genoten van langer dan drie maanden, dan moet daar een verklaring van een derde-deskundige voor zijn/worden afgegeven. Daarnaast mogen geen bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie van de onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met het intrekken of vervallen van het verleende uitstel. Op dit moment valt niet uit te sluiten dat deze beperking ook geldt voor de periode totdat het belastingbedrag waarvoor uitstel is verkregen, is afgelost.

Daarbij is nog van belang dat de betalingsregeling kan worden ingetrokken “als de belangen van de Staat zich tegen de betalingsregeling verzetten”. Daar is mogelijk ook sprake van wanneer door uitkering van bonussen en dividend of inkoop van aandelen naleving van de betalingsregeling in gevaar komt.

Ondernemers krijgen meer flexibiliteit bij het terugbetalen van de belastingschuld vanaf 1 oktober 2022. Ze mogen de maandbedragen per kwartaal aflossen of kunnen gebruik maken van een eenmalige betaalpauze maximaal zes maanden binnen de bestaande betalingsregeling. Ondernemers moeten hiervoor een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken. Verder geldt als voorwaarde dat ondernemers de reguliere betalingsverplichtingen, zoals de maandelijkse afdracht omzetbelasting en loonheffingen, vanaf 1 april 2022 zijn nagekomen.

Daarnaast bestaat voor een specifieke groep bedrijven de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om de aflossingsperiode voor de BUVB-schuld te verlengen van vijf naar zeven jaar. Levensvatbare bedrijven met een (corona)belastingschuld van 10.000 euro of meer, die er momenteel slecht voor staan en voor wie de aflossingsperiode van vijf jaar te kort is, komen in aanmerking voor de verlenging. Deze bedrijven moeten een gemotiveerd verzoek tot verlenging indienen waarin de noodzaak en de haalbaarheid van de verlenging aannemelijk wordt gemaakt. Bedrijven met een schuld vanaf 50.000 euro dienen bovendien een verklaring van een deskundige derde mee te sturen.

Loonsubsidie NOW: bonus- en dividendverbod en accountantsverklaringen

Het aangevraagd hebben van de loonsubsidie NOW heeft in veel gevallen geleid tot een verbod op het betalen van bonussen en dividenden en het inkopen van eigen aandelen. Het dividendverbod en het verbod op inkoop van eigen aandelen geldt in sommige gevallen ook voor gelieerde entiteiten en werkt mogelijk ook door buiten onze landsgrenzen.

Deblokkeren en uitwinnen G-rekeningen

Aannemers of bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en G-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren. Door de coronacrisis kunnen - naast het zogenoemde overschot op de G-rekening - tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor reeds opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis.

De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt dan voor bedragen waarvoor u bijzonder uitstel hebt gekregen of waarvoor de Belastingdienst de invordering heeft opgeschort in verband met bijzonder uitstel van betaling. Ook vindt er bij de deblokkering geen verrekening plaats met andere schulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend of waarvoor de invordering is opgeschort in verband met bijzonder uitstel van betaling. Uitwinning van de G-rekening (gebruikmaking van het pandrecht) door de ontvanger blijft achterwege, tenzij de belangen van de Staat zich daartegen verzetten.

Het versoepelde beleid voor de deblokkering hangt samen met het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Het versoepelde beleid omtrent de G-rekening geldt daarom effectief ook tot 1 oktober 2021.

Frans Cremers

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)61 393 45 87

E-mailadres

Marvin de Ridder

Director, Rotterdam, PwC Netherlands

+31 (0)63 987 29 84

E-mailadres

Personeel & HR

Voorwaarden NOW-6 

NOW-6 ziet op het eerste kwartaal van 2022, namelijk van januari 2022 tot en met maart 2022. e voorwaarden van de  NOW-6 zijn nagenoeg gelijk aan NOW-5 en zijn het volgende:

 • Maximale omzetverliesgrens: 90%
 • Minimale omzetverlies: 20%
 • Maximale vergoedingspercentage: 85%
 • Loonsomvrijstelling: 15%
 • Forfaitaire opslag: 30%
 • Maximale vergoeding per werknemer: twee keer het maximum dagloon.
 • Referentiemaand: oktober 2021

Per 1 januari 2022 is de (definitie van de) loonsom die gebruikt wordt om de hoogte van de NOW-subsidie te bepalen in de polisadministratie van het UWV veranderd. In de loonsom zitten nu meer posten, zoals onder andere ook het vakantiegeld. Dit is de reden dat de forfaitaire opslag voor NOW-6 op 30% is gesteld.

In eerdere communicatie is aangekondigd dat het kabinet de mogelijkheid verkent om een (jaar)omzetverliesdrempel in te voeren. De eventuele (jaar)omzetverliesdrempel voor de NOW zal in ieder geval niet worden ingevoerd voor de NOW-6 in het eerste kwartaal van 2022.

Voorwaarden NOW-5

NOW-5 is met terugwerkende kracht geïntroduceerd en ziet op november en december 2021. De NOW-5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW-4. Op 21 december 2021 is in verband met de nieuwe maatregelen, de vergoeding van het maximale omzetverlies voor NOW-5 met terugwerkende kracht verhoogd naar 90 procent. De toekenning zal bij de uiteindelijke subsidievaststelling worden verrekend.

