Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kwaliteit

Kwaliteit gaat voor ons verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving. Die draait evenzeer om het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten en het tegemoetkomen aan de wensen en verwachtingen van de maatschappij. Voor dat laatste aspect is ons transformatieproces naar een ‘purpose-led and values-driven’ organisatie te worden cruciaal. Onze purpose en waarden moeten bijdragen aan een cultuur die naar buiten en stakeholdergericht is. We willen ook een lerende organisatie zijn, waar mensen zich veilig voelen en waar ze ruimte hebben om fouten te maken en daarvan te leren. Het verbeteren van kwaliteit is een continu proces dat bovendien nooit ‘klaar’ is. Daarom blijft het leveren van kwaliteit topprioriteit voor ons en blijven we daarin investeren. Voor uitgebreide informatie over de manier waarop onze Assurance-praktijk werkt aan kwaliteit, verwijzen we naar het Transparantieverslag 2017/2018 van onze accountantsorganisatie.

Assurance heeft zijn kwaliteitsverbeterplan herijkt

Binnen Assurance hebben we op basis van onder meer interne en externe reviews, oorzakenanalyses en gesprekken met een brede groep stakeholders, aan het begin van dit boekjaar ons kwaliteitsverbeterplan herijkt. De uitkomst van deze herijking was een plan dat vooral een verdieping en intensivering inhoudt van bestaande speerpunten en prioriteiten. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar vorderingen gemaakt met ons veranderprogramma om tot verdere kwaliteitsverhoging en cultuur- en gedragsverandering te komen. Tegelijkertijd beseffen we dat er nog niet zijn. In mei presenteerde de door de accountancysector zelf ingestelde Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in haar tweede rapport dat het ingezette veranderproces binnen de sector te langzaam gaat. Ook vindt de commissie dat de maatregelen met meer diepgang moeten worden uitgevoerd en moet worden verduidelijkt tot welke resultaten ze leiden.  

Het MCA-rapport onderstreept de noodzaak van de door ons ingezette verdieping en intensivering van ons kwaliteitsverbeterplan. We leggen de lat dan ook onverminderd hoog voor onszelf. In het transparantieverslag van onze accountantsorganisatie doen we uitgebreid verslag van wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd.

We zijn voorzichtig optimistisch over het resultaat van onze maatregelen  

Toetsing van de vakinhoudelijke kwaliteit van ons werk is onderdeel van ons systeem voor kwaliteitsbeleid en risicomanagement. Een belangrijke toets is de engagement compliance review (ECR), die onafhankelijke partners, directors en managers uitvoeren. De ECR’s hebben als doel de kwaliteit van de opdracht en de naleving van diverse procedures en richtlijnen te toetsen en verbeterpunten te identificeren. Een onvoldoende uitkomst van reviews kan consequenties hebben voor de beloning van betrokken partners.  

Afgelopen boekjaar zijn 37 (voorgaand jaar 40) van onze assuranceopdrachten, als onderdeel van het jaarlijkse ECR-proces, beoordeeld. Eén opdracht voldeed niet aan de gestelde eisen (voorgaand jaar: vijf). Dit betrof de controle van een subsidieverantwoording in het niet-OOB-marktsegment. Met betrekking tot dit controledossier hebben wij nader onderzoek uitgevoerd, waar nodig herstelwerkzaamheden verricht en geconcludeerd dat de strekking van de afgegeven controleverklaring juist is. 

De AFM heeft het afgelopen jaar bij ons geen inspecties uitgevoerd. Toezichthouders als de Inspectie van het Onderwijs, de Auditdienst Rijk en de Nederlandse Zorgautoriteit deden wel onderzoek naar in totaal 24 auitdossiers. Alle 24 voldeden aan de eisen.  

We zijn voorzichtig optimistisch over deze reviewuitkomsten, nadat deze in voorgaande jaren teleurstellend waren. Wij zijn ons er echter van bewust dat een jaar goede resultaten niet genoeg is om het vertrouwen van de maatschappij in accountantscontroles te herstellen. We beschouwen de uitkomsten daarom als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg.

We investeren in nieuwe competenties   

Kwaliteit draait om mensen: om kwaliteit te leveren moeten we talentvolle mensen aantrekken, ze aan ons binden en ze verder ontwikkelen op vaktechnisch en persoonlijk vlak.

Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het optimaliseren van ons trainingsprogramma op het gebied van digitale vaardigheden. We hebben bijvoorbeeld een tool ontwikkeld waarmee mensen hun digitale fitheid kunnen meten en die hen vervolgens, waar nodig, naar relevante trainingen leidt. We zijn ook een nieuwe arbeidsmarktcampagne gestart om mensen aan te trekken met een STEM-profiel (Science, Technology, Engineering, Mathematics). We hebben onze recruitmentinspanningen geïntensiveerd, omdat deze groep meestal niet bekend is met PwC en we voor deze dus geen vanzelfsprekende potentiële werkgever zijn. We hebben inmiddels een groep ‘STEM-mensen’ voor ons werken en we willen die flink uitbreiden.

We zien een lichte daling in het aantal trainingsuren per fte, van 119 in het voorgaande jaar naar 110 in 2017/2018. Dit is deels te verklaren doordat we bij Assurance relatief meer ervaren senior-associates in dienst hebben die hun studietraject al hebben afgerond. Het totale verloop is gelijk gebleven (15,4% afgelopen jaar en 15,5% in 2016/2017). Het verloop onder mensen die beoordeeld zijn als ‘uitstekend’ – onze toptalenten – is wel gestegen (van 10,7% naar 13,1% afgelopen jaar). Wij denken dat dit samenhangt met de krapte op de arbeidsmarkt.

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons