Kringen en pensioenuitvoering

Zoals in het wetsvoorstel is opgenomen, houdt een APF een afgescheiden vermogen aan voor iedere collectiviteitskring, waarbij een collectiviteitskring bestaat uit één of meerdere pensioenregelingen. Eén van de belangrijkste vraagstukken voor een APF, en de partijen die aansluiting bij een APF overwegen, is daarom de inrichting van de collectiviteitskringen.

Een belangrijk criterium hierbij is de vraag in hoeverre de aansluitende partijen hun eigen identiteit willen behouden. Zij kunnen ervoor kiezen de eigen collectiviteitskring te behouden. De partijen die het APF vormen behouden dan hun eigen pensioenregeling, inclusief de daarbij horende sociale en solidaire aspecten. Deze variant ligt voor de hand voor een APF dat ontstaat uit een beperkt aantal pensioenfondsen dat via het APF overgaat tot (verregaande) samenwerking, maar leidt wellicht niet in alle gevallen tot de gewenste kostenbesparingen.

Om de lasten van het bestuur en de uitvoeringskosten omlaag te brengen, kunnen partijen er ook voor kiezen samen in één collectiviteitskring deel te nemen. Hoe deze gezamenlijke collectiviteitskring dan ook vorm krijgt, het heeft altijd als gevolg dat de ingebrachte pensioenregelingen hun eigen identiteit deels inleveren. Zij zullen waarschijnlijk concessies moeten doen bijvoorbeeld op het gebied van risicohouding, het beleggingsbeleid en de communicatie-uitingen. Het is heel goed denkbaar dat dit voor veel partijen geen probleem, maar zelfs een uitkomst is.

'Het inrichten van collectiviteitskringen vraagt om een grondige impactanalyse'

Mogelijkheden voor collectiviteitskringen zijn:

  • Collectiviteitskringen naar verwacht pensioenresultaat of indexatieambitie;
  • ‘Voorportaalkring’ met potentiële doorstroom naar andere kringen (of eventueel via buy-out naar verzekeraar);
  • Collectiviteitskringen op basis van risicoprofiel deelnemersbestand;
  • Collectiviteitskringen georganiseerd naar soorten deelnemers (actief/inactief);
  • Collectiviteitskringen georganiseerd naar concern, sector of andere verbindende factor.

Uiteraard brengt elke keuze (en de varianten die hierop te bedenken zijn) specifieke afwegingen en financiële consequenties met zich mee. Het vormen van collectiviteitskringen is dan ook veelomvattender dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt.

Contact

Wim Koeleman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 40

Volg ons