Het EU-referendum: wat zijn nu eigenlijk de fiscale gevolgen?

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

De discussie over de gevolgen van de uitkomst van het recente EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk werd in de afgelopen weken met name gevoerd over de procedure van de scheiding en de verschillende scenario’s. De meeste mensen zijn inmiddels bekomen van de (eerste) schok en nu komt de vraag op wat de gevolgen zijn voor ondernemingen die zaken doen met en in het Verenigd Koninkrijk. Een belangrijk onderdeel in deze discussie is wat de fiscale en juridische gevolgen (kunnen) zijn.

Jan-Willem Thoen – Fiscalist PwC

De exacte gevolgen van de uitkomst van het referendum hangen grotendeels samen met de wijze waarop, en het proces waarmee, het einde van het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk door de EU en de Britten wordt ingevuld. Daarnaast is ook van groot belang welke afspraken er worden gemaakt over de nieuwe relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dit zal in de komende maanden meer vorm gaan krijgen nu Theresa May is geïnstalleerd als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk en David Davis is aangesteld als de minister voor de Brexit. Naar verwachting zal de procedure voor het vertrek begin 2017 officieel worden opgestart.

Concept voorstellen nieuwe richtlijnen

De nationale fiscale wetgeving en de invulling daarvan is in beginsel nagenoeg geheel een eigen verantwoordelijkheid van de lidstaten. Op EU niveau wordt echter in toenemende mate gezocht naar een vorm van harmonisatie via richtlijnen, bindende regelingen en verordeningen. Met name op het gebied van de btw en douane heffing is al in grote mate sprake van samenwerking, maar ook op het gebied van de vennootschapsbelasting vindt via richtlijnen en Europese jurisprudentie van het Hof van Justitie steeds meer afstemming plaats. Hoe de behandeling en uitvoering van de voorliggende voorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van automatische gegevensuitwisseling en de bestrijding van belastingontwijking binnen de EU, de komende periode zal worden uitgewerkt, en de houding van het Verenigd Koninkrijk daarbij, is vooralsnog onduidelijk. Echter, een groot aantal van de EU initiatieven op dit vlak is in lijn met de OESO voorstellen uit het BEPS project en aangezien het Verenigd Koninkrijk een prominent lid is van de OESO is de verwachting dat verschillen beperkt zullen zijn.

Wat wordt de fiscale koers?

De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben in de toekomst meer flexibiliteit hoe zij de nationale fiscale wet vorm geven omdat ze niet langer gebonden zijn aan EU richtlijnen en regels. Binnen de EU/EER is – in aansluiting bij de wereldwijde tendens – op dit moment een duidelijke beweging zichtbaar naar meer transparantie en strenge regelgeving op fiscaal gebied. Denk bijvoorbeeld aan voorkomen van hybride mismatches, de aandacht voor grensoverschrijdende winsttoerekening en de nadruk op verrekenprijzen. Het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting deze beweging blijven steunen als prominent lid van de OESO, maar zal tegelijkertijd (meer) ruimte hebben voor maatregelen om het fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken. Dat dit op de agenda van de Britten staat, blijkt wel uit een recente uitlating van de minister van Financiën die opperde het vennootschapsbelasting tarief in het Verenigd Koninkrijk (verder) te verlagen naar slechts 15%.

Onduidelijkheid heeft echter wel gevolgen

Op dit moment zijn de eerste gevolgen van het einde van het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk al zichtbaar. Dit is met name te zien in de EUR-GBP wisselkoers, maar ook bij ondernemingen in de vastgoed (beleggingen) sector en ondernemingen die financiële dienstverlening verzorgen, worden geconfronteerd met de eerste gevolgen op hun bedrijfsvoering. De economische vooruitzichten zijn verslechterd en in een poging het tij te keren heeft de Britse centrale bank afgelopen week onder andere de rente verlaagd. De onzekerheid zal naar verwachting door gaan werken in consumentenvertrouwen en uitstel van investeringen.

Stabiel fiscaal en ondernemingsklimaat

De onduidelijkheden op fiscaal en financieel gebied in het Verenigd Koninkrijk zullen naar verwachting bij investeerders en ondernemingen resulteren in (her)overwegingen van hun bestaande en nieuwe werkzaamheden. Sommige investeerders gaan naar verwachting om deze reden op zoek naar nieuwe locaties voor hun beleggingen. Terwijl sommige ondernemingen op zoek gaan naar steden waar zij nieuwe activiteiten kunnen starten, of bestaande activiteiten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar willen overplaatsen.
Deze ontwikkeling biedt kansen voor bestaande (financiële) hoofdsteden in de EU. Een aantal mogelijke alternatieven wordt in de media genoemd, waaronder Nederland met het sterk ontwikkelde gebied in de randstad. Wellicht kunnen ondernemingen de mogelijke negatieve gevolgen van een Brexit nog enigszins beperken door het positieve Nederlandse vestigingsklimaat te benutten?

Wilt u meer weten over de mogelijke gevolgen van de Brexit? Kijk dan op onze speciale webpagina. Wij wijzen u specifiek op onze Brexit Monitor 4 met een meer uitgebreide toelichting op de gevolgen voor de economie en belasting na de Brexit.

Contact

Jan-Willem Thoen
Senior Director
Tel: +31 (0)88 792 36 80
E-mailadres

Volg ons