Blueprint stap 3: Bouwen aan de fundering onder digitaal succes

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Sinds een jaar of twee is ING bezig met een transformatie die vooral gedreven wordt door de veranderingen in de verwachtingen, het gedrag en de ervaringen van de ING-klanten. Zij schudden de bank wakker met de boodschap dat "We all need banking, but we don't need banks." ING ging dus niet op zoek naar de best practices uit de bankensector om zijn klanten tevreden te houden en te behouden. Ter inspiratie en om te leren over welke capaciteiten een bank in het digitale tijdperk moet beschikken, kijkt het in de keuken bij digitale leiders als Google, Netflix, Zappos en Spotify. De lessen die ING daaruit trekt hebben ingrijpende gevolgen in vrijwel alle aspecten en geledingen van de bank.

Michel Mulders, partner en Industry 4.0 Leader PwC

loading-player

Playback of this video is not currently available

Blueprint for digital succes

Kennis, vaardigheden, gedrag en cultuur

Het in kaart brengen en opbouwen van de kennis, de vaardigheden, het gedrag en de cultuur die nodig zijn voor digitaal succes, is de derde stap in onze blauwdruk. In de voorgaande stappen is het strategische doel bepaald door te analyseren welke concurrentievoordelen er zijn te behalen als het bedrijf met gebruik van digitale technologie sneller, beter, goedkoper en/of flexibeler gaat werken. In verschillende pilotprojecten is daarna gericht geëxperimenteerd: er is ervaring opgedaan met nieuwe vormen van samenwerking - tussen afdelingen en over bedrijfsgrenzen heen - en met nieuwe technologieën. 

Blueprint for digital succes

De schop gaat de grond in

Waar de eerste twee stappen nog vooral voorbereidend waren, gaat in deze derde stap de schop echt de grond in. Op basis van het gestelde doel en de verkregen inzichten, kunnen we met het nodige detail uitwerken hoe het bedrijf er na de digitale transformatie uitziet. Bovendien kan met de lessen die uit de pilots zijn te trekken - wat ging al wel goed, wat moet nog beter? - geanalyseerd worden welke vaardigheden het bedrijf nog verder moet ontwikkelen of in huis moet halen. Daarmee ligt er een bouwplan voor de noodzakelijke fundering onder digitaal succes. We kunnen nu gaan bouwen aan de capaciteiten - de verzameling kennis, vaardigheden en cultuurelementen - die nodig zijn om de transformatie tot een succes te maken. Bij het bouwen van dat fundament moet op vier aspecten worden gelet: organisatiestructuur, processen, technologie en, als belangrijkste factor, mensen.

Pas de organisatiestructuur aan

Dit is het moment om te overwegen of de bestaande organisatiestructuur, met zijn vastomlijnde hiërarchie, organisatorische silo's en ongeschreven regels, nog voldoet in de digitale toekomst. Een silo-mentaliteit is vaak een van de grootste obstakels is voor het doorvoeren van de radicale veranderingen waar digitale transformaties om vragen. In dat geval kan het verstandig zijn om nieuwe organisatievormen buiten de bestaande structuur op te zetten: incubators waar nieuwe businessmodellen en manieren van werken kunnen worden ontwikkeld, zonder de erfenis van het verleden. Ook termen als 'centres of excellence' of 'ideation labs' worden in dit verband vaak gebruikt: stimulerende, creatieve omgevingen waarin zelf-organiserende, multidisciplinaire teams problemen oplossen en ideeën ontwikkelen.

Nieuwe processen stoelen op digitaal vertrouwen

Digitalisering maakt het gemakkelijker dan ooit om nieuwe verbindingen en vormen van samenwerking te smeden: tussen functies in een bedrijf, tussen bedrijven in de waardeketen, en tussen machines onderling en met hun omgeving. Hiermee wil ik nog een keer benadrukken hoe essentieel het is om over bestaande grenzen heen te kijken en processen van begin tot eind te analyseren, te herontwerpen en te verbeteren.

Er geldt daarbij echter een belangrijke voorwaarde. Verbinding en samenwerking ontstaan alleen als alle betrokken partijen elkaar vertrouwen; en in een digitale transformatie moet er dus digitaal vertrouwen worden gecreëerd. Dat betekent, onder veel meer, dat in de hele keten gemeenschappelijke processen worden ingevoerd om de veiligheid van data, systemen en klantgegevens te garanderen en voor risicomanagement.

Digitaal succes vereist een agile IT-functie

De ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie gaan bijna overweldigend snel. Doorbraken in kunstmatige intelligentie, machine learning, robotica, het Internet of Things, virtual/augmented reality of 3D-printen hebben de potentie om het aanzien van hele bedrijfstakken en hun producten- en dienstenaanbod drastisch te veranderen. Een voorwaarde voor veel van deze technologieën en voor het succes van digitale transformaties is een agile IT-functie die een bedrijf de flexibiliteit en de wendbaarheid geven om snel op veranderingen in de omgeving te reageren.

Maar dergelijke agility is ook vereist buiten de de IT-functie. Veel van de zaken die voor het slagen van digitale transformaties bepalend zijn en die ik in deze blogreeks al eerder heb aangestipt - het belang van nieuwe verbindingen en samenwerking tussen verschillende functies, de meerwaarde van multidisciplinaire teams, de snelheid waarmee veranderingen moeten worden doorgevoerd, eigenaarschap van topmanagement - dragen bij daaraan bij. 

Uiteindelijk komt het aan op mensen

"De grootste uitdaging voor leidende industriële bedrijven is niet een kwestie van technologie - het zijn de mensen", schreven we in ons Industrie 4.0 onderzoek uit 2016. Ons 'Digital IQ' onderzoek dat we sinds 2007 uitvoeren laat ook stelselmatig zien dat niet technologische maar menselijke factoren het meest bepalend zijn voor het resultaat van investeringen in digitalisering. Hoe goed zijn leiders en topmanagers in staat daaraan leiding te geven, erover te communiceren en er draagvlak voor te creëren in de organisatie? Hoe goed zijn medewerkers gekwalificeerd om digitale processen in te voeren en er mee te werken? De vaardigheden en kennis van de mensen in het bedrijf bepalen uiteindelijk het verschil tussen succes en falen van een digitale transformatie.

Digitale kampioenen zijn ten slotte meesters in het creëren van waarde met behulp van data. Cruciaal is daarom de vraag of er voldoende kennis op het gebied van data analytics in het bedrijf aanwezig is. Waarschijnlijk is het antwoord 'nog onvoldoende'. Het aantrekken en opleiden van data scientists - het meest sexy beroep van de 21ste eeuw - en in hun kielzog user interface designers, digital innovation managers et cetera, is dan de volgende stap in de blauwdruk voor digitaal succes - en het onderwerp van mijn volgende blog.

Deel 3 van een serie blogs met een stappenplan voor succes in de digitale toekomst van de maakindustrie.

Contact

Michel Mulders
Partner
Tel: +31 (0)88 792 31 65
E-mailadres

Volg ons