2021 Mei Verlenging steunpakket

In de Kamerbrief van 27 mei 2021 geeft het kabinet aan dat het steun- en herstelpakket ook in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar blijft, maar dat het einde ervan in zicht komt: “Naarmate bedrijven weer omzet kunnen maken, zullen ze de komende periode vanzelf uit het steunpakket ‘groeien’.” Tegelijkertijd wordt de kanttekening gemaakt dat “als er zich onverhoopt nieuwe ontwikkelingen voordoen die nopen tot extra contactbeperkende maatregelen, dit ook de afweging over het afbouwen van steun na het derde kwartaal zal beïnvloeden.”

In twee schematische overzicht zijn de maatregelen samengevat: Verlenging steun- en herstelpakket en Steunpakket TVL.

Hierna volgt een overzicht van de voornaamste (fiscale) maatregelen en subsidies.

NOW-4

Het voorstel is om de NOW met nog een periode van drie maanden te verlengen, NOW-4.  NOW-4 ziet op het tijdvak juli t/m september 2021. De cijfers voor NOW-4 zijn gelijk aan de aangepaste cijfers van het tweede en derde tijdvak van  NOW-3 (januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021): 

 • Maximale vergoeding loonsom: 85%.
 • Minimale omzetverlies: 20%.
 • Loonsomvrijstelling: 10%.
 • Forfaitaire opslag: 40%.
 • Maximale vergoeding per werknemer: twee keer het maximum dagloon.

Voor NOW-4 is een nieuwe referentiemaand voor de loonsom gekozen, de maand februari 2021, in plaats van juni 2020. 

TVL-subsidie telt niet langer mee als omzet voor NOW3 en NOW4 

Het kabinet kiest ervoor om de TVL-subsidie uit te zonderen van het omzetbegrip binnen  NOW 3 en NOW 4. Werkgevers die NOW 3 en NOW 4 hebben aangevraagd of aanvragen, hoeven dus bij de vaststelling van de NOW-subsidie geen rekening meer te houden met de ontvangen TVL-subsidie.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) Q3

De maximale tegemoetkoming in de vaste lasten voor bedrijven blijft in het derde kwartaal van 2021 gelijk aan het tweede kwartaal: 100 procent vanaf 30 procent omzetverlies. Ook de vergoeding voor bedrijven die met ongebruikte voorraden blijven zitten, wordt verhoogd.

 • De eis van maximaal 250 medewerkers is al eerder losgelaten, ook grotere bedrijven kunnen een beroep kunnen doen op de TVL.
 • In het derde kwartaal van 2021 blijft het maximale subsidiebedrag per kwartaal 550.000 euro voor het mkb en gaat het maximale subsidiebedrag voor het niet-mkb omlaag van 1,2 miljoen euro naar 600.000 euro.
 • Het minimale subsidiebedrag blijft evenals in het tweede kwartaal 1.500 euro.
 • De vastelasten-drempel blijft evenals in het tweede kwartaal 1.500 euro.

Terugbetaling NOW en TVL

Als bij de definitieve vaststelling van NOW en TVL blijkt dat een ondernemer te veel voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet dat bedrag worden terugbetaald aan UWV respectievelijk RVO. Na vaststelling krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om het openstaande bedrag terug te betalen.

Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan kan een ondernemer afspraken maken om te komen tot een terugbetalingsregeling voor meerdere termijnen. De toepasselijke rente daarbij is 0 procent en er is de toezegging dat UWV en RVO zich hierbij coulant opstellen. Tevens heeft het kabinet besloten voor terugbetalingen van NOW en TVL een doelmatigheidsgrens te hanteren, waarbij bedragen onder de 500 euro niet zullen worden geïnd.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tozo wordt verlengd (Tozo 5) en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021, onder dezelfde voorwaarden als voorheen. 

De aanvangstermijn voor terugbetaling van de lening bedrijfskapitaal wordt verlengd met zes maanden tot 1 januari 2022. Over deze zes maanden wordt geen verschuldigde rente opgebouwd. De looptijd voor alle Tozo-leningen bedrijfskapitaal wordt verlengd van 42 maanden naar 60 maanden. De looptijd is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment dat de lening moet zijn terugbetaald.  

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Het kabinet verlengt de TONK tot en met het derde kwartaal 2021, zodat de aanvraag van de TONK mogelijk is over de periode juli tot en met september 2021. 

BUVB (Bijzonder Uitstel Van Betaling)

De regeling van het bijzonder uitstel van betaling wordt niet verder verlengd en blijft dus gelden tot 1 juli 2021. Ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend kunnen tot 1 juli 2021 om verlenging van het uitstel vragen. Dit betekent dat van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer de belasting gaan betalen die vanaf dat moment verschuldigd wordt. Bijvoorbeeld de loon- en omzetbelastingen over het laatste belastingtijdvak van vóór 1 juli 2021 (o.a. Q2 2021 of juni 2021) moet dus tijdig worden voldaan.