 • Maximale omzetverliesgrens: 90%
 • Minimale omzetverlies: 20%
 • Loonsomvrijstelling verhoogt naar: 15%.
 • Forfaitaire opslag: 40%.
 • Maximale vergoeding per werknemer: twee keer het maximum dagloon.

Voor NOW-5 is de loonsom van september 2021 de referentie. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen, kunnen NOW-5 aanvragen. Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij de NOW-5 aanvraag niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.

Voorwaarden NOW-4

NOW-4 ziet op het tijdvak juli t/m september 2021. De cijfers voor NOW-4 zijn gelijk aan de aangepaste cijfers van het tweede en derde tijdvak van NOW-3 (januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021): 

 • Maximale vergoeding loonsom: 85%.
 • Minimale omzetverlies: 20%.
 • Loonsomvrijstelling: 10%.
 • Forfaitaire opslag: 40%.
 • Maximale vergoeding per werknemer: twee keer het maximum dagloon.

Voor NOW-4 is een nieuwe referentiemaand voor de loonsom gekozen, de maand februari 2021, in plaats van juni 2020. Daarnaast is een omzetplafond geïntroduceerd waarmee voor de berekening een omzetverlies van maximaal 80 procent wordt gebruikt. Dat betekent dat als u 80 tot 100 procent omzetverlies heeft, voor de berekening wordt uitgegaan van 80 procent. Concreet betekent deze wijziging dat een bedrijf met een omzetverlies van 100 procent, subsidie krijgt voor 68 procent (80% x 85%) van zijn loonkosten. Voor bedrijven met een omzetverlies van 80 procent of minder verandert er niets door invoering van het omzetplafond.

Voorwaarden NOW-3

Per 1 oktober 2020 is de eerste subsidieperiode van NOW-3 van start gegaan. De NOW-3 is opgedeeld in drie subsidieperioden van elk drie maanden. Deze worden de derde, vierde en vijfde tranche van NOW genoemd en ook wel NOW 3.1, NOW 3.2 en NOW 3.3. Anders dan eerst was vastgesteld, wordt NOW-3 in de vierde en vijfde tranche (jan t/m juni 2021)  niet afgebouwd ten opzichte van de derde tranche (okt t/m dec. 2020).

NOW 3-regeling

Tijdvak

Vereist
omzet-
verlies

Max. vergoeding loonsom

Ruimte daling
loonsom

Max. vergoeding per wn

1 okt. t/m 31 dec. 2020

20%

80%

10%

€ 9.691

1 jan. t/m 31 mrt. 2021

20%

85%

10%

€ 9.718

1 apr. t/m 30 juni 2021

20%

85%

10%

€ 9.718

De aanvraagperiode voor NOW 3.2 is van 15 februari tot en met 14 maart 2021. De aanvraagperiode voor NOW 3.3 is van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

TVL-subsidie telt niet langer mee als omzet voor NOW-3, NOW-4 en NOW-5

Het kabinet kiest ervoor om de TVL-subsidie uit te zonderen van het omzetbegrip binnen  NOW-3,  NOW-4 en NOW-5. Werkgevers die NOW-3, NOW-4 en NOW-5 hebben aangevraagd of aanvragen, hoeven dus bij de vaststelling van de NOW-subsidie geen rekening meer te houden met de ontvangen TVL-subsidie.

De TVL, zoals deze gold in het vierde kwartaal van 2021,  is overigens verlengd voor de periode januari tot en met maart 2022. Daarnaast is, vanwege de acute lockdown per 19 december 2021, de omzetverliesdrempel van de TVL alleen voor het vierde kwartaal verlaagd van 2021 van 30 naar 20 procent.

Werktijdverkorting

Op 30 augustus 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het steunpakket voor banen en de economie per 1 oktober 2021 werd beëindigd. 

Door de beëindiging van de NOW met ingang van 1 oktober 2021 is de oude Regeling werktijdverkorting wederom in werking getreden. Concreet is het daardoor weer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen voor uw werknemers. Ondanks de invoering van NOW-5, blijft de werktijdverkorting (WTV) open. De WTV blijft niet van toepassing op corona-gerelateerde gevallen. Een werkgever die te maken heeft met andere bijzondere omstandigheden kan in aanmerking komen voor beide regelingen. De WW-uitkering die een werkgever ontvangt voor de werknemer als gevolg van de WTV-aanvraag zal om ongewenste dubbelfinanciering te voorkomen, echter wel worden aangemerkt als omzet voor de NOW-5. In die gevallen dat er samenloop is tussen de WTV en de NOW zal de WTV-aanvraag van de werkgever dus van invloed zijn op de hoogte van de NOW.

Afwikkeling NOW-aanvragen

Na aanvraag van een voorschot van NOW bij het UWV moet u na afloop van de subsidieperiode een aanvraag indienen voor de vaststelling van de NOW. De aanvraag van de vaststelling van NOW-1 is mogelijk vanaf 7 oktober 2020 tot met 31 oktober 2021. De vaststelling van NOW-2 kan worden aangevraagd van 14 maart 2021 tot en met 31 maart 2022.

