2021 januari steunmaatregelen

Op 21 januari 2021 zijn de nieuwe steunmaatregelen bekendgemaakt.

Een samenvatting van de nieuwe maatregelen staat in een persbericht en een toelichting in een Kamerbrief. Nieuw is onder andere een regeling voor starters. Daarnaast gaat het voor het grootste deel over verlenging van maatregelen of matiging van afbouw. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste (fiscale) maatregelen en subsidies.

NOW

De cijfers van het tweede tijdvak van de NOW-3 (januari t/m maart 2021) en het derde tijdvak van de NOW-3 (april t/m juni 2021) worden gelijkgetrokken en de eerder voorgenomen afbouw in het derde tijdvak wordt niet doorgezet. Voor beide tijdvakken gaat gelden: 

 • Maximale vergoeding loonsom: 85%
 • Minimale omzetverlies: 20%
 • Loonsom vrijstelling: 10%

Per 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.

BUVB

Het bijzonder uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 juli 2021.

 • Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen.
 • Ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend kunnen alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 vragen. Dit krijgen zij niet automatisch.
 • Ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.
 • De start van de terugbetalingstermijn (van 36 maanden) schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.

Thuiswerkvergoeding (niet op korte termijn), verruiming werkkostenregeling en verlenging doorbetalen vaste reiskostenvergoeding

 • Het kabinet onderzoekt een aanvullende regeling voor het onbelast vergoeden van thuiswerkkosten. Het gaat om een meer structurele maatregel, (ook) voor ná de crisis, die wordt onderzocht. Hierbij ook wordt gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.
 • Het werkkostenbudget wordt net als in 2020 iets verruimd. Ook voor het jaar 2021 wordt de vrije ruimte voor de eerste 400.000 euro van de loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%.
 • De goedkeuring voor het doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 april 2021.

Langere versoepeling urencriterium

Het kabinet versoepelt het urencriterium ook voor 2021.

 • De versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed (en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid).
 • Voor ondernemers die seizoengebonden arbeid verrichten, geldt dat zij worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren plegen te doen. 

Lager gebruikelijk loon

Onder voorwaarden kunnen ondernemers met een omzetdaling als gevolg van de crisis ook in 2021 een lager gebruikelijk loon vaststellen. Voor 2021 geldt wel de voorwaarde dat het omzetverlies in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% moet zijn. 

Verlenging van andere belastingmaatregelen (corona-besluit)

Naast het BUVB worden ook andere maatregelen en goedkeuringen verlengd tot 1 juli 2021, waaronder:

 • Uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • Akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers (in een noot wordt opgemerkt: 'Voor de verlenging van deze maatregelen zullen wij in overleg treden met België en Duitsland.');
 • Btw-nultarief op mondkapjes, op de uitleen van zorgpersoneel, en op vaccins en testkits. Verlaagde btw-tarief op online sportlessen door sportscholen zolang die verplicht gesloten zijn;
 • Behoud van hypotheekrenteaftrek bij betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen.

 • De regeling zal gelden voor het 1e en 2e kwartaal van 2021.
 • Starters begonnen tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 komen voor het eerste kwartaal in 2021, bovenop de nieuwe startersregeling, ook in aanmerking voor reguliere TVL. 
 • Starters kunnen ook gebruik gaan maken van de corona-overbruggingskredieten tot maximaal 50.000 euro (na goedkeuring van de regeling door de Europese Commissie).
 • De precieze verdere invulling van de startersregeling wordt nader bekend gemaakt maar zal gebaseerd worden op de TVL. 

Tozo

Het kabinet heeft aanpassingen van de Tozo aangekondigd.

 • Voor  Tozo 3 geldt dat deze per 1 februari 2021 ook met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd voor de maand ervoor.  
 • Bij Tozo 4 (per 1 april 2021) wordt toch geen vermogenstoets gehanteerd. Ook deze vierde Tozo mag met terugwerkende kracht worden aangevraagd (per 1 mei 2021 ).

Gerichte kwijtschelding van (belasting)schulden

De Belastingdienst gaat samen met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden voor situaties waarin een terugbetalingsregeling niet volstaat. Het streven is om hier in het tweede kwartaal van dit jaar richtlijnen voor te hebben. In afwachting hiervan zal de Belastingdienst op verzoek van de ondernemer reeds ingediende saneringsverzoeken aanhouden.

Evenementenbranche

Het kabinet wil een garantiefonds voor evenementen instellen, zodat er evenementen voor de zomer (circa 1 juli 2021) kunnen worden gepland. Als die niet doorgaan, dan vergoedt de overheid de gemaakte kosten. De precieze invulling moet het kabinet nog uitwerken.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

De maximale tegemoetkoming in de vaste lasten voor bedrijven gaat in het eerste en tweede kwartaal van 2021 omhoog  van 70 procent naar 85 procent vanaf 30 procent omzetverlies. Ook de vergoeding voor bedrijven die met ongebruikte voorraden blijven zitten, wordt verhoogd.

 • De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten, zodat ook grotere bedrijven een beroep kunnen doen op de TVL.
 • Vanaf het eerste kwartaal van 2021 gaat het maximale subsidiebedrag per kwartaal omhoog van 90.000 naar 333.000 euro voor het mkb en 400.000 euro voor het niet-mkb.
 • Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 euro naar 1500 euro, dit is om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen.
 • Het kabinet wil zelfs meer kleinere ondernemers toegang tot de TVL bieden, die mogelijkheid wordt nu onderzocht.
 • Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen door Europese regelgeving niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL. Daarom werkt het kabinet aan een alternatieve regeling binnen de staatssteunkaders.

Voorraadvergoeding detailhandel verlengd en verhoogd

De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogd.

 • In de eerste en tweede kwartaal van 2021 zal de subsidie verhoogd worden van 5,6 procent naar 21 procent op het vastelastenpercentage in de TVL tot maximaal 200.000 euro. 
 • De voorraadvergoeding hoeft niet apart te worden aangevraagd en loopt mee met de aanvraag voor de TVL
 • Deze 200.000 valt buiten het maximumbedrag van 330.000 van de TVL.

Volg ons