Uitbreiding Noodpakket 3.0

Op 9 december 2020 zijn in de ‘Kamerbrief over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket’ uitbreidingen aangekondigd op het derde steun- en herstelpakket. Het kabinet kiest ervoor de steunmaatregelen in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen. 

NOW

In tegenstelling tot wat aanvankelijk is geregeld, blijft de NOW-3 in Q1 2021 gelijk aan Q4 2020. De parameters (vereist omzetverlies, maximale vergoeding van de loonsom) wijzigen dus nog niet voor de vierde tranche van NOW (jan. t/m mrt 2021). Voor de vierde tranche NOW (ofwel het tweede tijdvak van NOW-3) geldt dan ook:

 • Maximale vergoeding loonsom: 80%
 • Vrijstellingspercentage loonsom: 10%
 • Minimale omzetverlies: 20% 

TVL

Voor de TVL wordt het subsidiepercentage verhoogd: dit was 50%, maar zal nu oplopen tot 70% bij een omzetderving van 100%. Dit geldt zowel voor Q4 2020 als Q1 2021. Verder gelden de volgende aanpassingen voor Q1 2021 TVL:

 • De omzetdrempel wordt niet verhoogd naar 40% maar blijft 30%.
 • Ook voor Q1 2021 worden de SBI-codes losgelaten waardoor alle sectoren gebruik kunnen maken van de TVL.
 • De evenementenmodule gaat ook gelden voor Q1 2021. De aparte evenementenmodule is nader uitgewerkt en wordt in de Kamerbrief uitgelegd.

Verlenging bijzonder uitstel van betaling (BUVB)

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 april 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen.

 • Voor ondernemers die na 1 januari 2021 voor de eerste keer een aanvraag doen, betekent dit dat zij tot 1 april 2021 hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeven te voldoen.
 • Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 april 2021 kunnen vragen.
 • Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.

Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 april 2021 hoeven te worden hervat. De opgebouwde belastingschuld tijdens de periode van het uitstel hoeft niet direct op 1 april 2021 te worden voldaan. Ondernemers krijgen een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021.

Overige fiscale Covid-19-maatregelen

De meeste overige fiscale maatregelen lopen af per 31 december 2020. Het kabinet verlengt de volgende vijf fiscale maatregelen tot 1 april 2021:

 • Het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • Het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers (mutual agreements);
 • De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 • Het btw-nultarief op mondkapjes, en;
 • Het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.

Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe fiscale maatregelen:

 • Tot 1 april 2021 geldt een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en –testkits;
 • De Eenmalige opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca wordt vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Omzetbegrip NOW

De derde bijlage bij de Kamerbrief is het document 'Verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW'.  De verduidelijking van het omzetbegrip voor de NOW wordt als volgt samengevat:

‘Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Daar is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook hier geldt dat gekeken wordt naar baten die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn. Baten kunnen bijvoorbeeld subsidies, giften, bijdragen vanuit overheidsinstellingen, donaties etc. zijn. Deze worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.’

In de bijlage wordt ook verduidelijkt welke corona-gerelateerde-subsidies meetellen als omzet voor de NOW. Dit geldt voor: TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage zorg, Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw. Ook een eventuele tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt als omzet voor de NOW gezien. Voor andere steun dan uit de reguliere steunpakketten (bijvoorbeeld sectorspecifieke steun of middelen uit een gemeentelijk fonds) geldt: als een subsidie volgens het jaarrekeningenrecht als omzet wordt gezien voor de onderneming, het ook omzet is voor de NOW.

Op de websites van UWV en de NBA en op rijksoverheid.nl wordt het omzetbegrip voor de NOW nog eens uitgelegd.

Volg ons