Voor de vaststelling van NOW-3 geldt het volgende. Het vaststellingsloket voor NOW 3.1 (NOW voor oktober tot en met december 2020) is verlengd geopend van 4 oktober 2021 tot en met 22 februari 2023. Het loket voor de vaststellingen van NOW 3.2 en NOW 3.3 (NOW voor januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021) zal geopend zijn van 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023.

Voor de fase na de aanvraag van een voorschot zijn de volgende zaken van belang:

 • Als duidelijk is dat u niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet, bijvoorbeeld als het verwachte omzetverlies zich toch niet voordoet, moet u dit zo snel mogelijk bij het UWV melden.
 • Als uw voorschot hoger is dan 100.000 euro of het uiteindelijke subsidiebedrag hoger is dan 125.000 euro, moet u bij de vaststellingsaanvraag een accoutantsverklaring meesturen. Voor de inschatting of uw subsidie hoger zal zijn dan 125.000 euro (als uw voorschot lager was dan 100.000) zal de overheid een online tool beschikbaar stellen. Voor deze inschatting is in elk geval van belang dat het voorschot tachtig procent bedraagt en de uiteindelijke subsidie wordt verminderd als de gemiddelde loonsom in de subsidieperiode lager is dan driemaal de loonsom in de referentiemaand.Als er geen accountantsverklaring is vereist, komt een steekproefsgewijze controle op verzoeken tot vaststelling. Daarvoor is van belang dat u een nauwkeurige administratie van de omzet en de loonsom beheert.
 • Als er geen accountantsverklaring is vereist, komt een steekproefsgewijze controle op verzoeken tot vaststelling. Daarvoor is van belang dat u een nauwkeurige administratie van de omzet en de loonsom beheert. 
 • Bij het verzoek om vaststelling met een voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt.
 • Als bij de definitieve vaststelling van NOW blijkt dat een ondernemer te veel voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet dat bedrag worden terugbetaald aan het UWV. Na vaststelling krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om het openstaande bedrag terug te betalen.
 • Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan kan een ondernemer afspraken maken om te komen tot een terugbetalingsregeling voor meerdere termijnen. De toepasselijke rente daarbij is nul procent en er is de toezegging dat het UWV zich hierbij coulant opstelt. Tevens heeft het kabinet besloten voor terugbetalingen van NOW (en TVL) een doelmatigheidsgrens te hanteren, waarbij bedragen onder de 500 euro niet zullen worden geïnd.

Voorbereiding op de 1,5 metersamenleving

Werkgevers doen er goed aan op korte termijn te starten met het opstellen van een beleid voor de terugkeer naar de werkvloer (coronaprotocol). Werkgevers moeten hun werknemers tijdig op de hoogte brengen van dit protocol en de maatregelen ter voorbereiding op de 1,5 metereconomie. Welke maatregelen bedrijven moeten doorvoeren, verschilt per sector en is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

Coronaprotocol

Het coronaprotocol moet in elk geval de volgende aspecten bevatten:

 • Breng op basis van het personeelsbestand in kaart welke werknemers (gespreid) kunnen terugkeren naar de werkvloer op een manier die vrij is van discriminatie.
 • Pas de werkomgeving aan (zoals bureaus en kantine) met inachtneming van de 1,5 meterregel;
 • Neem het hygiëneprotocol van het RIVM in acht en maak werknemers bewust van dit protocol. Desinfectiemiddel moet ter beschikking worden gesteld bij binnenkomst en op de werkplekken.

Lees meer over een nieuwe manier van werken. 

Internationale sociale zekerheid

Tijdens de Covid-19-crisis hebben de sociale-zekerheidsautoriteiten in de meeste EU-landen een versoepeld beleid aangekondigd voor internationale werknemers die wonen en werken in de EU, de EER of Zwitserland. Als zij vanwege de coronamaatregelen tijdelijk thuiswerken (zie daarover het PwC Belastingnieuwsartikel ‘Corona en grensoverschrijdend werken - update December 2021’), zal hun positie niet wijzigen.

Het is voor werkgevers van belang dat zij goed monitoren wanneer deze versoepelde maatregelen eindigen en of hun werknemers tegen die tijd zich daadwerkelijk verplaatsen naar de locaties waar zij hen verwachten.

Belastingheffing grensarbeiders: afspraken met België en Duitsland

Nederland heeft met België en Duitsland afspraken gemaakt over de belastingheffing van grensarbeiders die vanwege de coronamaatregelen in hun woonland werken. De afspraken (mutual agreements) met België en Duitsland zijn in overleg met deze landen verlengd tot en met 30 juni 2022. Met België en Duitsland is Nederland echter ook overeengekomen dat dit de allerlaatste verlenging was en dat de regeling derhalve per 1 juli 2022 is beëindigd. Op basis van de afspraken, kunnen werknemers bij het opstellen van hun aangifte inkomstenbelasting in Nederland en België of Duitsland kiezen (tot en met 30 juni 2022) of zij hun thuiswerkdagen willen toerekenen aan de belastingheffing van hun gewoonlijk werkland of aan hun woonland waar ze daadwerkelijk hebben gewerkt. Om een passende keuze te maken is het raadzaam om uw werknemers hierbij te assisteren en met hen afspraken te maken over het eventuele belastingvoordeel. Zie ook hierna onder Internationaal/grensoverschrijdende arbeid.

