Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Onroerende zaak

Zakelijk geëtiketteerde onroerende zaak

Indien een ondernemer een onroerende zaak volledig zakelijk heeft geëtiketteerd, maar een gedeelte van het pand zelf bewoont of anderszins voor niet-zakelijke doeleinden gebruikt, moet een correctie worden gemaakt. In dit geval vindt de correctie plaats door slechts aftrek van de btw over de kosten van het pand toe te staan voor zover het pand voor zakelijk gebruik is bestemd. De verhouding tussen zakelijk en privé wordt bepaald op basis van het werkelijke gebruik. Vanzelfsprekend geldt na deze correctie het privégebruik van het pand niet meer als fictieve prestatie (zie hoofdstuk ‘Heffing als gevolg van fictieve prestaties’). 

De in aftrek gebrachte btw dient in de negen jaren na ingebruikname te worden herzien als de verhouding tussen het zakelijk en privégebruik wijzigt, tenzij de door deze afwijking verschuldigde btw minder dan 10 procent van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw bedraagt.

Voor de btw-correctie en de herzieningen dienen de volgende tijdvakken te worden onderscheiden:

1. Het tijdvak waarin de btw over het volledig zakelijk geëtiketteerde pand aan de ondernemer in rekening is gebracht
De btw mag in aftrek gebracht worden naar rato van het verwachte zakelijke gebruik;

2. Het tijdvak waarin het pand voor het eerst in gebruik wordt genomen
De in aftrek gebrachte btw wordt herzien op basis van de werkelijke verhouding tussen zakelijk en privégebruik op het moment van ingebruikname. Uiteraard vallen 1 en 2 samen, als het pand onmiddellijk na aankoop in gebruik wordt genomen;

3. Het laatste tijdvak van het boekjaar waarin het pand in gebruik is genomen
De in aftrek gebrachte btw wordt herzien op basis van de werkelijke verhouding tussen zakelijk en privégebruik gedurende het (deel van) eerste jaar van gebruik;

 

4. Het laatste tijdvak van het boekjaar in de negen jaar volgend op het jaar van ingebruikname
De in aftrek gebrachte btw wordt voor een tiende gedeelte herzien op basis van de werkelijke verhouding tussen zakelijk en privégebruik gedurende het boekjaar;

5. Het tijdvak waarin het pand wordt verkocht, indien de verkoop plaatsvindt binnen de negen jaar na het jaar van ingebruikname
De aftrek wordt in één keer herzien voor de resterende tijd waarin de correctie van 4) nog niet heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt, kort gezegd, het gebruik als 100 procent zakelijk aangemerkt indien btw in rekening is gebracht bij de verkoop, en als 100 procent privé indien geen btw in rekening is gebracht.

Contact

Jochem Kijftenbelt

Jochem Kijftenbelt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 801 92 27