De start van de terugbetalingstermijn schuift wel een jaar op, van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022. De termijn waarin mag worden terugbetaald wordt daarnaast verlengd van 36 maanden naar 60 maanden. Eerdere aflossing blijft overigens mogelijk. Het kabinet kiest expliciet niet voor het generiek (geheel of gedeeltelijk) kwijtschelden van de belastingschuld. 

Belangrijke kanttekeningen in dit verband: wanneer een belastingplichtige na afloop van verkregen uitstel van betaling één keer niet voldoet aan een betalingsverplichting, vervalt de hele regeling. Een significant aantal belastingplichtigen - naar schatting ca. 60.000 (!) - blijkt na afloop van verleend uitstel van betaling hun betalingsverplichting niet of slechts gedeeltelijk te hervatten. De Belastingdienst heeft hierover brieven verstuurd en een dringende oproep gedaan om alsnog verlengd uitstel aan te vragen: ‘Dringend advies: verleng uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis’. Voor 1 juli 2021 kunnen eventuele tekortkomingen veelal nog worden opgelost door alsnog verlengd uitstel aan te vragen.

Invorderingsrente stapsgewijs omhoog

Het percentage invorderingsrente wordt vanaf 1 januari 2022 in stappen van 1 procentpunt verhoogd in plaats van direct naar 4 procent zoals eerder voorgenomen. De stappen zijn als volgt: op 1 januari 2022 naar 1 procent, op 1 juli 2022 naar 2 procent, op 1 januari 2023 naar 3 procent en tenslotte op 1 januari 2024 naar 4 procent.

Overige fiscale maatregelen

Het kabinet verlengt ook andere fiscale maatregelen, tot 1 oktober 2021. Het gaat daarbij om:

 1. het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 2. het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
 3. de onbelaste reiskostenvergoeding;
 4. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 5. het btw-nultarief op mondkapjes;
 6. de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel
 7. het btw-nultarief op COVID-19- vaccins en testkits; en
 8. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.
Verlaagde btw-tarief sportlessen

Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden loopt door totdat de verplichte sluiting van sportscholen ook voor groepslessen is opgeheven en groepslessen binnen weer zijn toegestaan.

Urencriterium

Voor verschillende IB-ondernemersfaciliteiten geldt een urencriterium van 1.225 uur. In de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 worden IB-ondernemers geacht ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als die gelet op de crisis niet daadwerkelijk zijn besteed. Dit wordt niet verlengd, vanaf 1 juli 2021 tellen voor het urencriterium enkel de daadwerkelijk bestede uren.

Garantieregelingen

Het kabinet heeft verschillende garantieregelingen in het leven geroepen, waaronder een garantiefonds voor evenementen zodat er evenementen voor de tweede helft van 2021 kunnen worden gepland. Als die niet doorgaan, dan vergoedt de overheid de gemaakte kosten. Deze garantieregeling is een vorm van staatssteun en vereist goedkeuring van de Europese Commissie.

Ook zullen een aantal kredietgarantieregelingen worden verlengd. De BMKB-C is al verlengd tot en met 31 december 2021. De garantieregelingen KKC, GO-C en de regeling Overbruggingskredieten via Qredits zullen worden verlengd tot en met 31 december 2021, in lijn met het verlengde EU staatssteunkader. De overheid stopt na 30 juni 2021 echter met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten. Volgens het kabinet zullen verzekeraars dankzij de gunstige economische vooruitzichten ook zonder een garantie van de Nederlandse staat dekking blijven bieden en is deze garantieregeling daarom niet meer nodig.

Het kabinet heeft advies ontvangen van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap om het eigen vermogen van het brede MKB te versterken ten einde investeringsruimte te creëren (‘Versterk fundament ondernemerschap’). Dit advies wordt komende tijd door het comité verder uitgewerkt. Het kabinet zal na ontvangst van het advies met een reactie komen.

Overige regelingen

Voor de culturele en creatieve sector komt in afgebouwde vorm verlenging van de specifieke steunmaatregelen in het derde kwartaal. De steunmaatregelen voor de sportsector worden met een kwartaal verlengd. 

Net als in 2020 keert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tachtig procent van de directe inkomenssteun uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid eerder uit aan landbouwers om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Naar verwachting komt dit voorschot in juli of augustus. 

Het kabinet verlengt de steunmaatregel voor dierentuinen. Omdat de meeste dierentuinen vanaf 19 mei open mogen, wordt het definitieve subsidiebedrag hiervoor gecorrigeerd.

Volg ons