Belonings- en personeelsbeleid

De Covid-19-crisis heeft invloed op beloningspakketten. Afhankelijk van uw organisatie moet u bijvoorbeeld de toekenning van prestatieaandelen, participatieplannen en stimulerende beloningen evalueren en aanpassen. Als het gaat om het bredere personeelsbeleid, is de vraag waar en hoe u uw talenten, medewerkers op sleutelposities of ‘key employees’ wilt gaan inzetten. Een reorganisatie in kleinere of grotere vorm kan nodig zijn om de noodzakelijke flexibiliteit tot stand te brengen. Bij al deze zaken is het opstellen van een communicatiestrategie en -plan voor werknemers en andere belanghebbenden essentieel. Lees meer over de invloed van de crisis op Personeel & HR

Pensioen 

De mogelijkheden op korte termijn om de betaling van premies op te schorten hangen af van de afgesproken betalingstermijnen en van het incassobeleid van uw pensioenuitvoerder. Veel pensioenuitvoerders hebben gehoor gegeven aan de oproep tot coulance bij het aangaan van betalingsregelingen voor acute liquiditeitsproblemen. Lees meer over de algemene (wettelijke) randvoorwaarden voor premiebetaling en premieachterstand op Maatregelen tegen de impact van het coronavirus. U leest hier ook meer over eventuele mogelijkheden voor een betalingsvoorbehoud of het eenzijdig wijzigen van de pensioenovereenkomst.

Nicolien Borggreve

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)62 081 66 41

E-mailadres

Daniël Sternfeld

Partner, Rotterdam, PwC Netherlands

+31 (0)61 089 28 89

E-mailadres

Btw & Douane

Btw

Tussentijdse aansluiting financiële jaarstukken en de btw-aangiften

In verband met in 2020 binnengekomen en in 2021 en 2022 inkomende coronageldstromen is een check nodig om te kijken of op deze bedragen wellicht btw van toepassing is en in welk tijdvak. U moet richting de fiscus hebben onderbouwd waarom deze (nieuwe) inkomende geldstromen niet relevant zouden zijn voor de btw. U zult dergelijke inkomende geldstromen wellicht wel op een of andere manier als omzet of kostenvergoedingen moeten verantwoorden, zodat u eventuele verschillen met btw-omzet en kosten moet analyseren. Het is daarbij raadzaam dat u als btw-plichtige ondernemer een (tussentijdse) aansluiting maakt tussen de financiële jaarstukken en de btw-aangiften.

Voorbeelden btw-relevante inkomende geldstromen

Of inkomende coronageldstromen btw-relevant zijn, zult u per geval moeten checken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Rechtstreekse subsidies (zoals loonsubsidies voor werknemers, voorraad subsidies), giften, sponsorinkomsten.
 • Terug te betalen voorschotten.
 • Coronasteun voor onderzoek, specifieke infrastructuur, bouw en verbetering (test) faciliteiten, productie, digitale toepassingen en inhuur externen.
 • Vergoedingen voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel.
 • Schadevergoedingen, bijvoorbeeld van contractspartijen.
 • Uitbetaalde claims derden (bijvoorbeeld onrechtmatig handelen).
 • Vouchers (voor enkelvoudig of meervoudig gebruik).
 • Beschikbaarheids- en continuïteitsbijdragen (van overheid gericht op bijvoorbeeld ov, zorg).
 • Vrijwillige bijdragen consumenten.

Uitkeringen of tegemoetkomingen die terecht zijn verkregen op grond van één of meer van de volgende regelingen zijn volgens de Belastingdienst niet belast voor de btw. Zij hebben ook geen gevolgen voor de eventuele aftrek van voorbelasting: 

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
 • Subsidie vaste lasten (voorheen Tegemoetkoming Vaste Lasten, TVL).
 • Subsidie vaste lasten startende MKB-ondernemingen.
 • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS).
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
Boekhoudkundig btw-check bij bijzondere prijskortingen

Ook bij bijzondere prijskortingen als gevolg van de coronacrisis is het raadzaam tevens op boekhoudniveau checks te doen en alle positieve en negatieve boekingen op de grootboekrekeningen ‘te vorderen en af te dragen btw’ en te controleren op volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Thuiswerken en verdeling zakelijk-privégebruik

In verband met gewijzigde omstandigheden in de verhouding zakelijk-privégebruik kan de mate van btw-aftrek of btw-correctie zijn gewijzigd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor uw btw-(jaar)aangifte. Bij hoger zakelijk gebruik kunt u eventueel meer btw terugkrijgen.

