Private equity is veel ‘publieker’ dan gedacht

Private-equityfirma’s vervullen een belangrijke rol in onze maatschappij en zijn veel ‘publieker’ dan hun naam doet vermoeden en menigeen denkt. Zij zouden zichzelf een plezier doen door meer en beter te communiceren over de meerwaarde die zij creëren voor mens, milieu en maatschappij.

Private equity had lange tijd een slechte naam. Dat was deels begrijpelijk, want voor de financiële crisis werd het gedrag van sommige investeerders gekenmerkt door een kortetermijnfocus. Dat kwam mede door de mogelijkheid om overmatig met vreemd vermogen te financieren (met het risico van mislukkingen en faillissementen), een onevenwichtige belangenbehartiging en/of een gebrek aan transparantie over de verdienmodellen.

Oscar Kinders – expert private equity PwC

Belangrijk voor werkgelegenheid

Maar dit imago was zeker niet altijd terecht. Private equity is altijd zeer belangrijk geweest voor de werkgelegenheid en daarmee een groeimotor voor de economie. In Nederland werkt meer dan acht procent van de beroepsbevolking (in)direct voor bedrijven die eigendom zijn van private-equityfirma’s. Tijdens de recente economische crisisjaren kende deze groep bedrijven nauwelijks faillissementen.

PGGM wees dit jaar ook op de aantrekkelijkheid en relevantie van private equity. Volgens de pensioenbeheerder leveren de investeringen in private equity momenteel zes procent meer op dan beleggingen via de beurs, waardoor (in)direct het bestaande pensioengat verkleind of minder groot wordt.

Ongenuanceerde aanvallen

Discussies over de ‘hoge beheerkosten’ en de vraag of private-equitypartijen wel genoeg belasting betalen, blijven echter de revue passeren. Ook in politiek Den Haag wordt nog steeds regelmatig een ongenuanceerde aanval op de private-equitysector gelanceerd. Daarbij is de maatschappelijke kritiek overigens vaak terug te voeren op onbegrip dat is ontstaan door onvoldoende of onhandige communicatie door private-equitypartijen, die niet gewend zijn aan publieke belangstelling.

Tijden zijn veranderd

Dat moet veranderen. De branche moet laten zien dat private equity steeds meer waarde toevoegt door een sterke operationele en strategische betrokkenheid. Zo is de tijd voorbij dat firma’s vooral op basis van financiering met vreemd vermogen binnen drie jaar hun investering met een mooi rendement willen (en kunnen) terugverdienen. Tegenwoordig zijn private-equityfirma’s gemiddeld tussen de vijf en zeven jaar bij een bedrijf betrokken. Bovendien ligt, mede onder druk van toenemende regulering, de nadruk nu veel meer op transparantie. Achterliggende investeerders, vooral pensioenfondsen, eisen een nadrukkelijke focus op duurzaam en verantwoord investeren.

Focus op milieu

Een continue focus op milieu, sociale vraagstukken en de juiste governance bij de investering is een essentieel onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van deze firma’s. De dialoog tussen beleggers, fondsmanagers en het management van portfoliobedrijven gaat steeds vaker over deze factoren en is daardoor gericht op het gezamenlijk creëren van duurzame waarde.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onafhankelijk van de druk van samenleving en professionele beleggers hebben private-equityfirma’s ook een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Integrale belangenbehartiging behoort tot deze – op vertrouwen gebaseerde – verantwoordelijkheid, zoals een recent VN-rapport nog eens benadrukte. De meeste bedrijven waarmee ik spreek, zijn zich zeer bewust van deze verantwoordelijkheid en geven daar op verschillende manieren vorm aan.

Intensieve betrokkenheid

Kortom, de toegevoegde waarde van private equity bestaat inmiddels uit een intensieve betrokkenheid voor een langere termijn, een gerichte inzet van kapitaal, kennis, ervaring en netwerk, een hoge mate van transparantie naar de direct betrokken partijen en een gelijkschakeling van de belangen van management en investeerder door heldere financiële afspraken. Deze krachtige combinatie vertaalt zich in een belangrijke strategische én operationele bijdrage aan de groei en professionalisering van het Nederlandse bedrijfsleven.

Werken aan imago

Voor de private-equitybranche ligt daar een kans. Het is belangrijk dat ze meer en beter gaat communiceren. Daarbij moeten firma’s naar de buitenwereld veel transparanter zijn over hun duurzame opstelling en de meerwaarde die ze voor mens, milieu en maatschappij creëren.

Deze blog is ook te lezen in de december-editie van Inzake, het corporate magazine van PwC. Dit nummer is grotendeels gewijd aan het belang van familiebedrijven en private equity voor de economie en de samenleving.

Contact

Oscar Kinders

Oscar Kinders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 40 30

Volg ons