Onze governance

In de governancestructuur van PwC Nederland staan centraal:

  • Algemene Vergadering (AV)
  • Raad van commissarissen (rvc)
  • Raad van bestuur (rvb)
  • Ledenraad

Algemene Vergadering

Iedere partner is door middel van zijn of haar partner-bv lid van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. Deze coöperatie, met uitgesloten aansprakelijkheid van haar leden, heeft de organen AV, rvb en Ledenraad. De taken en bevoegdheden zijn hieronder beschreven.

De AV heeft de gebruikelijke bevoegdheden en beslist over benoeming en ontslag van de voorzitter van de rvb, stelt de jaarrekening, de begroting en de strategie van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. vast en keurt het aangaan van aansluitingsovereenkomsten goed.

Raad van commissarissen

Per 1 mei 2015 heeft Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. een raad van commissarissen ingesteld. De rvc wordt gevormd door Carel van Eykelenburg (voorzitter), Naomi Ellemers, Annemarie Jorritsma, Yvonne van Rooy, Frits Oldenburg, Cees van Rijn en Jan Sijbrand.

Klik hier voor meer informatie.

Raad van bestuur

De raad van bestuur optimaliseert de randvoorwaarden en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van PwC, de strategie en het beleid. De rvb wordt gevormd door Ad van Gils (voorzitter en statutair bestuurder), Jolanda Lamse-Minderhoud, Agnes Koops, Renate de Lange, Marc Diepstraten, Maarten van de Pol, Marc Borggreven (gevolmachtigd titulair lid raad van bestuur).

Klik hier voor meer informatie.

Ledenraad

De rol van toezichthouder werd bij PwC in Nederland tot 1 mei 2015 vervuld door de onafhankelijke Local Oversight Board (LOB). Indertijd bestaande uit zes partners vanuit de Lines of Service, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter. Met de instelling van de rvc per 1 mei 2015 is de LOB omgezet in een Ledenraad die acteert als (collectieve) belangenbehartiger van de leden en die advies geeft op relevante onderwerpen die ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering van Coöperatie worden voorgelegd. Daarnaast kan de Ledenraad zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en treedt hij in geval van een geschil op als individuele belangenbehartiger. De leden worden benoemd door de leden van Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

De Ledenraad wordt gevormd door Diederik van Dommelen (voorzitter), Hans Bod, Jacobina Brinkman, Hans Dullaert, Jeroen Elink Schuurman, Sander Gerritsen, Paul Nillesen en Shana Laurie de Hernandez.

Beloningsbeleid

De PwC merknaam geeft invulling aan de verwachtingen die de samenleving, klanten en de medewerkers van PricewaterhouseCoopers hebben. De merknaam staat dan ook voor een bepaald gedrag en een bepaalde cultuur. Voldoen aan dit verwachte gedrag (de ‘baseline expectations’) behoeft niet extra beloond te worden. PwC NL voert een beloningsbeleid ten aanzien van de met haar verbonden partners, waarin het kwaliteitsaspect een grote rol speelt. Onder kwaliteit wordt ondermeer begrepen zaken zoals onafhankelijkheid, gedragscode en andere (interne/externe) regelgeving. Partners kunnen, in de vorm van een financiële sanctie, tot 50% van hun winstaandeel verliezen als zij op het gebied van kwaliteit falen. Aan de andere kant kunnen partners, die een bijzondere prestatie op het gebied van kwaliteit hebben geleverd, positief worden beloond.

Het proces met betrekking tot de beoordeling en beloning van partners verloopt als volgt (waarbij een bestuurder een partner is met een specifieke rol):

Begin boekjaar

  • Bepalen rol partner
  • Mapping: op basis van de rol van de partner wordt deze ingedeeld in het inkomensgebouw (mapping)
  • Bepalen doelstellingen voor komend boekjaar

Eind boekjaar

  • Toetsing in hoeverre de doelstellingen zijn behaald
  • Rating: beoordelen van de prestaties van de partner op de onderdelen People, Clients en Firm/Strategy
  • Winstaandeel als gevolg van de mapping en rating

Zie het Transparantieverslag voor een meer uitgebreide beschrijving van de specifieke toepassing van het beloningsbeleid binnen PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., de vergunninghoudende accountantsorganisatie.

Governance-documentatie

Verwijzingen naar governance-documentatie:

[1] Het bestuur van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tezamen met de leden van het TLT  kwalificeren als beleidsbepalers ten opzichte van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Contact

Meint Waterlander

Woordvoerder

Tel: +31 (0)88 792 70 00

Volg ons