Aftrek btw-voorbelasting bij kosten direct betaald door een derde

Als kosten vergoed worden, is er sprake van een binnenkomende geldstroom. Het komt echter ook voor dat een derde kosten rechtstreeks betaalt of dat u rechtstreeks de kosten van een ander betaalt. Voor de juiste btw-behandeling en -aftrek moet u kijken of de btw-factuur correct is en aan de juiste partij is uitgereikt. Voor btw-aftrek gaat het om de afnemer die de kosten gebruikt voor zijn belaste activiteiten.

Omzetten van leverancierskrediet in een geldlening

Bij het omzetten van leverancierskrediet in een geldlening moet u kijken naar de btw-gevolgen. Als een vordering uit een koopovereenkomst (leverancierskrediet) wordt omgezet in een vordering uit geldlening (schuldvernieuwing), is de oorspronkelijke vordering namelijk voldaan. De leverancier kan dan vaak geen verzoek om teruggaaf van btw meer indienen als de geldlening niet zou worden afgelost.

Beëindiging uitstel betaling btw

Bij het afwikkelen van de regeling bijzonder uitstel van betaling belasting, kunt u wellicht met de fiscus maatwerk afspreken. Voor- en nadelen moet u tegen elkaar afwegen.

Douane

Cash recovery

U kunt een mogelijke teruggave van douanerechten wellicht alsnog realiseren. Bijvoorbeeld bij het verlagen van invoerrechten met terugwerkende kracht in verband met coronacrisis.

Beëindiging uitstel betaling 

Bij het afwikkelen van de regeling bijzonder uitstel van betaling belasting, kunt wellicht met de douane maatwerk afspreken. Voor- en nadelen moet u tegen elkaar afwegen. Maatwerk is ook van belang als u een AEO status hebt (Authorized Economic Operator), die immers moet voldoen aan solvabiliteitseisen.

Data-analyse

Korte termijn noodoplossingen om knelpunten in de goederenstroom op te vangen, kunnen effect hebben gehad op de douane parameters (zoals oorsprong, tarief, waarde). Data-analyse van douanegegevens is nodig om vast te stellen of alles goed is gegaan en kan zelfs leiden tot mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld teruggaaf van betaalde douanerechten.

Claudia Buysing Damsté

Partner, Rotterdam, PwC Netherlands

+31 (0)65 103 04 63

E-mailadres

Jochem Kijftenbelt

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)64 801 92 27

E-mailadres

Winstbelasting

Winstneming bij verzilveren vouchers

Het kan zijn dat u tijdens de een van de lockdowns evenementen of bijeenkomsten hebt geannuleerd en in ruil hiervoor vouchers hebt uitgegeven aan klanten. Op welk moment moet u winst hierover opnemen? Hier geldt dat winst uiterlijk wordt genomen op het moment dat de dienst wordt verricht. Veelal zal dit ook het moment zijn dat de voucher wordt verzilverd. Tot dat moment wordt er een passiefpost/verplichting op de balans opgenomen voor nog te verrichten diensten. Afhankelijk van de voorwaarden waaronder de vouchers zijn uitgegeven, gebeurt dit in de vorm van een voorziening of een schuld. Dit laatste is relevant voor de waardebepaling van die passiefpost.

Belastingvrij: gift van vierduizend euro en TVL

De eenmalige gift van vierduizend euro op basis van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) van maximaal negentig duizend euro per kwartaal zijn vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting. Dat is inclusief de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel aangezien die tegemoetkoming ook plaatsvindt via de TVL. Overigens was de maximale TVL voor zelfstandigen en het mkb (maximaal 250 medewerkers) vanaf het eerste kwartaal van 2021 verhoogd naar 550.000 euro en voor het niet-mkb (meer dan 250 medewerkers) vastgesteld op 600.000 euro. Voor niet-mkb was dit maximumbedrag in het tweede kwartaal 2021 tijdelijke verhoogd naar 1,2 miljoen euro en is daarna weer teruggebracht naar 600.000 euro. Deze bedragen hoeft u dus niet op te nemen in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De regering heeft aangekondigd dat de Eenmalige opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca en voor de gesloten detailhandel wordt vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. ​De TVL eindigt na het eerste kwartaal van 2022.

Na vaststelling van het definitieve NOW/TVL-subsidiebedrag over de periode waarop deze betrekking heeft, krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om te veel ontvangen subsidie terug te betalen. Mocht dit om wat voor reden niet lukken, dan kan een ondernemer afspraken maken om te komen tot een terugbetalingsregeling voor meerdere termijnen.

Inkomstenbelasting

Versoepeling urencriterium

Als zelfstandig ondernemer of als participant in een VOF of CV moet u voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u minstens 1225 uren per kalenderjaar hebt besteed aan werkzaamheden voor de onderneming. U mag echter voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 minstens 24 uur per week in aanmerking nemen, ook als u in werkelijkheid niet dat urenaantal aan uw onderneming hebt besteed. In geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geldt een urencriterium van achthonderd uur. Het versoepelde urencriterium geldt ook voor het jaar 2021. In de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 kan net als in 2020 24 uur per week in aanmerking worden genomen (en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid). Dit wordt overigens niet verder verlengd, vanaf 1 juli 2021 tellen voor het urencriterium enkel de daadwerkelijk bestede uren.

Versoepeling urencriterium seizoenarbeiders

Seizoensarbeiders voor wie de de piek van de werkzaamheden normaal juist ligt in de periode van 1 maart tot en met 30 september, mogen voor 2020 uitgaan van de uren die zij in dezelfde periode in 2019 hebben gewerkt. Voor 2021 is deze regeling ook van toepassing voor seizoensarbeiders voor wie de piekperiode valt tussen 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Ook voor hen kan dan dezelfde periode in 2019 worden gebruikt als vergelijkingsmaatstaf.

Vennootschapsbelasting

Verbod op uitkering winst bij NOW en uitstel van betaling

Als een Nederlandse (groeps)entiteit een beroep heeft gedaan op de NOW of verlengd uitstel van betaling heeft aangevraagd, gelden restricties voor het uitkeren van dividend en/of bonussen en het inkopen van eigen aandelen. De uitwerking van het verbod op inkoop eigen aandelen, dividend- en bonusverbod voor de NOW is afhankelijk van de periode waarvoor NOW is aangevraagd. Ook geldt een breder verbod als NOW is aangevraagd door een zelfstandige werkmaatschappij (op basis van het eigen omzetverlies in plaats van het omzetverlies op concernniveau). Bij verlengd uitstel van betaling gelden de restricties voor alle dividenden, bonussen en inkoop van aandelen in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de (aandeelhouders)vergadering in 2021, waarin de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld. Daarnaast gelden deze alleen voor de onderneming die het uitstel aanvraagt. In sommige gevallen gelden deze restricties alleen als een accountantsverklaring is vereist. Schending van verbod op inkoop eigen aandelen of het dividend- en bonusverbod voor de NOW-regeling kan resulteren in het vaststellen van de loonsubsidie op nihil en daarmee een terugbetaling van de al ontvangen loonsubsidie. Al gemaakte beslissingen ten aanzien van dividend- en bonusuitkeringen over het jaar 2019 kunnen wel doorgang vinden. Zie ook Informeren stakeholders overheidssteun (Fase 1/Algemeen).

Fiscale coronareserve 2019

Onder voorwaarden mag u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 in aftrek brengen. Dit kan door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

Fiscale voorzieningen

Bij het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2020 kunt u een voorziening op basis van de gewone regels voor fiscale winstberekening (goed koopmansgebruik) opnemen voor uitgaven die in 2021 of daarna plaats (zullen) vinden, maar waarvan de oorsprong ligt in 2020. Onder bepaalde omstandigheden kunnen bijvoorbeeld de uitgaven worden voorzien van een afvloeiingsregeling in 2021, die verband houden met inkrimping van het personeelsbestand als gevolg van de coronacrisis en waartoe al in 2020 is besloten. 

Ook voor boekjaren 2021 en 2022 kan worden bekeken in hoeverre het vormen van voorzieningen in het kader van bedrijfsbeslissingen vanwege Covid-19 mogelijk is.

Vaststellen omzetdaling voor NOW-regeling

Hebt u bij het bepalen van uw omzetdaling rekening gehouden met toepassing van uw (reguliere) transfer pricing policy en relevante intercompany-omzet meegerekend? De verrekenprijs-methodiek zou in principe consistent moeten zijn voor, tijdens en na de Covid-19-crisis/NOW-periode. Als u NOW-subsidie ontvangt, let dan op dat u rekening houdt met hoe dit doorwerkt in uw verrekenprijzen en daarmee in het operationele en het fiscale resultaat voor betreffende activiteiten.

Noor Sanders

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)65 389 65 39

E-mailadres

Philip Vossenberg

Tax Partner en Regioleider regio NOC, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)62 295 34 75

E-mailadres

Financiering

Terugbetaling van middelen 

Als u gebruikt hebt gemaakt van de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid, kan het zijn dat u moet voldoen aan bepaalde verplichtingen. Zo moet een lening via de GO-regeling conform afspraak worden terugbetaald. Of u moet achteraf kunnen aantonen dat u wel voldeed aan de criteria van de gebruikte steunmaatregel. 

Om hier goed op voorbereid te zijn, is het zaak om deze afspraken en verplichtingen te verankeren in uw organisatie. Ga daarom goed na welke administratieve en financiële verplichtingen u bent aangegaan bij het gebruik van een steunmaatregel, en wanneer er vanuit uw organisatie acties worden verwacht. Hierdoor voorkomt u last op langere termijn, en kunt u een weloverwogen planning maken voor hoe u uw organisatie door en uit de Covid-19-crisis kunt navigeren.

Allard Knook

Partner, PwC Netherlands

+31 (0)63 437 77 85

E-mailadres

Ivo Verheijden

Senior Director, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)65 181 78 08

E-mailadres

Bestuur

Dechargeverlening in onzekere tijden

Bestuurders die hun taak niet naar behoren vervullen, kunnen in geval van ernstige verwijtbaarheid door de vennootschap worden aangesproken ter vergoeding van de daardoor ontstane schade (interne aansprakelijkheid). Wanneer de algemene vergadering  aan het bestuur decharge verleent, is het bestuur gevrijwaard van deze interne aansprakelijkheid. De bestuursleden kunnen dan in beginsel niet meer door de vennootschap worden aangesproken voor het door hen gevoerde beleid. Let wel, decharge ziet op interne aansprakelijkheid en helpt een bestuurder niet als een derde de bestuurder aanspreekt (externe aansprakelijkheid).  

Vaak wordt op basis van de jaarrekening jaarlijks decharge verleend aan het bestuur. Dan is de vrijwaring beperkt tot het jaar waarop de jaarrekening ziet, hetgeen in de jaarrekening is opgenomen en wat bekend is geworden tijdens de algemene vergadering. Het verlenen van tussentijdse decharge is ook mogelijk, bijvoorbeeld gedurende een crisisperiode. Als een (tussentijdse) decharge niet is gebaseerd op een jaarrekening, wordt de reikwijdte bepaald door de inhoud van het dechargebesluit.  

In deze onzekere tijd is het van belang om de bewoording van een dechargebesluit met zorg te kiezen. 

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt mogelijkheden die ook van belang kunnen zijn voor de algemene vergadering. Let er derhalve ook op dat een dechargebesluit op de juiste wijze door de algemene vergadering wordt genomen. Het bestuur loopt een groter risico op aansprakelijkheid als er geen (rechtsgeldige) decharge is verleend.  

Dividend- en bonusbeleid en inkoop van eigen aandelen onder NOW- en BUVB-regeling

Bestuurders moeten alert zijn op het dividend- en bonusbeleid en de inkoop van eigen aandelen, inclusief het verbod daarop, onder de NOW-regeling en als gebruik is gemaakt van bijzonder uitstel van betaling voor langer dan drie maanden. Lees meer over de NOW-aspecten in ons Belastingnieuwsbericht: Voorwaarden van NOW-3 en aanpassingen in NOW-1 en NOW-2 en Maatregelen tegen de impact van het coronavirus - De NOW-regeling.

Ronald Lantman

Director, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)65 390 89 98

E-mailadres

Claudine Maeijer

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)65 324 37 89

E-mailadres

Contracten

Nakomen van verplichtingen uit uw bestaande contracten

Kunt u uw verplichtingen uit uw contracten nog nakomen? Als u helemaal niet kunt nakomen, kijk dan eerst of het contract een overmachtsclausule (force majeure) bevat en of u daar een beroep op kunt doen. Als u nog wel kunt nakomen maar niet in redelijkheid van u verwacht kan worden dat u de overeenkomst ongewijzigd nakomt, kunt u met een beroep op onvoorziene omstandigheden proberen het contract te wijzigen of (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.

Mark van Wouwe

Director Legal, PwC Netherlands

+31 (0)61 359 35 89

E-mailadres

Ivo Verheijden

Senior Director, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)65 181 78 08

E-mailadres

Internationaal

Crisismaatregelen in het buitenland

Wereldwijd treffen overheden steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Deze kunnen van toepassing zijn op uw industrie of sector. Zie voor een overzicht hiervan de Internationale (fiscale) steunmaatregelen.

Vestigingsplaats ondernemingen

Ondernemingen worden geacht te zijn gevestigd waar de bestuurders van die ondernemingen feitelijk leiding geven. Door de reisbeperkingen als gevolg van de coronamaatregelen kon het voorkomen dat bestuurders tijdelijk vanuit een ander land leiding gaven aan de onderneming. Als dit blijvend is, kan dit tot gevolg hebben dat de plaats waar een onderneming is gevestigd - en daarmee de plaats waar de winst van die onderneming wordt belast - verschuift naar een ander land.

Risico’s vaste inrichting

In veel gevallen werken werknemers door de Covid-19-crisis op verzoek van de werkgever vanuit huis. Soms is het woonland van de werknemer een ander land dan het land waarin de werkgever is gevestigd en waarin de werkzaamheden gebruikelijk plaatsvinden. De vraag is of deze situatie kan leiden tot een vaste inrichting van de werkgever in het woonland van de werknemer, met als gevolg niet-naleving van de regels en soms zelfs dubbele belasting. Meestal zal hiervan geen sprake zijn, omdat een zekere duurzaamheid ontbreekt. De verwachting is echter dat in veel gevallen het thuiswerken (gedeeltelijk) het ‘nieuwe normaal’ gaat worden. Dit vergroot het risico op een vaste inrichting van de werkgever in het land van de werknemer. Omdat dit per land en belastingmiddel verschilt, doet u als werkgever er goed aan om deze risico’s te inventariseren.

Grensoverschrijdende arbeid

In de praktijk komt het voor dat werknemers wonen in het ene land, maar werken in een ander land. Belastingverdragen verdelen de heffingsbevoegdheid tussen het woonland en het werkland. Hoe het ‘nieuwe werken’ er na de coronacrisis uitziet is nog onbekend. Werkgevers die overwegen werknemers de mogelijkheid te bieden structureel meer vanuit huis te werken, moeten er rekening mee houden dat dit voor internationale werknemers invloed kan hebben op hun belasting- en sociale-zekerheidspositie. Denk daarbij ook aan de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, waardoor sprake kan zijn van een verschuiving van heffingsbevoegdheid van werkland naar woonland en omgekeerd. Omdat dit per land en per belastingverdrag kan verschillen, doet u als werkgever er goed aan om de effecten en nalevingsverplichtingen te inventariseren. De mutual agreements met België en Duitsland voor de belastingheffing voor internationale werknemers (grensarbeiders) zijn van toepassing tot en met 30 juni 2022.

Regina van der Kuip

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)65 126 62 62

E-mailadres

Familiebedrijven

Aanvraag NOW en gebruik BUVB in combinatie met verbod op dividenduitkeringen

Als uw (familie)bedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt van de Noodmaatregel voor de overbrugging van werkgelegenheid (NOW) of van het bijzonder uitstel van betaling voor langer dan drie maanden, past vanuit maatschappelijk perspectief terughoudendheid met dividend- en bonusuitkeringen. Afhankelijk van de vragen of sprake is van een groep bedrijven waarbij een of meer werkmaatschappij(en) zelfstandig NOW of BUVB heeft aangevraagd en wanneer dat is gedaan, geldt een dividend- en bonusverbod. Zie voor de NOW-aspecten ook ons Belastingnieuwsbericht: Voorwaarden van NOW-3 en aanpassingen in NOW-1 en NOW-2. en Maatregelen tegen de impact van het coronavirus - De NOW-regeling.

NOW en noodzakelijke dividenduitkeringen

Als er afspraken bestaan waarvoor dividenduitkeringen nodig zijn, kan de NOW of het BUVB voor u als directeur-grootaandeelhouder lastig uitwerken. Bijvoorbeeld bij de aflossing van een (rekening-courant)schuld aan uw bedrijf. Er kan een dividend- en bonusverbod gelden, afhankelijk van wanneer NOW is aangevraagd en of er sprake is van een groep van bedrijven waarbinnen een zelfstandige werkmaatschappij NOW heeft aangevraagd, zie ook het item hiervoor. Voor BUVB is van belang of het ging om de standaard drie maanden uitstel of langer dan drie maanden. Los van een eventueel dividend- en bonusverbod is een zorgvuldige overweging van nut en noodzaak van een dividenduitkering noodzakelijk. Neem bij uw overwegingen ook het maatschappelijk perspectief en uw fiscale (bedrijfs)strategie mee.

Voortzettingseis BOR en waardering van de onderneming

Als (een gedeelte van) een bedrijf wordt geschonken aan de bedrijfsopvolger en daarbij gebruik wordt gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), is onder andere vereist dat de verkrijger de onderneming in haar geheel gedurende minstens vijf jaar voortzet, de zogeheten voortzettingseis. Als u minder dan vijf jaar geleden met toepassing van de BOR (een deel van) uw huidige bedrijf geschonken hebt gekregen en door de coronacrisis bent genoodzaakt een gedeelte of het geheel van de onderneming te beëindigen, kan dat in strijd zijn met de voortzettingseis. Het is belangrijk hierover tijdig in gesprek te gaan met de Belastingdienst. 

Verlaging gebruikelijk loon bij afname omzet

Als directeur-grootaandeelhouder wordt u geacht minstens een gebruikelijk loon te ontvangen vanuit uw bedrijf. Als uw bedrijf door de coronacrisis in de eerste vier maanden van 2020 een lagere omzet heeft behaald en u (tijdelijk) uw loon hebt verlaagd, kon u voor het gehele jaar 2020 een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen. De toegestane verlaging van het gebruikelijk loon is evenredig aan de omzetdaling in de eerste vier maanden van 2020 ten opzichte van de eerste vier maanden van 2019. Een van de voorwaarden was dat uw rekening-courantschuld en uitgekeerd dividend over 2020 niet toeneemt als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.

Ook voor 2021 kunt u bij een omzetdaling een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen. In de regeling voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019. Daarbij moet er sprake zijn van een omzetverlies ten opzichte van 2019 van ten minste 30 procent. De overige voorwaarden, zoals die omtrent uw rekening-courant en het uit te keren dividend, zijn vergelijkbaar met de regeling 2020.

Verhuur vastgoed aan uw familiebedrijf

Als u vastgoed verhuurt aan uw familiebedrijf, kunt u er mogelijk op zakelijke gronden voor kiezen om (tijdelijk) de huur te verlagen.

Niels Govers

Partner Family Business, PwC Netherlands

+31 (0)62 906 82 17

E-mailadres

Philip Vossenberg

Tax Partner en Regioleider regio NOC, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)62 295 34 75

E-mailadres

De volgende stappen voor herstel:

Volg ons

Contact

Nicolien Borggreve

Nicolien Borggreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 081 66 41

Allard Knook

Allard Knook

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 437 77 85

Philip Vossenberg

Philip Vossenberg

Tax Partner en Regioleider regio NOC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 295 34 75

Hide